Kritiky.cz > Speciály > Sám doma (Home Alone)

Sám doma (Home Alone)

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sám doma je ame­ric­ká vánoč­ní kome­die z roku 1990, kte­rou reží­ro­val Chris Columbus a napsal a pro­du­ko­val John Hughes. Ve fil­mu, kte­rý je prv­ním dílem série Sám doma, hra­jí Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard a Catherine O’Hara. Culkin hra­je Kevina McCallistera, chlap­ce, kte­rý brá­ní svůj dům na před­měs­tí Chicaga před zlo­dě­ji poté, co ho jeho rodi­na omy­lem nechá na vánoč­ní dovo­le­né v Paříži.

Hughes vymys­lel film Sám doma během dovo­le­né, při­čemž původ­ně měla film finan­co­vat a dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Warner Bros. Společnost Warner Bros. však pro­duk­ci zasta­vi­la poté, co pře­kro­či­la při­dě­le­ný roz­po­čet. Po taj­ných schůz­kách s Hughesem pře­vza­la odpo­věd­nost spo­leč­nost 20th Century Fox. Brzy poté byli naja­ti Columbus a Culkin. Natáčení pro­bí­ha­lo od úno­ra do květ­na 1990 na loka­cích po celém Illinois.

Sám doma měl pre­mi­é­ru v Chicagu 10. lis­to­pa­du 1990 a do kin byl ve Spojených stá­tech uve­den 16. lis­to­pa­du a dočkal se pozi­tiv­ních recen­zí s pochva­lou za herec­ké obsa­ze­ní, humor a hud­bu. Sám doma vydě­lal celo­svě­to­vě 476,7 mili­o­nu dola­rů, čímž se stal nej­vý­dě­leč­něj­ší hra­nou kome­dií až do uve­de­ní fil­mu The Hangover Part II (2011), a z Culkina udě­lal dět­skou hvězdu. Navíc se stal dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1990, hned po fil­mu Duch. Film byl nomi­no­ván na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší film - muzi­kál nebo kome­dii a za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu - muzi­kál nebo kome­die pro Culkina a na Oscara za nej­lep­ší původ­ní hud­bu pro Johna Williamse a nej­lep­ší původ­ní píseň za „Somewhere in My Memory“. Film Sám doma je od té doby pova­žo­ván za jeden z nej­lep­ších vánoč­ních fil­mů.

Děj

Rodina McCallisterových se chys­tá strá­vit Vánoce v Paříži a večer před odjez­dem se schá­zí u Kate a Petera na chi­cagském před­měs­tí. Katein a Peterův nejmlad­ší syn Kevin je ter­čem posmě­chu svých star­ších sou­ro­zen­ců a bra­tran­ců. Kevin nechtě­ně poka­zí rodin­nou veče­ři po krát­ké potyč­ce s nej­star­ším bra­t­rem Buzzem, při níž omy­lem zaho­dí Kevinovu leten­ku, což má za násle­dek, že ho Kate pošle na půdu. Kevin vyna­dá mat­ce, že dovo­li­la, aby si ho zby­tek rodi­ny dobí­ral, a pře­je si, aby jeho rodi­na zmi­ze­la. V noci sil­ný vítr způ­so­bí výpa­dek prou­du, vyřa­dí budí­ky a rodi­na zaspí. Ve zmat­ku a spě­chu na letiš­tě je Kevin omy­lem opuš­těn.

Kevin se pro­bu­dí a zjis­tí, že dům je prázd­ný a rodin­ná auta stá­le sto­jí v gará­ži, aniž by věděl, že si pro­na­ja­li dodáv­ky, kte­ré je měly odvézt na letiš­tě. V domně­ní, že se mu spl­ni­lo přá­ní, je nad­šen nově naby­tou svo­bo­dou. Později Kevina začne děsit sou­sed „Stařík“ Marley, o němž se pro­slý­chá, že je séri­o­vý vrah, kte­rý vyvraž­dil vlast­ní rodi­nu. Dům McCallisterových brzy začnou pro­ná­sle­do­vat „mokří ban­di­té“, Harry a Marv, dvo­ji­ce zlo­dě­jů, kte­ří se vlou­pá­va­jí do dal­ších prázd­ných domů v sou­sed­ství. Kevin jim namlu­ví, že jeho rodi­na je stá­le doma, a donu­tí je tak odlo­žit plá­ny na vykra­de­ní McCallisterova domu.

