Kritiky.cz > Speciály > Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

National Lampoon’s Christmas Vacation (Vánoční prázd­ni­ny) je ame­ric­ká vánoč­ní kome­die z roku 1989 a tře­tí díl fil­mo­vé série National Lampoon Vacation. Vánoční prázd­ni­ny reží­ro­val Jeremiah S. Chechik, scé­nář napsal a spo­lu­pro­du­ko­val John Hughes, v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Chevy Chase, Beverly D’Angelo a Randy Quaid a ve ved­lej­ších rolích Miriam Flynn, William Hickey, Mae Questel, Diane Ladd, John Randolph, E.G. Marshallem, Doris Robertsovou, Juliette Lewisovou a Johnnym Galeckim a ve zvlášt­ních rolích se obje­ví Julia Louis-Dreyfusová, Nicholas Guest, Ellen Hamilton Latzenová, Brian Doyle-Murray a Natalia Nogulichová.

Film je zalo­žen na Hughesově povíd­ce „Vánoce „59“, kte­rá vyšla v časo­pi­se National Lampoon, a vyprá­ví o rodi­ně Griswoldových, kte­rá trá­ví vánoč­ní prázd­ni­ny doma s pří­buz­ný­mi, a o násled­ném cha­o­su.

Film si vedl dob­ře v poklad­nách kin - vydě­lal 73,3 mili­o­nu dola­rů, ale od kri­ti­ků se dočkal smí­še­ných hod­no­ce­ní. Dnes je pova­žo­ván za kla­sic­ký vánoč­ní film.

Děj

Obyvatel oblas­ti Chicaga Clark Griswold plá­nu­je pro­žít skvě­lé Vánoce s celou svou rodi­nou. Odveze svou ženu Ellen, dce­ru Audrey a syna Rustyho na ven­kov, aby našli stro­mek. Po něko­li­ka hodi­nách chůze sně­hem Clark vybe­re ten nej­vět­ší strom, kte­rý najde. Když si pří­liš poz­dě uvě­do­mí, že si s sebou nevza­li žád­né nářa­dí, aby stro­mek uříz­li, jsou nuce­ni ho mís­to toho vyrvat z koře­nů, načež odje­dou domů se strom­kem při­vá­za­ným na stře­še auta.

Brzy poté při­je­dou na Vánoce Clarkovi i Ellenini rodi­če, ale jejich haš­te­ře­ní začne rodi­nu rych­le roz­či­lo­vat. Clark si však zacho­vá­vá pozi­tiv­ní pří­stup a je odhod­lán pro­žít „zábav­né sta­ro­mód­ní rodin­né Vánoce“. Pokryje celý exte­ri­ér domu 25 000 bli­ka­jí­cí­mi světýl­ky, kte­rá zpo­čát­ku nefun­gu­jí, pro­to­že je omy­lem zapo­jil přes vypí­nač svě­tel v gará­ži. Když se koneč­ně roz­sví­tí, způ­so­bí dočas­ně výpa­dek prou­du v celém měs­tě a způ­so­bí cha­os u Clarkových jupí sou­se­dů Todda a Margo Chesterových. Když Clark sto­jí na tráv­ní­ku před domem a obdi­vu­je svět­la, je šoko­ván, když spat­ří Elleninu ven­kov­skou sestře­ni­ci Catherine a její­ho man­že­la Eddieho, kte­ří neo­hlá­še­ně při­je­li se svý­mi dět­mi Rockym a Ruby Sue a domá­cím maz­líč­kem rotvaj­le­rem Snotsem. Eddie poz­dě­ji při­zná, že byd­lí v kara­va­nu, ve kte­rém při­je­li, pro­to­že je na mizi­ně a byl nucen pro­dat svůj dům a pozem­ky. Jeho star­ší děti jsou navíc pří­liš zane­prázd­ně­né na to, aby se k Eddiemu při­po­ji­ly na návštěvě. Clark se nabíd­ne, že Eddieho dětem nakou­pí dár­ky, aby si ješ­tě moh­ly užít Vánoce. Krátce nato při­jíž­dí i Clarkova senil­ní teta Bethany a nevr­lý strýc Lewis.

