Kritiky.cz > Recenze > Ptáci našich lesů - za zvukem ptačího zpěvu

Ptáci našich lesů - za zvukem ptačího zpěvu

0058920393 KDV0486 velka 2
0058920393 KDV0486 velka 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říše ptá­ků je veli­ce růz­no­ro­dá a fas­ci­nu­jí­cí. Je plná nej­růz­něj­ších roz­to­mi­lých mláďá­tek, jejich rodi­čů a zví­ře­cích rodi­nek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autor­ka­mi lepo­re­la Ptáci našich lesů, kte­ré vás s vti­pem a leh­kos­tí pro­ve­dou svě­tem ptá­ků, těch nej­vět­ších křiklou­nů, ale i těch vyhlá­še­ných mis­trů zpě­vu. Tak už nevá­hej­te, kon­cert prá­vě začí­ná. 

Chystáte se na pro­cház­ku do lesa? Chcete být pře­dem při­pra­ve­ni? Nakladatelství Edika vyda­lo 2. vydá­ní kni­hy Ptáci našich lesů, díky zvu­kům vybra­ných ptá­ků pro vás návště­va lesa bude hrač­ka.

Co vlast­ně v této zvu­ko­vé kni­ze najde­te? Celkem 12 ptá­ků - usly­ší­te jejich zvu­ky, jaké v pří­ro­dě vydá­va­jí a dozví­te se zají­ma­vos­ti z jejich živo­ta, kde se nej­ví­ce vysky­tu­jí, čím se živí, kde hnízdí a jakou mají cel­ko­vou dél­ku. Pro kaž­dé­ho ptá­ka auto­ři vyčle­ni­li dvou­stra­nu i s foto­gra­fií.

Pozorovat a roze­zná­vat zvu­ky ptá­ků není ve vol­né pří­ro­dě vůbec snad­né. Tato pub­li­ka­ce by pro vás měla slou­žit jako „učeb­ni­ce“, ve kte­ré se dozví­te mno­ho zají­ma­vos­tí, zvu­ky jed­not­li­vých ptá­ků může­te opa­ko­va­ně poslou­chat. Dětská ouš­ka jsou veli­ce cit­li­vá, věř­te, že se děti brzy nau­čí zvu­ky jed­not­li­vých ptá­ků bez­peč­ně roze­zná­vat a pak už může­te vyra­zit na pro­cház­ku do lesa, s nastra­že­ný­mi ouš­ky a ote­vře­ný­ma oči­ma. Určitě se vám poštěs­tí a uvi­dí­te, či usly­ší­te mno­ho zají­ma­vých zvu­ků.

Určeno dětem od 4 let.

Aby vám toto lepo­re­lo fun­go­va­lo, obsa­hu­je 3 ks 1,5 v knof­lí­ko­vé bate­rie, na kon­ci kni­hy pak nalez­ne­te přes­ný návod, jak vybi­té bate­rie vymě­nit.

Leporelo Ptáci našich lesů mě napros­to nadchlo a musím říci, že jsem si vzpo­mně­la na jed­no tako­vé zvu­ko­vé, kte­ré měl můj star­ší syn, když byl malý. Život zví­řat, pře­de­vším ptá­ků mého star­ší­ho syna vždy fas­ci­no­val. Dokonce si téma ptá­ků vybral pro svou pre­zen­ta­ci ve ško­le.

Tato kni­ha je pře­hled­ná, plná zají­ma­vos­tí ze živo­ta ptá­ků. Obrovské plus jí dávám za to, že je zvu­ko­vá. Děti mohou na vlast­ní uši sly­šet zvu­ky ptá­ků, jak je běž­ně sly­ší­me ve vol­né pří­ro­dě. Lépe si je pak zapa­ma­tu­jí a sná­ze pozna­jí i na obráz­ku. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem nad­šen­cům pří­ro­dy, všem dětem, rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale i uči­tel­kám jako dopl­ňu­jí­cí kni­hu do hodin prvou­ky či pří­ro­do­pi­su. S kni­hou si autor­ky daly zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu. Zvídavé hla­vič­ky vašich dětí roz­hod­ně uspo­ko­jí část, kde autor­ky popi­su­jí podrob­né infor­ma­ce ze živo­ta ptá­ků.

Leporelo si děti mohou pro­hlí­žet samy, zkou­mat jed­not­li­vé zvu­ky, ale i za pří­tom­nos­ti dospě­lé oso­by, kte­ré jim může pře­číst i vysvět­lit mno­ho zají­ma­vos­tí o našich pěv­cích.

Několik slov o autor­kách:

Andrea Pinnington je nad­še­ná pří­ro­do­věd­ky­ně, kte­rá spo­leč­ně s Caz Buckingham zalo­ži­la v roce 2011 malé nezá­vis­lé nakla­da­tel­ství Fine Feather Press. Andrea je spi­so­va­tel­ka a redak­tor­ka, Caz je desig­nér­ka a ilu­strá­tor­ka. Když ve svém stu­diu nepra­cu­jí na kni­hách, najde­te je ven­ku s kame­ny v rukou, jak poslou­cha­jí, pozo­ru­jí a pozná­va­jí pří­ro­du. Většina obráz­ků v jejich kni­hách pochá­zí z vlast­ní sou­kro­mé foto­ban­ky, kte­rá je sou­čás­tí jejich jedi­neč­né­ho a atrak­tiv­ní­ho sty­lu. Knihy z Fine Feather Press kla­dou důraz na kva­li­tu a peč­li­vost zpra­co­vá­ní a děla­jí radost dětem po celém svě­tě. Cílem těch­to pub­li­ka­cí je pod­po­řit zájem dětí o náš svět, kte­rý je tře­ba chrá­nit.

Caz Buckingham je nad­še­ná pří­ro­do­věd­ky­ně, kte­rá spo­leč­ně s Andreou Pinnington zalo­ži­la v roce 2011 malé nezá­vis­lé nakla­da­tel­ství Fine Feather Press. Caz je desig­nér­ka a ilu­strá­tor­ka, zatím­co Andrea pra­cu­je jako spi­so­va­tel­ka a redak­tor­ka. Když ve svém stu­diu nepra­cu­jí na kni­hách, najde­te je ven­ku s kame­ny v rukou, jak poslou­cha­jí, pozo­ru­jí a pozná­va­jí pří­ro­du. Většina obráz­ků v jejich kni­hách pochá­zí z vlast­ní sou­kro­mé foto­ban­ky, kte­rá je sou­čás­tí jejich jedi­neč­né­ho a atrak­tiv­ní­ho sty­lu. Knihy z Fine Feather Press kla­dou důraz na kva­li­tu a peč­li­vost zpra­co­vá­ní a děla­jí radost dětem po celém svě­tě. Cílem těch­to pub­li­ka­cí je pod­po­řit zájem dětí o náš svět, kte­rý je tře­ba chrá­nit.

Autor: Andrea Pinnington, Caz Buckingham

Přeložila: Hana Marsault

Žánr: kni­ha pro děti, dět­ská nauč­ná edi­ce před­ško­lá­ci, lepo­re­lo

Vydáno: 2020, Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s., 2. vydá­ní

Počet stran: 24

Vazba kni­hy: kníž­ko­vé lepo­re­lo

ISBN: 978-80-266-1479-1


Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95850 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71525 KB. | 25.06.2024 - 19:39:16