Kate si upro­střed letu uvě­do­mí, že Kevin zůstal doma, a po pří­le­tu do Paříže rodi­na zjis­tí, že všech­ny lety na násle­du­jí­cí dva dny jsou rezer­vo­va­né a že tele­fon­ní lin­ky doma v Chicagu stá­le nefun­gu­jí. Peter a zby­tek rodi­ny zůstá­va­jí v bytě jeho bra­t­ra v Paříži, zatím­co Kate se poda­ří sehnat leten­ku zpět do Scrantonu v Pensylvánii. Snaží se najít let do Chicaga, ale všech­ny lety jsou obsa­ze­né. Kate vyslech­ne Gus Polinski, vedou­cí člen kočov­né pol­ko­vé kape­ly, a nabíd­ne jí, že s nimi může ces­to­vat do Chicaga ve stě­ho­va­cí dodáv­ce.

Mezitím na Štědrý den Harry a Marv koneč­ně zjis­tí, že v domě McCallisterových je pou­ze Kevin, a Kevin zaslech­ne, jak se baví o plá­nech, jak se tu noc vlou­pat do domu. Kevinovi se začne stýs­kat po rodi­ně a požá­dá míst­ní­ho imi­tá­to­ra Santa Clause, zda by mu na Vánoce nepři­ve­dl rodi­nu. Jde do kos­te­la, kde sle­du­je vystou­pe­ní pěvec­ké­ho sbo­ru a setká­vá se s Marleym, kte­rý doka­zu­je, že zvěs­ti o něm jsou neprav­di­vé. Marley upo­zor­ní na svou vnuč­ku ve sbo­ru a zmí­ní se, že se s ní nikdy nese­tkal, pro­to­že je dce­rou jeho odci­ze­né­ho syna. Kevin navrh­ne Marleymu, že by se měl se synem usmí­řit.

Kevin se vrá­tí domů a nastra­ží v domě nástraž­né výbuš­né sys­témy. Harry a Marv se vlou­pa­jí dovnitř, odjis­tí pas­ti a utr­pí různá zra­ně­ní. Zatímco Harry a Marv pro­ná­sle­du­jí Kevina po domě, ten zavo­lá poli­cii a vylá­ká dvo­ji­ci do prázd­né­ho sou­sed­ní­ho domu, do kte­ré­ho se před­tím vlou­pa­li. Harry a Marv pře­pad­nou Kevina a chys­ta­jí se pomstít, ale Marley zasáh­ne a omrá­čí je lopa­tou na sníh. Přijede poli­cie a Harryho s Marvem zatkne, pro­to­že iden­ti­fi­ko­va­la všech­ny domy, do kte­rých se vlou­pa­li kvů­li Marvovu destruk­tiv­ní­mu zvy­ku je zapla­vo­vat.

Na Štědrý den je Kevin zpo­čát­ku zkla­ma­ný, když zjis­tí, že jeho rodi­na je stá­le pryč, ale domů dora­zí Kate a usmí­ří se. Zbytek rodi­ny se pak vra­cí poté, co čekal v Paříži, než se jim poda­ří zís­kat pří­mý let do Chicaga. Kevin o svém setká­ní s Harrym a Marvem mlčí, přes­to­že Peter najde Harryho vyra­že­ný zla­tý zub. Kevin pak sle­du­je, jak se Marley zno­vu setká­vá se svým synem, sna­chou a vnuč­kou.

