Kritiky.cz > Profily osob > Michael Douglas – 70 let

Michael Douglas – 70 let

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Známý ame­ric­ký herec, pro­du­cent a reži­sér se naro­dil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec je herec Kirk Douglas, zná­mý rolí ve fil­mu Spartakus z roku 1960, a mat­ka je hereč­ka Diana Dill. Vzdělání: Eaglebrook School v Deerfield, Massachusetts, USA, Choate Rosemary Hall v Wallingford, Connecticut, USA, University of California, Santa Barbara, USA v roce 1968 s BA v dra­ma­tic­kých umě­ní.

První vel­ký úspěch při­šel s fil­mem Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Filmová prá­va vlast­nil otec a Douglas vsa­dil na čes­ké­ho reži­sé­ra Miloše Formana a her­ce Jacka Nicholsona. Film měl úspěch u divá­ků i kri­ti­ky a zís­kal pět Oskarů. Také dal­ší film Čínský syn­drom  byl úspěš­ný. Douglas v něm hrál hlav­ní posta­vu a také byl pro­du­cen­tem. Námět o poten­ci­ál­ně kata­stro­fic­ké udá­los­ti v jader­né elek­trár­ně se časo­vě sho­do­val s kom­pli­ka­ce­mi v jader­né elek­trár­ně v Pensylvánii a to fil­mu výraz­ně pomoh­lo na popu­la­ri­tě. Další oce­ně­ní Oskarem zís­kal Douglas za nemi­lo­srd­né­ho Gordona ve fil­mu Wall Street od reži­sé­ra Olivera Stonea.

Herecká fil­mo­lo­gie je boha­tá na posta­vy růz­né­ho cha­rak­te­ru. Douglas doká­že dát svým fil­mo­vým posta­vám jis­tý nad­hled a sou­čas­ně je hra­je s plným nasa­ze­ním. Další při­da­nou hod­no­tou je schop­nost pone­chat svým posta­vám tajem­ství a při­dat osob­ní šarm. Proto se v jeho herec­kém rejstří­ků najdou posta­vy drs­ných chla­pů, vyšet­řo­va­te­lů i dob­ro­dru­hů.

Připomínám někte­ré fil­my, kte­ré do pro­gra­mů tele­viz­ních kaná­lů při­ná­ší dobrou zába­vu a napě­tí: Válka Roseových(1989), Osudová přitažlivost(1987), Wall Streat(1987), Honba za kle­no­tem Nilu(1985),1984 Honba za diamantem(1984), Čínský syndrom(1979)

V roce 2010 one­moc­něl Michael Dougles rako­vi­nou. Původní infor­ma­ce o rako­vi­ně krku upřes­nil herec poz­dě­ji, že se jed­na­lo rako­vi­nu jazy­ka. V led­nu 2011 herec ozná­mil, že rako­vi­na ustou­pi­la a on nyní cho­dí jen na pra­vi­del­né kon­t­ro­ly.

Další infor­ma­ce opět potě­ší fil­mo­vé divá­ky. Američané začnou v lis­to­pa­du natá­čet v Česku vyso­ko­roz­počto­vý akč­ní film s Michaelem Douglasem a Orlandem Bloomem. Film s názvem Unlocked bude pod­le lis­tu vyprá­vět pří­běh agent­ky CIA, kte­rou ztvár­ní Švédka Noomi Rapaceová.(zdroj.HN 22.9.2014)

Do dal­ších let pře­ji osla­ven­ci hlav­ně zdra­ví. Pak najde ener­gii i pro své fil­mo­vé posta­vy a divá­ci se mohou těšit na dal­ší film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88081 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72942 KB. | 22.07.2024 - 16:21:20