Kritiky.cz > Horory > Antlers (2021)

Antlers (2021)

rp Antlers 2021.jpg
rp Antlers 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někteří paro­há­či mají rádi bobu­le jiní lid­ské maso…

Do malé­ho měs­teč­ka Cispus Falls v Oregonu se nedáv­no vrá­ti­la uči­tel­ka Julia, kte­rá dočas­ně byd­lí u své­ho bra­t­ra – míst­ní­ho šeri­fa a pra­cu­je v tam­ní ško­le. Jedním z oby­va­tel izo­lo­va­né­ho měs­teč­ka je i dva­nác­ti­le­tý Lucas. Tichý chla­pec, u něhož si začne vší­mat zná­mek psy­chic­ké­ho strá­dá­ní a má pocit, že musí být i fyzic­ky týrán. I pro­to se začne šťou­rat v jeho sou­kro­mí. Nemá však ani tuše­ní, že sku­teč­ná prav­da je mno­hem děsi­věj­ší. Lucasův otec Frank a jeho kum­pán totiž v opuš­tě­ném dole pro­bu­di­li mytic­ké­ho tvo­ra (zlé­ho ducha poží­ra­jí­cí­ho lid­ské maso z indi­án­ských legend), jenž zra­nil a pose­dl nejen ho, ale i malé­ho bra­t­ra a ti jsou od té doby zamče­ni na půdě jejich domu a Lucas je krmí mrši­na­mi a zví­řa­ty, kte­ré sám ulo­vil. Problém nastá­vá ve chví­li, kdy se oba dostá­va­jí na svo­bo­du a ochut­na­jí lid­ské maso…Český název: Paroží

Režie: Scott Cooper

Rok výro­by: 2021

Délka: 99 min

Země: USA / Mexiko / Kanada

 

Hrají:

Keri Russell...(Julia Meadows)

Jeremy T. Thomas...(Lucas Weaver)

Jesse Plemons...(šerif Paul Meadows)

Graham Greene...(Warren Stokes)

Sawyer Jones...(Aiden Weaver)

Scott Haze...(Frank Weaver)

...a dal­ší


Tento film jsem nechal dost dlou­hou dobu „uzrát“ ve své sbír­ce, aby pořád­ně vychla­dl a já si jej mohl v rám­ci nabíd­ky vychut­nat. Ve své době jsem o něm sly­šel ze všech stran (ať už chvá­lu, nebo kri­ti­ku), ale jeli­kož nepa­t­řím mezi ty, kte­ří vše musí vidět hned, odlo­žil jsem jej stra­nou, abych se nene­chal ovliv­nit. A asi jsem udě­lal dob­ře. Docela dost jsem toho četl o mytic­kém Wendigu, viděl pár doku­men­tů i fil­mů na toto téma a můžu s klid­ným říct, že Scott Cooper toho­to tvo­ra dost pojal pod­le své fan­ta­zie – což však ve finál­ní podo­bě nedo­padlo vůbec tra­gic­ky. Nicméně už jsem viděl lep­ší kous­ky na toto téma.

 

Paradoxně se mi líbi­la spíš prv­ní polo­vi­na, kte­rá sebou při­nes­la kro­mě nád­her­né kanad­ské pří­ro­dy i zají­ma­vou ponu­rou atmo­sfé­ru a spí­še jakousi for­mu soci­ál­ní­ho dra­ma­tu, než­li čis­to­krev­né horo­ro­vé podí­va­né a to bylo jen a jen dob­ře. Tichý šika­no­va­ný chla­pec s tajem­stvím za zavře­ný­mi dveř­mi a pro­ti němu uči­tel­ka s rov­něž smut­nou his­to­rií. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat pro­plé­ta­jí­cí se vzta­hy těch­to dvou, až k finál­ní­mu odha­le­ní. Které tuši­li tak nějak všich­ni, už od začát­ku. Scott Cooper si hrál s názna­ky, doká­zal postup­ně stup­ňo­vat atmo­sfé­ru, při­dal pár dra­ma­tic­kých chvi­lek, jen­že potom se vrhl hlav­ně na horo­ro­vou strán­ku fil­mu a ejhle…

 

Dojde na něja­ké to gore – jo bylo cel­kem fajn, dokon­ce ani zrod – pro­mě­na otce ve Wendiga nebyl špat­ný, ale u pas­ti „na dva poli­caj­ty“ jsem si kle­pal na čelo (to byli oba tak sle­pí a hlu­ší?), no a finál­ní sou­boj v dole…Tak to už bylo čis­té zou­fal­ství, kte­ré mi rapid­ně zka­zi­lo dosa­vad­ní nad­še­ní z fil­mu. Co na tom, že jak Keri Russell tak Jeremy T. Thomas poda­li vel­mi dob­ré herec­ké výko­ny, když to tahle tvůr­ci v posled­ních minu­tách doslo­va zmr­ví. Jejich záchra­nou bylo, že víc jak polo­vi­na fil­mu byla oprav­du dob­rá a navíc nád­her­ná pří­ro­da, to je vždy plu­so­vý bod v mých očích. Lepší prů­měr, ale mělo to dale­ko navíc.


Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15418 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72204 KB. | 18.05.2024 - 09:02:12