Obsazení

 • Macaulay Culkin jako Kevin McCallister, roz­jí­ve­ný osmi­le­tý kluk se záli­bou ve vytvá­ře­ní škod­li­vých vyná­le­zů
 • Joe Pesci jako Harry Lime, malý a hor­ko­krev­ný zlo­děj, kte­rý se spo­lu s Marvem zamě­řu­je na dům McCallisterových
 • Daniel Stern jako Marv Merchants, vyso­ký a mdlý zlo­děj, kte­rý se spo­lu s Harrym zamě­řu­je na dům McCallisterových
 • John Heard jako Peter McCallister, Kevinův otec
 • Roberts Blossom jako Old Man Marley, Kevinův postar­ší sou­sed
 • Catherine O’Hara jako Kate McCallisterová, Kevinova mat­ka
 • Angela Goethalsová jako Linnie McCallisterová, Kevinova star­ší sest­ra
 • Devin Ratray jako Buzz McCallister, Kevinův nej­star­ší bra­tr, kte­rý ho čas­to dostá­vá do potí­ží
 • Gerry Bamman jako strýc Frank McCallister, Peterův hrubý, kru­tý, mrzu­tý, lako­mý a sobec­ký star­ší bra­tr
 • Hillary Wolfová jako Megan McCallisterová, Kevinova nej­star­ší sest­ra, kte­rá se zdá být z jeho sou­ro­zen­ců nej­přá­tel­štěj­ší.
 • John Candy jako Gus Polinski, pol­ko­vý muzi­kant, kte­rý pomá­há Kate
 • Larry Hankin jako stráž­ník Balzak
 • Michael C. Maronna jako Jeff McCallister, Kevinův star­ší bra­tr
 • Kristin Minter jako Heather McCallister, Kevinova nej­star­ší sestře­ni­ce
 • Daiana Campeanu jako Sondra McCallister, Kevinova star­ší sestře­ni­ce a dce­ra Franka
 • Jedidiah Cohen jako Rod McCallister, Kevinův star­ší bra­tra­nec a Frankův syn
 • Kieran Culkin jako Fuller McCallister, Kevinův nejmlad­ší bra­tra­nec a Frankův syn
 • Senta Moses jako Tracy McCallister, Kevinova star­ší sestře­ni­ce a Frankova dce­ra
 • Anna Slotky jako Brook McCallister, Kevinova mlad­ší sestře­ni­ce a Frankova dce­ra
 • Terrie Snell jako teta Leslie McCallister, Kevinova teta a man­žel­ka strý­ce Franka
 • Jeffrey Wiseman jako Mitch Murphy, osmi­le­tý sou­sed McCallisterových, kte­ré­ho si Heather při sčí­tá­ní lidu sple­te s Kevinem
 • Virginia Smith jako Georgette McCallisterová, Kevinova teta, man­žel­ka strý­ce Roba, a mat­ka Heather a Steffana
 • Matt Doherty jako Steffan McCallister, Kevinův star­ší bra­tra­nec
 • Ralph Foody jako Gangster #1 (Johnny), posta­va z fil­mu Andělé se špi­na­vou duší
 • Michael Guido jako Gangster #2 (Snakes), posta­va ve fil­mu Andělé se špi­na­vý­mi duše­mi
 • Ray Toler jako strýc Rob McCallister, Kevinův strýc, mlad­ší bra­tr Petera a strý­ce Franka a otec Heather a Steffana
 • Billie Bird jako žena na letiš­ti, Irene, kte­rá pro­dá­vá Kate leten­ku do Dallasu
 • Bill Erwin jako muž na letiš­ti, Ed, Irenin man­žel, kte­rý sou­hla­sí s Ireniným pro­de­jem leten­ky
 • Gerry Becker jako poli­cis­ta č. 1
 • Alan Wilder jako agent­ka ve Scrantonu
 • Hope Davisová jako agent­ka ve Francii
 • Kenneth Hudson Campbell jako muž v oble­ku Santa Clause, kte­ré­ho Kevin potká
 • Jim Ortlieb jako Herb, pro­da­vač v lékár­ně

Produkce

Vývoj

Scenárista a pro­du­cent John Hughes vymys­lel Sám doma, když se chys­tal na dovo­le­nou. Řekl k tomu násle­du­jí­cí: „Odjížděl jsem na dovo­le­nou a sepi­so­val jsem si seznam vše­ho, na co jsem nechtěl zapo­me­nout. Říkal jsem si: „No, radě­ji bych neměl zapo­me­nout na své děti“. Pak mě napadlo: „Co kdy­bych doma nechal své­ho dese­ti­le­té­ho syna? Co by dělal?“ Hughes napsal osm strá­nek pozná­mek, z nichž se vyvi­nul scé­nář. Představil si, že děti se při­ro­ze­ně nej­ví­ce bojí zlo­dě­jů, a ten­to aspekt také zapra­co­val do děje fil­mu.

Samotný domov měla původ­ně finan­co­vat a dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Warner Bros. Hughes slí­bil, že film nato­čí za méně než 10 mili­o­nů dola­rů, což bylo pod­stat­ně méně než vět­ši­na teh­dej­ších roz­počtů na výro­bu celo­ve­čer­ních fil­mů. Hughes se obá­val, že by film mohl tuto část­ku pře­kro­čit, a pro­to se před pro­duk­cí taj­ně sešel se spo­leč­nos­tí 20th Century Fox, aby zjis­til, zda by pro­jekt finan­co­va­la, kdy­by se Warner uká­zal jako nepruž­ný. Podle výkon­né­ho pro­du­cen­ta Scotta Rosenfelta byla kopie scé­ná­ře „taj­ně“ doru­če­na spo­leč­nos­ti Fox, čímž se obe­šla práv­ní ome­ze­ní, kte­rá by jinak zabrá­ni­la spo­leč­nos­ti Fox vidět scé­nář, dokud by se pro­jekt nedo­stal do fáze obra­tu. Na začát­ku pro­duk­ce se roz­po­čet zvý­šil na 14,7 mili­o­nu dola­rů. Warner poža­do­val jeho sní­že­ní o 1,2 mili­o­nu dola­rů; pro­du­cen­ti odpo­vě­dě­li memo­ran­dem, v němž argu­men­to­va­li, že roz­po­čet nelze dále sni­žo­vat. Warner nebyl pře­svěd­čen a dru­hý den zasta­vil pro­duk­ci, ale ta se rych­le obno­vi­la, když Fox při­jal Hughesovu nabíd­ku. Konečný roz­po­čet vzros­tl na 18 mili­o­nů dola­rů.