Clark se začí­ná zají­mat, proč mu jeho šéf Frank Shirley nedal roč­ní pré­mii, kte­rou nut­ně potře­bu­je, aby nahra­dil zálo­hu na insta­la­ci bazé­nu na nad­chá­ze­jí­cí léto. Po kata­stro­fál­ní štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři, kdy Bethanyinu koč­ku zasáh­ne elek­tric­ký proud a strýc Lewis při zapa­lo­vá­ní dout­ní­ku omy­lem zapá­lí vánoč­ní stro­mek, koneč­ně dosta­ne obál­ku od firem­ní­ho posla, kte­rý ji den před­tím nedo­ru­čil. Místo před­po­klá­da­né pré­mie obál­ka obsa­hu­je roč­ní člen­ství zdar­ma v „Klubu želé měsí­ce“. To Clarka při­mě­je k tomu, aby se roz­čí­lil a spus­til tirá­du o Frankovi a ze vzte­ku požá­dal, aby mu byl doru­čen domů zaba­le­ný v mašli, aby ho Clark mohl ura­zit do očí.

Vezme-li Clarkův poža­da­vek doslo­va, Eddie jede do Frankova síd­la a une­se ho. Frank se při­zná, že zru­šil vánoč­ní pré­mie, a Clark ho za to pokárá. Mezitím Frankova žena Helen zavo­lá poli­cii a do domu Griswoldových vtrh­ne zása­ho­vá jed­not­ka a všech­ny drží pod zám­kem. Frank se roz­hod­ne nevzná­šet obvi­ně­ní a vysvět­lí situ­a­ci své ženě a veli­te­li zása­ho­vé jed­not­ky, kte­ří mu oba vyna­da­jí za jeho roz­hod­nu­tí zru­šit pré­mie. Frank se nako­nec roz­hod­ne pré­mie obno­vit a dá Clarkovi část­ku, kte­rou dostal v před­cho­zím roce, plus 20 % navíc.

Rodina se vydá ven, když se Rocky a Ruby Sue domní­va­jí, že v dál­ce vidí Santa Clause. Clark jim řek­ne, že je to ve sku­teč­nos­ti Vánoční hvězda a že si koneč­ně uvě­do­mil, co pro něj svát­ky zna­me­na­jí. Strýc Lewis říká, že svět­lo vychá­zí z čis­tič­ky odpad­ních vod, a při­po­mí­ná Clarkovi, že Eddie vypouš­těl splaš­ky z kara­va­nu do neda­le­ké deš­ťo­vé kana­li­za­ce. Než ho Clark stih­ne zasta­vit, strýc Lewis hodí do kana­li­za­ce sir­ku, kte­rou si zapa­lo­val dout­ník, a vyvo­lá explo­zi, při níž do nebe vyle­tí ozdo­ba Santových saní. Teta Bethany začne zpí­vat „The Star-Spangled Banner“ a všich­ni se při­da­jí, zatím­co hoří­cí ozdo­ba letí do dál­ky.

Celá rodi­na, Frank a Helen a čle­no­vé zása­ho­vé jed­not­ky pak sla­ví uvnitř domu, zatím­co Clark a Ellen se šťast­ně líba­jí na Vánoce a Clark sto­jí ven­ku spo­ko­je­ný, že své rodi­ně zajis­til skvě­lé Vánoce. Když běží titul­ky, poda­ří se mu dát Snotsovi pohla­ze­ní, kte­ré si přál.

