Kritiky.cz > Horory > Backcountry (2014)

Backcountry (2014)

rp Backcountry14 cover.jpg
rp Backcountry14 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kanadská divo­či­na je ide­ál­ním mís­tem pro roman­ti­ku a dob­ro­druž­ství. Každá min­ce má však dvě stra­ny a v tom­to pří­pa­dě doká­že být i veli­ce nebez­peč­ná a kru­tá.

Mladý pár Alex a Jenn se vydá­va­jí na roman­tic­ký výlet do kanad­ské divo­či­ny. Jejich cílem se má stát Blackfoot Trail v Provincial Parku. On se poklá­dá za zku­še­né­ho tram­pa a chce jí uká­zat mís­ta, kte­ré již něko­li­krát navští­vil, ona zase dává před­nost živo­tu ve vel­ko­měs­tě, ale taj­ně dou­fá, že jim toto dob­ro­druž­ství pomů­že stme­lit křeh­ký vztah. Vše vypa­dá zpo­čát­ku dob­ře, ale jen do chví­le, kdy zjis­tí, že se ztra­ti­li. Divočina si pro ně nachys­ta­la spous­tu nástrah a nedo­sta­tek vody a jíd­la se záhy uká­ží býti tím nejmen­ším pro­blé­mem. Kromě pří­rod­ních pře­ká­žek se totiž muse­jí obá­vat i divo­kých zví­řat. 

Režie: Adam MacDonald
Rok výro­by: 2014
Délka: 92 min
Země: Kanada
Hrají:
Missy Peregrym…(Jenn)
Jeff Roop…(Alex)
Eric Balfour…(Brad)
…a dal­ší

Mám rád „sur­vi­val“ fil­my a zví­ře­cí horo­ry, tak­že jsem vel­mi potě­šen, když nara­zím na něja­ký oprav­du dob­rý a Backcountry pat­ří mezi to nej­lep­ší, co jsem měl v posled­ní době mož­nost vidět. Nádherná pří­ro­da mě uhra­nu­la již od prv­ní­ho zábě­ru a já si v tu chví­li přál být na onom výle­tě s ústřed­ní dvo­ji­cí. Každopádně jen co se ces­to­va­tel­ských chou­tek týče. Samotné pro­stře­dí je však jen jed­ním z mno­ha kla­dů, kte­ré nám zde Adam MacDonald nabí­dl. K vytvo­ře­ní vel­mi sluš­né atmo­sfé­ry a napí­na­vé­ho „reál­né­ho“ pří­bě­hu nepo­tře­bo­val žád­ných zby­teč­ných digi­tál­ních efek­tů, lit­rů stří­ka­jí­cí krve ani zná­mých herec­kých tvá­ří.
Režisér se totiž pře­de­vším sna­žil sou­stře­dit na pozvol­né (a to oprav­du doslo­va) budo­vá­ní atmo­sfé­ry, kte­rá vygra­du­je ve veli­ce str­hu­jí­cí finá­le. Po psy­cho­lo­gic­ké strán­ce nemám abso­lut­ně co vytknout. Divák se nej­pr­ve sezná­mí jak s pro­stře­dím, tak i obě­ma hrdi­ny, jejich vztah roz­hod­ně není bez­chyb­ný. Jak jejich cho­vá­ní, tak i cha­rak­te­ris­tic­ké rysy jsou uvě­ři­tel­né (reál­né), tak­že se do nich doká­že divák lépe vcí­tit. Rozhodně zde neče­kej­te žád­nou pro­mě­nu v akč­ní hrdi­ny! Byli bys­te dost zkla­ma­ní. Téměř po celou dobu není navíc jas­né, jakýmže smě­rem se bude film dále ubí­rat. Divák si začne klást otáz­ku, zda půjde o dal­ší psy­cho­lo­gic­ký teror ze stra­ny něja­ké­ho bura­na, či kla­sic­ký sur­vi­val kou­sek a boj s roz­zu­ře­ným med­vě­dem – ke kte­ré­mu se zde pojí hned něko­lik vodí­tek. No a koneč­né roz­zuz­le­ní urči­tě niko­ho neu­ra­zí. Navíc Missy Peregrym je váž­ně kočka a hudeb­ní dopro­vod tomu vše­mu dodal šmrnc.
Mnoho divá­ků ozna­ču­je útok na stan za zla­tý hřeb veče­ra a já s nimi musím sou­hla­sit. Vše se obe­šlo bez zby­teč­ně pře­hna­ných tri­ků a mís­ty z toho až mra­zi­lo. Na roz­díl od tako­vé­ho Grizzlyho (2014), ke kte­ré­mu je ten­to film nej­čas­tě­ji při­rov­ná­ván si totiž tvůr­ci vysta­či­li i s málem a mno­hem lépe doká­za­li zapo­jit divá­ko­vu před­sta­vi­vost. No ono toho bylo i tak dost vidět, tak­že urči­tě nebu­de­te o nic ochu­ze­ni. V tu chví­li by se napě­tí dalo krá­jet, atmo­sfé­ra gra­do­va­la ve vel­kém sty­lu a ani mi moc neva­di­la rozostře­ná kame­ra. Právě v těch­to oka­mži­cích to dodá­va­lo na reál­nos­ti a hlav­ně důvě­ry­hod­nos­ti. Backcountry tak u mě v sou­bo­ji s obřím Grizzlym vyhrá­la o fous.   