Hughes požá­dal Patricka Reada Johnsona, aby se ujal režie, ale ten se věno­val režii Vetřelců z vesmí­ru. Obrátil se na Chrise Columbuse, kte­rý opus­til National Lampoon’s Christmas Vacation ješ­tě před začát­kem natá­če­ní kvů­li osob­nost­ní­mu kon­flik­tu s her­cem v hlav­ní roli Chevym Chasem, kte­rý se k němu pod­le Columbuse cho­val „jako ke špí­ně“. Hughes mu pře­dal scé­ná­ře k fil­mům Sám doma a Dosáhnout ská­ly; Columbus se roz­ho­dl reží­ro­vat Sám doma, pro­to­že mu při­pa­dal vtip­něj­ší a líbi­lo se mu vánoč­ní téma. Columbus bez náro­ku na hono­rář pře­psal scé­nář, v němž se obje­vi­la posta­va Old Man Marleyho. Tuto posta­vu při­dal, aby dodal pří­bě­hu váž­něj­ší rovi­nu a také emo­tiv­něj­ší, šťast­něj­ší konec.

Osazení

Hughes navr­hl Columbusovi, aby do role Kevina obsa­di­li Macaulaye Culkina, pro­to­že měl zku­še­nos­ti z natá­če­ní Strýčka Bucka. Columbus se kvů­li této roli sešel s 200 dal­ší­mi her­ci, pro­to­že to pova­žo­val za svou „režij­ní zod­po­věd­nost“. John Mulaney byl požá­dán, aby se zúčast­nil kon­kur­zu na roli Kevina poté, co si ho vyhléd­li v dět­ské kome­di­ál­ní sku­pi­ně ske­čů, ale jeho rodi­če tuto pří­le­ži­tost odmít­li. Columbus se nako­nec s Culkinem setkal a sou­hla­sil, že je správ­nou vol­bou.

Poté, co roli Harryho odmít­li Robert De Niro a Jon Lovitz, při­jal ji Joe Pesci. Role strýč­ka Franka byla napsá­na pro Kelseyho Grammera, ale když Grammer nebyl k dis­po­zi­ci, dostal ji Gerry Bamman.

Daniel Stern byl obsa­zen do role Marva, ale před začát­kem natá­če­ní mu bylo sdě­le­no, že se natá­če­cí plán pro­dlou­žil ze šes­ti týd­nů na osm. Poté od natá­če­ní odstou­pil, pro­to­že by za pro­dlou­že­ný roz­vrh nedo­stal více peněz. Na jeho mís­to byl najat Daniel Roebuck, ale po dvou dnech zkou­še­ní měl Columbus pocit, že mezi ním a Pescim chy­bí che­mie, a při­ve­dl zpět Sterna. Roebuck poz­dě­ji uve­dl, že ačko­li byl z vyha­zo­vu z pro­duk­ce roz­ru­še­ný, nyní věří, že tato zku­še­nost byla „malým nedů­le­ži­tým výstřel­kem“. Chris Farley se uchá­zel o roli imi­tá­to­ra Santa Clause, ale na Columbuse neza­pů­so­bil.

John Candy měl k dis­po­zi­ci pou­ze jeden den pro natá­če­ní svých scén, kte­ré trva­lo 23 hodin. Dostal zapla­ce­no pou­ze 414 dola­rů, pro­to­že film natá­čel jako služ­bu Hughesovi. Na oplát­ku byl jedi­ným her­cem, kte­ré­mu Hughes dovo­lil, aby se držel mimo scé­nář; pod­le Columbuse byly všech­ny jeho dia­lo­gy impro­vi­zo­va­né.

