Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > SIN CITY

SIN CITY

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jdu dolů,jdu hloub,jdu sám……..S fil­my pod­le comic­so­vých před­loh se v posled­ní době roz­tr­hl pytel.Máme Spider-mana,nového Batmana,Punishera,Hellboye  nebo pří­šer­nou Catwoman s krás­nou Halle Berry.
A nyní Vás při­chá­zí pohl­tit Sin-city.Temné ‚drs­né a svým zvrh­lým způ­so­bem i krás­né.
Předlohou fil­mu byl noi­ro­vý comics kres­lí­ře a  záro­veň lib­re­tisty Franka Millera , pro­slu­lý po  celém svě­tě spe­ci­fic­kou čer­no­bí­lou kresbou , neu­vě­ři­tel­ně ori­gi­nál­ní­mi pří­běhy a  záplet­ka­mi a hlav­ně hut­nou atmo­sfé­rou města,které je pro­hni­lé až do mor­ku kos­tí ( jest­li má ovšem měs­to kos­ti  ).Comics vzni­kl v Millerově cho­rém moz­ku v roce 91. Ještě před­tím ‚než začal pra­co­vat na Sin city,ujal se Miller v té době neob­lí­be­né­ho Batmana.A uká­zal lidem Gotham o jakém se jim ani nesnilo..Ale pojď­me zpět k  hříš­né­mu měs­tu..
Mnoho lidí netr­pě­li­vě čekalo,zda se poda­ří toto všech­no pře­nést i na plát­no.
Odpověď zní ano.To co nikdo neče­kal se sta­lo. Režie se totiž ujal sám bož­ský Frank ( Miller ) s Robertem Rodriguezem ( Od sou­mra­ku do úsvitu,El Mariachi,Spy kids atd..),který po dět­ských Spy kids dokázal,že ješ­tě nezapoměl,jak se točí filmy,které mají spád a  atmo­sfé­ru.
Film je slo­žen z něko­li­ka krat­ších pří­bě­hů , kte­ré jsou více či  méně pro­po­je­né ( Rodriguez spo­jil tři Millerovy  comic­boo­ky )..Jejich kva­li­ta neko­lísá , mož­ná i proto,že herec­ké obsa­ze­ní je vprav­dě hvězd­né.
Bruce Willis jako stár­nou­cí poli­cajt Hartigan,který přes veš­ke­ré pochy­by ješ­tě nepat­ří do staré­ho železa.Největší bou­chač v Sin city Marv ‚v podá­ní Mickeyho Rourka,vám ukáže,jak slad­ká doká­že být pomsta.A brit Cliwe Owen ‚kte­rý jako maso­vý vrah po plas­ti­ce Dwight, zabrá­ní vál­ce mezi poli­cií a prostitutkami.To jsou hlav­ní hrdi­no­vé (spí­še anti­hr­di­no­vé) podi­vu­hod­ných pří­bě­hů plných krve,černočerného humoru,sexu,avšak i cti a lás­ky.
V epi­zod­ních rolích září např. Benicio Del Toro , Elijah Wood , Brittany Murphy nebo Michael Madsen .
Sin city je jed­ním z mála filmů,ve kte­rém her­ce ve ved­lej­ších rolích pozná­te pou­ze pod­le toho , že jsou na plát­ně jenom chvil­ku ( a vět­ši­nou umřou ) . Jinak hra­jí stej­ně dob­ře a věro­hod­ně jako titul­ní posta­vy .
Vizuální zpra­co­vá­ní je napros­to geni­ál­ní a ve všech smě­rech před­či­lo mé nejdi­vo­čej­ší sny.
Pro celý film byla pou­ži­ta nová­tor­ská tech­no­lo­gie zele­né­ho poza­dí , se kte­rou Rodriguez laš­ko­val už ve Spy kids 3d.
Díky ní je film neu­vě­ři­tel­ně comic­so­vý a zku­še­ný čte­nář Millerových comic­boo­ků dokon­ce čas­to zjistí,že zaběr z filmu=okno comic­su..
Soundtrack je také,jak se dalo čekat,velmi pove­de­ný a už se těším,až se ke mně dosta­ne na audio cd..
A shr­nu­tí závě­rem .
Sin city není film pro každého.Někomu bude vadit hro­ma­da násilí,někomu pro změ­nu nesed­ne noi­ro­vá atmosféra.A někdo tře­ba nemá rád Bruce Willise ( niko­ho tako­vé­ho neznám 🙂 ) .Mě ovšem neva­dí ani jed­no a navíc jsem váš­ni­vým čte­ná­řem Millerova díla.
Kdo je na tom podob­ně jako já a ješ­tě nej­lep­ší film letoš­ní­ho roku ( a mož­ná i vůbec ) nevi­děl ‚měl by se stydět.A ostat­ní ?
Ostatní taky…

Sin city , Město hří­chu : 10 / 10


Podívejte se na hodnocení Sin City na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82768 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71571 KB. | 19.06.2024 - 00:52:00