Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 3D - Vyvrcholení série, které tak ze začátku skutečně vypadá, ale následně se zvrtne.

Saw 3D - Vyvrcholení série, které tak ze začátku skutečně vypadá, ale následně se zvrtne.

Saw7
Saw7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně jsem se dostal k tomu, že jsem zhlé­dl sed­mý díl mé oblí­be­né série. Sama sku­teč­nost, že mi to trva­lo takhle dlou­ho, svěd­čí o tom, že jsem měl z toho­to dílu cel­kem strach. Přece jen, sed­mý díl už je moc, navíc jsem nevi­děl smys­lu­pl­ný směr, kte­rým by se moh­la série vyví­jet tak, aby mě to ješ­tě oprav­du doká­za­lo nadchnout. To se jen potvr­di­lo, když jsem si film koneč­ně pus­til a sle­do­val jsem nesku­teč­ně nata­ho­va­nou blbůst­ku, kte­rá jen žije z toho, že série si udě­la­la hod­ně dob­ré jmé­no.

Co to tam kutí?

I když je sní­mek ozna­čo­ván jako 3D, neměl jsem to štěs­tí ho vidět v kině v tom­to pro­ve­de­ní, a doma nemám tech­no­lo­gie na to, abych si 3D záži­tek mohl jak­ko­li repro­du­ko­vat. Ani nemám nějak moc zájem. Současné 3D fil­my mě ješ­tě nepře­svěd­či­ly o tom, že je to ces­ta správ­ným smě­rem a že 3D sním­ky mají sku­teč­ně smy­sl. Hororový záži­tek se mi tím vět­ši­nou neu­moc­ní. Mám navíc pocit, že horo­ru „Saw 3D“ nepo­mů­že žád­né tech­no­lo­gic­ké zlep­še­ní.

Tohle musí bolet.

Abych sním­ku zase nekřiv­dil, tak ten úvod vůbec není špat­ný. Poprvé sle­du­je­me past, kte­rá je pre­zen­to­vá­na na veřej­nos­ti, ve výlo­ze, kde si kolemjdou­cí mohou všech­no pro­hléd­nout, dívat se na to, jak se účast­ní­ci Hry roz­hod­nou. Má to náboj, je to zají­ma­vé, jen­že pak sní­mek padá s tím, že se vra­cí ke sta­rým posta­vám a sna­ží se nám vnu­tit sku­teč­nost, že Jigsaw zasa­ho­val do živo­ta lidí mno­hem víc, než se na prv­ní pohled zdá­lo. Samozřejmě nemluvě o tom, že je potře­ba ješ­tě poře­šit Hoffmanův pří­běh.

Nevypadá jako zpěvák Linkin Park?

Co si bude­me poví­dat, pas­ti jsou mís­ty cel­kem nápa­di­té hlav­ně ve svo­jí drs­nos­ti, ale film už vykrá­dá před­cho­zí díly a hra­je pros­tě jen na to, že tu ty hnus­né pas­ti jsou. Nejzajímavější je pak nako­nec rovi­na toho, že si někdo chtě vydě­lat na tom, že se stal obě­tí Jigsawa a pře­žil. Ano, dneska je už mož­né vydě­lat sku­teč­ně na všem. Jenže v tomhle pří­pa­dě se jed­ná o linii, kte­rá je až moc nedo­ře­še­na a je ako­rát zámin­kou pro to, aby si zase někdo mohl pro­jít celou útrp­nou ces­tou.

Tohle bude taky bolet.

„Saw 3D“ je tri­but k celé sérii, což ale zna­me­nám, že je to film spí­še nedo­ře­še­ný, neu­za­vře­ný. Jako kdy­by se celou dobu hle­dal nástup­ce Jigsawa, což se vlast­ně hle­dá, ale scé­náris­té už se v tom tak zamo­tá­va­jí a vy máte pocit, že vlast­ně jen točí káču, kte­rá jim neu­stá­le padá. Oni ji však zved­nou a zase s ní chtě­jí zato­čit. Vyčpělé, ohra­né a co si bude­me poví­dat, tri­ko­vá výteč­nost už to poně­ko­li­ká­té neza­chra­ňu­je. Otevřený konec jas­ně nabá­dá k dal­ší­mu dílu a já dou­fám, že pokud k němu dojde, už to bude bez fla­shbac­ků.

Hodnocení: 35 %


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Saw 3D na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35630 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72268 KB. | 17.06.2024 - 21:39:59