Natáčení

Hlavní natá­če­ní pro­bí­ha­lo od 14. úno­ra 1990 do 8. květ­na 1990, tedy 83 dní. Exteriérové scé­ny domu se natá­če­ly na mís­tě v tří­pa­t­ro­vém rodin­ném domě na adre­se 671 Lincoln Avenue ve ves­ni­ci Winnetka na sever­ním pobře­ží Illinois, kde se natá­če­ly i před­cho­zí Hughesovy fil­my Snídaňový klub, Volný den Ferrise Buellera, Šestnáct sví­ček, Letadla, vla­ky a auto­mo­bi­ly, Má děťát­ko a Strýček Buck. Jediné inte­ri­é­ry domu, kte­ré byly ve fil­mu pou­ži­ty k natá­če­ní, bylo hlav­ní scho­diš­tě, sklep, pod­kro­ví a vět­ši­na scho­diš­tě v prv­ním pat­ře, zatím­co všech­ny ostat­ní inte­ri­é­ry domu (včet­ně výše zmí­ně­ných míst­nos­tí) byly dupli­ko­vá­ny na zvu­ko­vém jeviš­ti, aby bylo více mís­ta pro vyba­ve­ní a štáb. Stavělo se v tělo­cvič­ně a prázd­ném bazé­nu budo­vy býva­lé střed­ní ško­ly New Trier, kte­rou Hughes dří­ve vyu­ží­val pro fil­my Strýček Buck a Volný den Ferrise Buellera a kde si pro­dukč­ní spo­leč­nost již zří­di­la kan­ce­lá­ře. Domek na stro­mě na dvor­ku byl posta­ven spe­ci­ál­ně pro film a po skon­če­ní natá­če­ní byl demon­to­ván. Kevin utí­ká před Marleym v par­ku Hubbard Woods ve Winnetce. Exteriéry kos­te­la se natá­če­ly v Trinity United Methodist Church ve Wilmette ve stá­tě Illinois, inte­ri­é­ry pak v Grace Episcopal Church v Oak Parku ve stá­tě Illinois.

Pro film ve fil­mu, Angels with Filthy Souls (jehož název paro­du­je kri­mi­nál­ní film Angels with Dirty Faces z roku 1938), trva­lo natá­če­ní pou­ze jeden den, a to posled­ní „zku­šeb­ní den“ před ofi­ci­ál­ním zahá­je­ním hlav­ní­ho natá­če­ní. Aby se vytvo­ři­la ilu­ze, že se jed­ná o auten­tic­kou gan­gs­ter­ku ze 40. let, natá­če­lo se na čer­no­bí­lý nega­tiv­ní film a v Johnnyho kan­ce­lá­ři se obje­vi­ly dobo­vé rekvi­zi­ty. Stejně jako vět­ši­na fil­mu byla vět­ši­na sek­ven­ce nato­če­na v níz­kých, širo­kých úhlech, kte­ré pod­le novi­ná­ře Darryna Kinga „zachy­cu­jí akci, jako by ji vní­ma­lo dítě“.

Kinematograf Julio Macat vzpo­mí­ná, že s Pescim se pra­co­va­lo obtíž­ně­ji než s Culkinem. Starší herec se domní­val, že kva­li­ta někte­rých dia­lo­gů neod­po­ví­dá jeho herec­kým schop­nos­tem. Vadily mu také čas­né tele­fo­ná­ty z jed­not­ky, pro­to­že mu brá­ni­ly začít den deví­ti jam­ka­mi gol­fu, jak to měl nej­ra­dě­ji. Poté, co jed­no­ho dne vzal asi­s­ten­ta režie za límec, aby si na to postě­žo­val, byly den­ní časy volá­ní posu­nu­ty ze sed­mi na devět hodin ráno, aby se při­způ­so­bi­ly jeho ran­ní­mu hra­ní. Na dru­hé stra­ně měl štáb ome­ze­ný čas na natá­če­ní mno­ha noč­ních scén, pro­to­že Culkin kvů­li své­mu věku nemohl pra­co­vat poz­dě­ji než ve 22 hodin.

Pesci v roz­ho­vo­ru pro časo­pis People v roce 2022 o prá­ci s Culkinem řekl: „Záměrně jsem ome­zil své inter­ak­ce s ním, abych zacho­val dyna­mi­ku“, a ujis­til se, že „na plát­ně nevy­jde naje­vo, že jsme něja­kým způ­so­bem přá­tel­ští“, aby „byla zacho­vá­na inte­gri­ta pro­ti­chůd­né­ho vzta­hu.“

