Kritiky.cz > Horory > Python 2 (2002)

Python 2 (2002)

rp python 2.jpeg
rp python 2.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další vel­ký had, ten­to­krát se děj pře­su­nu­je na rus­kou základ­nu.....
Rusko-Americká základ­na. Velitel roz­dá­vá pří­ka­zy vojá­kům o nad­chá­ze­jí­cí akci. Při ní musí v poho­ří Ural odchy­tit obrov­ské­ho hada, kte­rý bude pře­ve­zen do USA. Jsou vyzbro­je­ni ruč­ní­mi zbra­ně­mi a vel­ký­mi para­ly­zé­ry. Po men­ším boji se jim poda­ří hada chy­tit. Následuje let leta­dla, kte­ré pře­vá­ží náklad ve vel­ké bou­ři. Do leta­dla uho­dí blesk, ale pilo­to­vi se poda­ří situ­a­ci zvlád­nout. To by ovšem nesmě­li být na zemi Čečenští par­ty­zá­ni, kte­ří taras­ni­cí leta­dlo sestře­lí. Dwight Stoddard a jeho žena Nadia vlast­ní pře­prav­ní fir­mu a dová­ží růz­né zbo­ží pochyb­ným pod­ni­ka­te­lům v Rusku. Při jed­nom nepo­da­ře­ném obcho­dě, kdy mají pro­blémy, se na scé­ně obje­vu­je agent CIA Greg Larson. Nabídne man­že­lům 100 000 dola­rů, když mu pomů­žou pře­pra­vit z rus­ké základ­ny zásil­ku přes hra­ni­ce. Doprovod jim děla­jí Larsonovi muži a jejich pře­voz­ník.  Při prv­ní obhlíd­ce rus­ké základ­ny niko­ho nena­jdou  a zdá se, že je opuš­tě­ná.  Larsonovi je jas­né co se děje, ale ostat­ním nic neřek­ne. Brzo na to ale při­jdou sami. Začíná tak opět boj pro­ti gene­tic­ky zmu­to­va­né kraj­tě, hadovi-  kte­rý je poma­lu nezni­či­tel­ný…

Český název: Python 2
Režie: L.A. McConnell
Rok výro­by: 2002
Délka: 89. minut
Země: USA
Hrají:
William Zabka ……………. (Greg Larson)
Dana Ashbrook ……………..(Dwight Stoddard)
Simmone Mackinnon ………..( Nadia)
Alex Jolig ……………………. (Matthew Coe)
Anthony Nichols………………(Keruptkot)
…a dal­ší

Tak a po dvou letech jsme se dočka­li pokra­čo­vá­ní (záměr­ně neří­kám koneč­ně), pro­to­že po zhléd­nu­tí toho­to fil­mu musím uznat, že je to neho­ráz­ný paskvil. UFO Films anga­žo­va­lo do role reži­sé­ra dal­ší­ho ama­té­ra, kte­rý neměl takřka žád­né zku­še­nos­ti a pod­le toho to i dopadlo. Na roz­díl od jed­nič­ky, tady bylo špat­ně sko­ro všech­no.  Scénárista Jeff Rank musel být snad zhu­le­ný či ožra­lý jak pra­se, když sepi­so­val jed­not­li­vé strán­ky, pro­to­že v ději se najde tolik kik­sů a nelo­gič­nos­tí, že se to snad ani nedá spo­čí­tat. Jediné vidi­tel­né zlep­še­ní vidím ve ztvár­ně­ní hada (hadů), kte­ré ovšem vyšlo vni­več. Navíc mne ten­to­krát zkla­ma­li i herec­ké výko­ny.
Tentokrát tak máme šan­ci sle­do­vat zou­fa­lý boj „spe­ci­ál­ní­ho“ koman­da s obrov­ským hadem na rus­ké základ­ně, kte­rá ale vůbec jako základ­na nevy­pa­dá. Spíš jako skla­diš­tě a to ješ­tě musí­te mít hod­ně vel­kou před­sta­vi­vost. To samé však pla­tí i u ame­ric­kých žol­dá­ků, jejich výko­ny byli tak zou­fa­lé, až se mi chtě­lo pla­kat. Naštěstí se s vět­ši­nou na moc dlou­ho nepo­čí­ta­lo a tak jsem byl rád, když zača­li chcí­pat jeden za dru­hým.  Dvojka v sobě skrý­vá ješ­tě mno­hem více komic­kých prv­ků než jeho před­chůd­ce, přes­to­že o kome­dii jít nemě­lo. Katastrofálně na tom byli i samot­né dia­lo­gy, kte­ré ten­to­krát hýři­ly trap­nos­tí již od začát­ku. To už mne více poba­vil řvou­cí had (vzpo­mněl jsem si na jed­nu fil­mo­vou otáz­ku malé­ho chlap­ce: „Tati a prdí hadi?“
Agent Larson je posta­va z prv­ní­ho dílu, kde byl zástup­cem šeri­fa. V tom­to pokra­čo­vá­ní vyjdou naje­vo jeho tem­né strán­ky. Trochu mě pře­kva­pi­lo, že když věděl, o co šlo, byl ozbro­je­ný jen oby­čej­nou pis­tol­kou. William Zabka však svou úlo­hu (stát se hlav­ním tahou­nem fil­mu) abso­lut­ně nezvlád­nul. Nebyl v tom však sám, pro­to­že ani jeho kole­go­vé roz­hod­ně nepo­da­li zrov­na osl­ňu­jí­cí výko­ny, ba spí­še nao­pak. Podobné nega­ti­vum můžu říci i o absen­ci jaké­ho­ko­liv názna­ku napě­tí. Tu a tam se sice atmo­sfé­ra zlep­ši­la, ale jinak to byla pěk­ná bída, to vám tedy řek­nu. 
Dvě nej­vět­ší blbos­ti toho­to fil­mu: 
1)V leta­dle hada, kte­rý měří 25 met­rů, pře­pra­vo­va­li v bed­ně, do kte­ré by se vešel tak dospě­lý člo­věk
2) SPOILER: zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu se dozví­me k naše­mu pře­kva­pe­ní, že hadi jsou vlast­ně dva.  By mě zají­ma­lo, jak se té bed­ny vešli a hlav­ně kde se tam vzal, když na začát­ku chyt­li vojá­ci jen jed­no­ho. KONEC SPOILERU

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76645 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71808 KB. | 23.07.2024 - 13:38:29