Obsazení

 • Chevy Chase jako Clark W. „Sparky“ Griswold Jr, patri­ar­cha rodi­ny Griswoldů. Věčně opti­mis­tic­ký a někdy popí­ra­jí­cí, přes­to zapá­le­ný a odhod­la­ný uspo­řá­dat doko­na­lou rodin­nou dovo­le­nou.
 • Beverly D’Angelo jako Ellen Griswoldová, Clarkova man­žel­ka. Nesdílí man­že­lův pohled na věc, ale přes­to ho v jeho vánoč­ním úsi­lí pod­po­ru­je.
 • Juliette Lewisová jako Audrey Griswoldová, dce­ra Clarka a Ellen. Audrey celou myš­len­ku vel­kých rodin­ných Vánoc nesná­ší, zvláš­tě když to ovliv­ňu­je její spo­le­čen­ský život. Dříve ji v posled­ních dvou fil­mech ztvár­ni­ly Dana Barron a Dana Hill a poz­dě­ji Marisol Nichols ve fil­mu Prázdniny ve Vegas.
 • Johnny Galecki jako Russ Griswold, syn Clarka a Ellen. Russ své­ho otce pod­po­ru­je, ale jeho pří­buz­ní ho vel­mi roz­či­lu­jí. Russe ztvár­nil Anthony Michael Hall v prv­ním fil­mu National Lampoon’s Vacation, Jason Lively v European Vacation a poz­dě­ji Ethan Embry ve Vegas Vacation. Pozoruhodné je, že se jed­ná o jedi­ný film, kde je Russ mlad­ší než Audrey.
 • John Randolph jako Clark Griswold Sr., Clarkův otec.
 • Diane Ladd jako Nora Griswoldová, Clarkova mat­ka.
 • E. Embry jako Clark Griswold Sr., Clarkův otec. G. Marshall jako Art Smith, Ellenin otec.
 • Doris Robertsová jako Frances Smithová, Ellenina mat­ka.
 • Miriam Flynnová jako Catherine Johnsonová, Ellenina sestře­ni­ce.
 • Randy Quaid jako Eddie Johnson, Catherinin man­žel, kte­rý při­ve­de svou rodi­nu do Chicaga bez ohlá­še­ní a bez pozvá­ní.
 • Cody Burger jako Rocky Johnson, syn Eddieho a Catherine, kte­rý má zatím nei­den­ti­fi­ko­va­nou plí­seň rtů a kte­rý až do kon­ce fil­mu vět­ši­nou mlčí.
 • Ellen Hamilton Latzenová jako Ruby Sue Johnsonová, dce­ra Eddieho a Catherine, kte­rá po pádu do stud­ny při­šla o zrak, ale poz­dě­ji se po nakopnu­tí mulou uzdra­vi­la.
 • William Hickey jako Lewis Griswold, Clarkův nevr­lý strýc a man­žel Bethany, kte­rý nosí pří­če­sek a kou­ří dout­ní­ky.
 • Mae Questel jako Bethany Griswold, Clarkova osm­de­sá­ti­le­tá senil­ní teta a Lewisova man­žel­ka.
 • Sam McMurray jako Bill, Clarkův spo­lu­pra­cov­ník a nej­lep­ší pří­tel v prá­ci.
 • Julia Louis-Dreyfus jako Margo Chesterová, yup­pie sou­sed­ka Griswoldových, kte­rá Clarkem pohr­dá a odná­ší to od Griswoldových.
 • Nicholas Guest jako Todd Chester, man­žel Margo, kte­rý Clarkem také pohr­dá.
 • Brian Doyle-Murray jako Frank Shirley, Clarkův šéf, kte­rý si nepa­ma­tu­je Clarkovo křest­ní jmé­no a až do závě­reč­né scé­ny fil­mu mu říká růz­ný­mi jmé­ny.
 • Natalia Nogulich jako Helen Shirley, Frankova man­žel­ka.
 • Nicolette Scorsese jako Mary, pro­da­vač­ka u pul­tu se spod­ním prádlem.
 • Alexander Folk jako vedou­cí důstoj­ník zása­ho­vé jed­not­ky
 • Doug Llewelyn jako hlas hla­sa­te­le prů­vo­du