Na pla­ce měli Pesci i Stern pro­blém zdr­žet se nadá­vek, což zača­lo Pescimu vadit, pro­to­že Culkin byl na pla­ce také. Ve sku­teč­nos­ti se do fil­mu dosta­ly pou­ze nadáv­ky „shit“, kte­rou omy­lem pro­ne­sl Daniel Stern, když mu bota pro­padla dveř­mi pro domá­cí maz­líč­ky, a „hell“, kte­rou řek­li Pesci i Stern poté, co se jejich posta­vy setka­ly po prů­cho­du Kevinovými nástra­ha­mi, a Johnny posta­vě Snakese ve fil­mu ve fil­mu „Andělé se špi­na­vou duší“. Pesciho pou­ží­vá­ní „kres­le­ných nadá­vek“ nebo­li hro­zi­vé­ho blá­bo­le­ní si vyslou­ži­lo při­rov­ná­ní k posta­vič­ce Yosemite Sama z Looney Tunes.

Napětí pro fil­mo­vý štáb během natá­če­ní vytvá­ře­ly také kaska­dér­ské kous­ky. Columbus řekl: „Pokaždé, když kaska­dé­ři děla­li něja­ký z těch kous­ků, neby­lo to vtip­né. Dívali jsme se na to a já se jen mod­lil, aby ti klu­ci byli naži­vu.“ Kaskadérské kous­ky byly původ­ně při­pra­ve­ny s bez­peč­nost­ní­mi postro­ji, ale kvů­li jejich vidi­tel­nos­ti na kame­ře byly závě­reč­né kaska­dér­ské kous­ky fil­mu pro­ve­de­ny bez nich. Kaskadéry Pesciho a Sterna byli Troy Brown a Leon Delaney. Při jed­né ze zkou­šek scé­ny, v níž se Harry sna­ží ukous­nout Kevinovi prst, došlo mezi Pescim a Culkinem ke zra­ně­ní. Culkin má dodnes jizvu. Tarantule, kte­rá se pro­chá­zí po Sternově tvá­ři, byla sku­teč­ná. Pesci v roz­ho­vo­ru pro časo­pis People řekl: „Při scé­ně, kdy Harrymu zapá­lí klo­bouk, jsem utr­pěl váž­né popá­le­ni­ny na teme­ni hla­vy.“

Senta Moses, kte­rý hrál Tracyho, v roce 2020 vzpo­mí­nal, že jed­nou z nej­těž­ších scén při natá­če­ní byl běh rodi­ny přes mezi­ná­rod­ní letiš­tě O’Hare, aby stih­li leta­dlo. I když netr­vá dlou­ho, její natá­če­ní si vyžá­da­lo něko­lik dní. „Byly tam tisí­ce kom­par­zis­tů, všich­ni měli odbor­ně při­pra­ve­nou cho­re­o­gra­fii, aby nikdo z nás nebyl v nebez­pe­čí a nebě­žel plnou rych­los­tí přes ter­mi­nál American Airlines,“ řek­la pro The Hollywood Reporter. „A my jsme běže­li plnou rych­los­tí. Někdy jsme do sebe nará­že­li, jako když se na rych­lost­ní sil­ni­ci sra­zí něko­lik aut, a jen jsme se láma­li smí­chy...“. Bylo tam tolik pod­ra­zů a těs­ně minu­tých oka­mži­ků kata­stro­fy, ale pokud vím, niko­mu se nic nesta­lo.“

Hudba

Columbus původ­ně dou­fal, že hud­bu k fil­mu slo­ží Bruce Broughton, a na prv­ních pla­ká­tech byl uve­den jako skla­da­tel. Broughton byl však zane­prázd­něn natá­če­ním fil­mu Záchranáři v pod­ze­mí a na posled­ní chví­li musel natá­če­ní zru­šit. Columbusovi se poz­dě­ji poda­ři­lo navá­zat kon­takt se Stevenem Spielbergem, kte­rý mu pomohl kon­tak­to­vat Johna Williamse, aby vytvo­řil finál­ní hud­bu. Ve fil­mu se výraz­ně obje­vu­jí tra­dič­ní vánoč­ní pís­ně, jako napří­klad „O Holy Night“ a „Carol of the Bells“, a také ústřed­ní píseň fil­mu „Somewhere in My Memory“. Soundtrack byl vydán spo­leč­nos­tí Sony Classical Records na kaze­tě 4. pro­sin­ce 1990 a na CD 27. květ­na 2015.