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ionesco - Nosorožec23. března 2020 Ionesco - Nosorožec Ano, na Nové scéně Národního padla hrají nosorožce. Pozoruhodnou hru slavného dramatika antidramatu (či absurdního padla).- Nosorožec!- To se Vám něco zdá… Ach, no tohle!V menším […] Posted in Divadelní recenze
  • Pet Sematary II (1992)6. února 2012 Pet Sematary II (1992) Vždycky se najde někdo další, kdo chce oživit svého čtyřnohého miláčka. To co bude následovat už však zastavit nedokáže! Veterinář Chase a jeho syn Jeff se přistěhují zpátky do malého […] Posted in Horory
  • Life (2017)31. prosince 2017 Life (2017) Mimozemský organismus nalezený na Marsu byl pro ně fascinujícím objevem, ovšem jen do doby, než se zvídavým vědcům na vesmírné stanici rozhodl ukázat svou „pravou […] Posted in Horory
  • Sto třicet let od narození velkého skladatele: ČT natáčí hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů6. listopadu 2020 Sto třicet let od narození velkého skladatele: ČT natáčí hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů Bohuslav Martinů patří mezi nejvýznamnější české skladatele. Letos by oslavil své sto třicáté narozeniny. Česká televize při té příležitosti natáčí v koprodukci s ORF a Nadací Bohuslava […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […] Posted in Recenze knih
  • Malé ženy - Když 3 dcery hrají Winona Ryder, Claire Danes a Kirsten Dunst.11. března 2021 Malé ženy - Když 3 dcery hrají Winona Ryder, Claire Danes a Kirsten Dunst. Sestry Jo (Winona Ryder), Meg (Trini Alvarado), Amy (Kirsten Dunst/Samantha Mathis) a Beth (Claire Danes) vyrůstají, hledají lásku a nacházejí své místo ve světě v období Americké občanské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)24. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.) První tři pozice nejlepšího zpracování her dle filmů. Rango – Top 3 Moje třetí nejoblíbenější hra, dle filmu/komiksu tentokrát je opravdu dle filmu. Když Gore Verbinsky natočil […] Posted in Články
  • Náhodou- zimní romance o přátelství, nenávisti i basketu6. ledna 2024 Náhodou- zimní romance o přátelství, nenávisti i basketu Máte rádi zimní příběhy? Chcete si přečíst na první pohled pohádku, na druhý pohled velmi silný příběh? Petra Martišková je autorkou knihy Náhodou. Musím říci, že opravdu náhodou se mně […] Posted in Recenze knih
  • Zombie Wrestling (2005)25. prosince 2011 Zombie Wrestling (2005) Uprostřed lesa právě vypukla velká zombie rvačka. Děj se odehrává v období zvaném Vrchní Skládka. Neustále se v něm odehrávají nelítostné boje jednotlivých skupin nemrtvých. Nejmocnější […] Posted in Horory
  • Down to Hell (1997)30. července 2020 Down to Hell (1997) Kitamura dokázal i ve svých úplných začátcích, že mu k natočení slušné podívané stačí i minimální rozpočet.  Čtveřice mladíků si našla opravdu netradiční způsob zábavy. Unášejí […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33355 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71585 KB. | 18.06.2024 - 23:25:19