Produkce

Vývoj a psaní

National Lampoon’s Christmas Vacation vzni­kl na zákla­dě povíd­ky spi­so­va­te­le Johna Hughese s názvem „Christmas „59“, kte­rá vyšla v pro­sin­co­vém čís­le časo­pi­su National Lampoon v roce 1980. „Studio za mnou při­šlo a pro­si­lo mě o dal­ší díl a já sou­hla­sil jen pro­to, že jsem měl dobrou povíd­ku, na kte­ré jsem mohl sta­vět,“ řekl Hughes. „Ale z těch fil­mů se sta­la jen pou­há vozi­dla Chevyho Chase.“ Film měl původ­ně reží­ro­vat Chris Columbus, ale kvů­li osob­nost­ním roz­po­rům mezi ním a Chasem Columbus od fil­mu ode­šel a nahra­dil ho Chechik. Hughes nako­nec Columbusovi pře­dal scé­nář k fil­mu Sám doma.

Natáčení

Prvotní natá­če­ní zača­lo 27. břez­na 1989 v Summit County v Coloradu, zábě­ry se natá­če­ly v Silverthorne, Breckenridge a Friscu. Odtud se pro­duk­ce pře­su­nu­la do stu­dia Warner Bros. Ranch Facilities v Burbanku v Kalifornii, kde se nachá­zí kuli­sy domu a uli­ce rodi­ny Griswoldových.

Hudba

Hudbu k fil­mu National Lampoon’s Christmas Vacation slo­žil Angelo Badalamenti. Jedná se o jedi­ný díl fil­mo­vé série Vacation, kte­rý neob­sa­hu­je sklad­bu „Holiday Road“ od Lindseyho Buckinghama. Místo ní je zde píseň s názvem „Christmas Vacation“ s hud­bou Barryho Manna, tex­tem Cynthie Weil a v podá­ní Mavis Staples ze slav­né sku­pi­ny The Staple Singers. Píseň v roce 2007 pře­vza­la hvězda High School Musical Monique Colemanová pro vánoč­ní album Disney Channel Holiday z roku 2007. Mezi oblí­be­né vánoč­ní pís­ně, kte­ré ve fil­mu zazně­ly, pat­ří napří­klad píseň Binga Crosbyho & The Andrews Sisters s havaj­skou téma­ti­kou „Mele Kalikimaka“ a během vyvr­cho­le­ní fil­mu píseň Gene Autryho „Here Comes Santa Claus“. Pro dru­hou jme­no­va­nou píseň je pou­ži­ta Autryho zno­vu nahra­ná ver­ze z roku 1957 od spo­leč­nos­ti Challenge Records.

Přestože se ve fil­mu obje­vi­lo něko­lik popu­lár­ních pís­ní, neby­lo vydá­no žád­né ofi­ci­ál­ní soun­d­trac­ko­vé album. V roce 1999 se na inter­ne­to­vých aukč­ních strán­kách zača­la obje­vo­vat boot­le­go­vá kopie obsa­hu­jí­cí hud­bu, kte­rá zazně­la ve fil­mu, spo­lu s vybra­ný­mi úryv­ky dia­lo­gů, ozna­čo­va­ná jako „10th Anniversary Limited Edition“ s tvr­ze­ním, že spo­leč­nos­ti Warner Bros. a RedDotNet necha­ly vyli­so­vat 20 000 CD pro zaměst­nan­ce Six Flags Magic Mountain, aby je pro­dá­va­li zákaz­ní­kům vstu­pu­jí­cím do par­ku, ale že se jich pro­da­lo pou­ze 7 000 a zby­tek se nyní dává k dis­po­zi­ci veřej­nos­ti. Fóra na strán­kách s fil­mo­vou hud­bou, jako je SoundtrackCollector, však poz­dě­ji pro­hlá­si­la, že disk je kvů­li nepřes­nos­tem boot­leg. Například vystři­že­ná sklad­ba „Christmas Vacation Medley“ (tvr­dí­cí, že je dílem skla­da­te­le Angela Badalamentiho) je ve sku­teč­nos­ti sklad­ba „Christmas at Carnegie Hall“ z fil­mu Sám doma 2:

Vydání

Domácí nosiče

Film byl něko­li­krát vydán na domá­cích nosi­čích: VHS a Laserdisc na začát­ku roku 1990, DVD s holý­mi kost­mi v roce 1997 a DVD „Special Edition“ v roce 2003. V roce 2006 byly vydá­ny edi­ce na HD DVD i Blu-ray. V roce 2009 byl vydán dru­hý disk Blu-ray s fil­mem jako „Ultimate Collector’s Edition“. V roce 2015 byl vydán ste­el­book Blu-ray s remaste­ro­va­nou kva­li­tou obra­zu a v roce 2019 byl vydán dru­hý ste­el­book. Dne 1. lis­to­pa­du 2022 byl film popr­vé vydán v roz­li­še­ní 4K Ultra HD.

Recepce

Box office

Film debu­to­val na 2. mís­tě v poklad­nách kin, když během úvod­ní­ho víken­du vydě­lal 11 750 203 dola­rů, hned za fil­mem Návrat do budouc­nos­ti - část II. Film nako­nec obsa­dil prv­ní mís­to v žeb­říč­ku box-office ve tře­tím týd­nu uve­de­ní a na prv­ním mís­tě zůstal i násle­du­jí­cí víkend. Během pro­mí­tá­ní v kinech vydě­lal ve Spojených stá­tech cel­kem 71 319 546 dola­rů. Až do uve­de­ní fil­mu Prázdniny v roce 2015 se jed­na­lo o nej­vý­dě­leč­něj­ší film série.

Kritické ohlasy

V době uve­de­ní do kin měl film smí­še­né až pozi­tiv­ní recen­ze, nicmé­ně postu­pem času jej mno­zí ozna­či­li za vánoč­ní kla­si­ku. Agregátor recen­zí Rotten Tomatoes uvá­dí, že 71 % z 51 fil­mo­vých kri­ti­ků udě­li­lo fil­mu pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní s prů­měr­nou znám­kou 6,4/10. Shoda na webu zní: „Vánoční prázd­ni­ny sice nejsou tou nejdis­ci­pli­no­va­něj­ší kome­dií, ale je v nich dost smí­chu a dob­ré nála­dy na to, aby se jed­na­lo o solid­ní sezón­ní lahůd­ku.“ Další web pro shro­maž­ďo­vá­ní recen­zí, Metacritic, při­řa­dil fil­mu na zákla­dě 18 recen­zí hod­no­ce­ní 49 ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní na CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B “ na stup­ni­ci od A do F.

Zábavní časo­pis Variety rea­go­val na film pozi­tiv­ně, když uve­dl: „Solidní rodin­ná zába­va se spous­tou fór­ků, National Lampoon’s Christmas Vacation je Chevy Chase a bro­od děla­jí to, co umí nej­lé­pe. Navzdory názvu, kte­rý jej spo­ju­je s před­cho­zí­mi sním­ky z roz­vláč­né série Vacation, je ten­to tře­tí díl pev­ně zako­ře­něn na used­los­ti rodi­ny Griswoldových, kde se Clark Griswold (Chase) věnu­je typic­ké­mu pře­hna­né­mu poku­su dopřát své rodi­ně doko­na­lé sta­ro­mód­ní Vánoce.“ Rita Kempleyová z dení­ku The Washington Post ohod­no­ti­la film klad­ně s vysvět­le­ním, že „fanouškům ori­gi­ná­lu z roku 1983 a evrop­ské­ho pokra­čo­vá­ní Prázdnin se bude zdát pate­ro zná­mých. Jen je o něco roz­mar­něj­ší.“

Roger Ebert z Chicago Sun-Times udě­lil fil­mu dvě hvěz­dič­ky ze čtyř a řekl: „Film je zvlášt­ní tím, jak blíz­ko se blí­ží k napl­ně­ní své lát­ky“.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17492 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72204 KB. | 18.04.2024 - 19:14:27