Recepce

Box office

Sám doma vydě­lal ve Spojených stá­tech a Kanadě 285,8 mili­o­nu dola­rů a v ostat­ních zemích 190,9 mili­o­nu dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 476,7 mili­o­nu dola­rů při pro­dukč­ním roz­počtu 18 mili­o­nů dola­rů. O pre­mi­é­ro­vém víken­du vydě­lal Sám doma 17 mili­o­nů dola­rů v 1 202 kinech, což zna­me­na­lo prů­měr 14 211 dola­rů na jed­no mís­to a pou­hých 6 % z cel­ko­vé koneč­né část­ky, a během násle­du­jí­cích šes­ti týd­nů při­dá­val sály s maxi­mál­ním počtem 2 174 sálů během osmé­ho víken­du na začát­ku led­na 1991.

Sám doma byl fil­mem čís­lo jed­na v poklad­nách kin 12 týd­nů po sobě, od pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du 16.-18. lis­to­pa­du 1990 do víken­du 1.-3. úno­ra 1991. Z prv­ní příč­ky byl sesa­zen, když film Spaní s nepří­te­lem ote­vřel s 13 mili­o­ny dola­rů. V prv­ní desít­ce se udr­žel až do víken­du 26. dub­na, tedy dlou­ho po veli­ko­noč­ním víken­du. V prv­ní desít­ce se obje­vil ješ­tě dva­krát (o víken­du 31. květ­na - 2. červ­na a o víken­du 14.-16. červ­na), než z ní defi­ni­tiv­ně vypa­dl. Po více než deví­ti měsí­cích pro­mí­tá­ní film vydě­lal 16násobek své­ho debu­to­vé­ho víken­du a skon­čil s koneč­ným zis­kem 285 761 243 dola­rů, což byl nej­vý­dě­leč­něj­ší film své­ho roku v Severní Americe. Film je zapsán v Guinnessově kni­ze rekor­dů jako nej­vý­dě­leč­něj­ší hra­ná kome­die všech dob a ten­to rekord držel až do roku 2011, kdy jej pře­ko­nal film The Hangover Part II.

V době, kdy film běžel v kinech, byl Sám doma tře­tím nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob na celém svě­tě i ve Spojených stá­tech a Kanadě, a to pou­ze za Hvězdnými vál­ka­mi (v té době 322 mili­o­nů dola­rů) a E.T. Mimozemšťanem (v té době 399 mili­o­nů dola­rů), uvá­dí Home Video Box. Box Office Mojo odha­du­je, že se ve Spojených stá­tech na film pro­da­lo přes 67,7 mili­o­nu vstu­pe­nek. Byl také nej­vý­dě­leč­něj­ším vánoč­ním fil­mem, dokud ho v roce 2018 nepře­ko­nal Grinch od Dr. Seusse. Film udě­lal z Culkina dět­skou hvězdu.

Kritické ohlasy

Na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 61 recen­zí hod­no­ce­ní 67 s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,8/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je film hod­no­cen jako nej­lep­ší. Kritický kon­sen­zus na webu zní: „Sám doma nevy­rov­na­ná, ale čas­to zábav­ná pre­mi­sa nata­ho­va­ná na nepři­mě­ře­ně ten­kou plo­chu je pod­po­ře­na roz­to­mi­lým výko­nem Macaulaye Culkina a sil­ný­mi ved­lej­ší­mi hvězda­mi.“. Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě deví­ti kri­ti­ků váže­ný prů­měr 63 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní v anke­tě CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A“ na stup­ni­ci od A do F.

Časopis Variety film pochvá­lil za herec­ké obsa­ze­ní. Jeanne Cooperová z dení­ku The Washington Post pochvá­li­la film za jeho kome­di­ál­ní poje­tí. Hal Hinson, rov­něž z The Washington Post, pochvá­lil Columbusovu režii a Culkinův výkon. Caryn Jamesová z The New York Times si sice stě­žo­va­la, že prv­ní polo­vi­na fil­mu je „plo­chá a nepře­kva­pi­vá, jak nazna­ču­je její roz­to­mi­lá pre­mi­sa“, dru­hou polo­vi­nu však pochvá­li­la za slaps­tic­ko­vý humor. Pochválila také dia­lo­gy mezi Kevinem a Marleym a závě­reč­né scé­ny fil­mu. Roger Ebert z Chicago Sun-Times udě­lil fil­mu 2 ⁄2 ze 4 hvěz­di­ček a 2 pal­ce dolů. Propracované pas­ti ve fil­mu při­rov­nal ke stro­jům Rubeho Goldberga a napsal, že „jsou to tako­vé pas­ti, kte­ré by doká­za­lo vymys­let kaž­dé osmi­le­té dítě, kdy­by mělo roz­po­čet desít­ky tisíc dola­rů a pomoc štá­bu lidí od fil­mo­vých spe­ci­ál­ních efek­tů“, a kri­ti­zo­val záplet­ku jako „tak nevě­ro­hod­nou, že je [mu] těž­ké se o osud toho klu­ka [Kevina] sku­teč­ně zají­mat“. Culkinův výkon však pochvá­lil.

