Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM

Sirotsinec
Sirotsinec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Zůstat podiv­ným. Toto téma, nejen při­je­tí našich odliš­nos­tí, ale hrdost na ně, zau­ja­lo fil­mo­vé tvůr­ce nej­ví­ce. Je to dvoj­slov­né vyjá­d­ře­ní vize fil­mu, že  že být odliš­ný je skvě­lé – a dokon­ce nezbyt­né.

To, co mla­dé podi­ví­ny odli­šu­je, je take posi­lu­je, dává jim schop­nos­ti a dělá je výji­meč­ný­mi. Sirotčinec sleč­ny Peregrinové posky­tu­je bez­pe­čí před okol­ním svě­tem, kte­rý nedo­ká­že pocho­pit a vyjít se zvlášt­ní­mi schop­nost­mi podi­ví­nů. Sirotčinec je take úto­čiš­těm před jeho moc­ný­mi nepřá­te­li.

Každé dítě má jedi­neč­nou zvlášt­nost, napří­klad levi­ta­ci, mani­pu­la­ci s ohněm nebo nad­lid­ské síly. Schopnosti podi­ví­nů nejsou neo­me­ze­né a tito mla­dí lidé jsou spou­ta­ní vět­ši­nou věcí jako my nepo­di­ví­ni. “Jenom obje­ví tvo­ři­vá pou­ži­tí pro své schop­nos­ti v urči­tých situ­a­cích,” říká pro­du­cent Derek Frey.

 “Tyhle děti by byly pova­žo­vá­ny za div­né a byly by v okol­ním svě­tě tres­tá­ny,” říká Eva Greenová, kte­rá před­sta­vu­je sleč­nu Peregrinovou. “Na vzdá­le­ném ost­ro­vě, kde žijí a kde se jim dob­ře daří, je jejich “div­nost” osla­vo­va­ná jako něco zvlášt­ní­ho a krás­né­ho. “

Tim Burton se s tím­to názo­rem jas­ně iden­ti­fi­ku­je. “Jako dítě nikdy doprav­dy neza­po­me­ne­te ty poci­ty jina­kos­ti. Zůstanou s vámi navždy,” vysvět­lu­je.

            “Jako dítě mě ozna­či­li za ‘div­né­ho’, pro­to­že jsem milo­val pří­běhy o pří­še­rách. Ve svém dět­ství si pro­chá­zí­te podob­ný­mi věc­mi a někdy dokon­ce i poz­dě­ji v živo­tě. Existuje spous­ta lidí, kte­ří se takhle cítí.”

            V dneš­ním svě­tě posed­lém soci­ál­ní­mi médii je “zůstat podi­ví­nem” obzvlášt­ní výzvou.  To říká Ella Purnellová, kte­rá před­sta­vu­je Emmu, mla­dou ženu, kte­rá umí kon­t­ro­lo­vat vzduch: “Všichni jsme obklo­pe­ni Twitterem, Instagramem a dal­ší­mi dru­hy soci­ál­ní médií, kte­ré nám vel­mi usnad­ňu­jí srov­ná­vá­ní s dru­hý­mi a take poci­ty, že nejsme dost dob­ří nebo že někam nepa­t­ří­me. Přestože bychom měli osla­vo­vat to, co nás dělá námi.”

            Odezva na film v soci­ál­ních médi­ích na tuto myš­len­ku je jed­no­znač­ně klad­ná. Od roz­běh­nu­tí kam­pa­ně dále ros­te hnu­tí kolem hash­ta­gu #StayPeculiar.  Tento hash­tag se obje­vil v jed­né tře­ti­ně kon­ver­za­cí oko­lo fil­mu, což je o 625 pro­cent více než je typic­ké pro jedi­ný hash­tag během fil­mo­vé kam­pa­ně.

            Téma “zůstat podiv­ným” pře­sa­hu­je to do rodi­ny, kte­rou mla­dý fil­mo­vý pro­ta­go­nis­ta Jake (Asa Butterfield) obje­ví s podi­ví­ny v sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové. “Rodina se obje­vu­je v nej­růz­něj­ších podo­bách – a podiv­nos­tech,” říká Jenno Toppingová, kte­rá film tvo­ři­la spo­lu s Peterem Cherninem. “Jake se nau­čí, že jeho sku­teč­ná rodi­na jsou podi­ví­ni, se kte­rý­mi cítí obrov­skou souná­le­ži­tost.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34483 s | počet dotazů: 231 | paměť: 71954 KB. | 29.02.2024 - 05:56:33