Owen Gleiberman z časo­pi­su Entertainment Weekly udě­lil fil­mu znám­ku „D“ a kri­ti­zo­val ho za „sadis­tic­ký fes­ti­val šika­ny dospě­lých“. Gleiberman řekl, že „[John] Hughes nás tahá za nit­ky, jako by se nikdy nena­u­čil dělat nic jiné­ho“. Peter Bradshaw z dení­ku The Guardian udě­lil fil­mu tři z pěti bodů a pochvá­lil Culkinovu „živou pří­tom­nost na plát­ně, kte­rá téměř září sebe­jis­to­tou“. Kritizoval však jeho herec­ký výkon, kte­rý ozna­čil za „tro­chu širo­ký a maný­ris­tic­ký“. Ali Barclay z BBC napsal: „Culkin se v prů­bě­hu fil­mu pohy­bu­je na ten­ké hra­ni­ci mezi otrav­nos­tí a roz­to­mi­los­tí.“ Sám doma také ozna­čil za „film, kte­ré­mu se poda­ři­lo zachy­tit někte­ré z nej­lep­ších vlast­nos­tí Vánoc“.

Naomi Barnwellová z Roobla uved­la, že „Sám doma má všech­ny ingre­di­en­ce, kte­ré děla­jí skvě­lý dět­ský film“. Adrian Turner z Radio Times se vyjá­d­řil, že „[Sám doma je] osla­vou pod­ni­ka­vos­ti, kte­rá zachy­ti­la srd­ce a šibal­ství kaž­dé­ho dítě­te na pla­ne­tě“. Podle TV Guide „[Sám doma] se fac­ko­va­cí panák roz­pa­dá a zůstá­vá jen bolest“. Marielle Sabbagová z časo­pi­su Vocal napsa­la: „Všechno na fil­mu [Sám doma] je krás­né a půso­bí rea­lis­tic­ky.“ Peter Rainer z Los Angeles Times kri­ti­zo­val sku­teč­nost, že „exis­tu­je důvod, proč se ten­to film hra­je lépe jako trai­ler než jako celo­ve­čer­ní film.“

Sám doma se postup­ně stal vánoč­ní kla­si­kou. Byl chvá­len pro své cito­va­tel­né hláš­ky, morál­ní zása­dy, pas­ti a hlav­ní­ho hrdi­nu. Hannah-Rose Yee z časo­pi­su Stylist ozna­či­la závěr za „vel­mi slad­ký“ a pochvá­li­la hud­bu Johna Williamse, když ji ozna­či­la za „fan­tas­tic­kou“. Christopher Hooton z dení­ku The Independent film rov­něž pochvá­lil a film ve fil­mu Andělé se špi­na­vou duší ozna­čil za „milou poznám­ku pod čarou v ději­nách kine­ma­to­gra­fie“. Matt Talbot ze ser­ve­ru Simcoe.com uve­dl, že Mokří ban­di­té byli „fan­tas­tič­tí“ a při „opa­ko­va­ných shléd­nu­tích nikdy neze­stár­li“. Michael Walsh ze ser­ve­ru Nerdist pozna­me­nal, že scé­na v kos­te­le je „jed­nou z nej­lep­ších a nejdo­jem­něj­ších scén [ve fil­mu]“.

Sám doma zůstá­vá vel­mi popu­lár­ním vánoč­ním fil­mem v Polsku, kdy jej kaž­dý Štědrý den hra­je sta­ni­ce Polsat. V roce 2010 Polsat Sám doma nehrál, což vyvo­la­lo pro­tes­ty více než 90 tisíc lidí na Facebooku. V roce 2016 si tele­vi­zi Polsat nala­di­lo více než 4,44 mili­o­nu Poláků, aby se podí­va­li na Sám doma. Od roku 2010 jeho tele­viz­ní upou­táv­ky dokon­ce obsa­hu­jí slo­gan, kte­rý tuto popu­la­ri­tu potvr­zu­je: „Vánoce bez něj? To je napros­to nemož­né!“.

Julio Macat, kame­ra­man fil­mu, pova­žu­je Sám doma za svůj nej­ob­lí­be­něj­ší film ze všech pro­jek­tů, kte­ré nato­čil. Byl to oblí­be­ný film ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Geralda Forda.


Zdroj: Anglická Wikipedie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29900 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72278 KB. | 18.04.2024 - 19:10:21