Kritiky.cz > Horory > Slash (2002)

Slash (2002)

rp Slash 2002.jpg
rp Slash 2002.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Půda potře­bu­je čer­stvou krev…

Krátce po vystou­pe­ní kape­ly Slash je její zpě­vák Mac kon­tak­to­ván nezná­mým mužem, kte­rý mu pře­dá dopis od otce a řek­ne mu o smr­ti jeho tety. Mac je požá­dán, aby se vrá­til do rod­né­ho měs­ta a pomohl své­mu otci s pohřbem. Jenže tomu se do toho moc nechce, pro­to­že otce už od roz­vo­du svých rodi­čů mno­ho let nevi­děl a při vzpo­mín­ce na domov ho vždy trá­pí děsi­vé noč­ní můry. Nakonec však sou­hla­sí a na ven­kov i s celou kape­lou odje­de. Brzy však své­ho roz­hod­nu­tí budou všich­ni hoř­ce lito­vat, pro­to­že prá­vě nade­šla doba žní a hrůzná his­to­rie MacDonaldovy rodi­ny začne vyplou­vat na povrch. Půda totiž potře­bu­je čer­stvou krev…


Český název: Krvavé žně
Režie: Neal Sundstrom
Rok výro­by: 2002
Délka: 90 min
Země: JAR
Hrají:
James O’Shea...(Mac)
Zuleikha Robinson...(Suzie)
Nick Boraine...(Billy Bob)
Steve Railsback...(Jeremiah)
Nina Wassung...(Candy)
...a dal­ší


S afric­ký­mi horo­ry moc zku­še­nos­tí nemám a poprav­dě bych ty, co jsem dosud viděl, spo­čí­tal asi na prs­tech obou rukou. I to byl tedy jeden z důvo­dů, proč jsem sáhl po tom­to nepří­liš zná­mém sla­she­ru. Vzhledem k níz­ké­mu hod­no­ce­ní na inter­ne­tu jsem si však nedá­val žád­né nadě­je, že by snad moh­lo jít o nějak závrat­nou podí­va­nou a udě­lal jsem dob­ře. Když se člo­věk zamys­lí nad samot­nou záplet­kou, tak ta není zrov­na nej­hor­ší, ale to už se nedá říci o kva­li­tě herec­kých výko­nů a zvláš­tě o pou­ta­vos­ti fil­mu jako cel­ku.
Divák je na úpl­ném začát­ku vtáh­nut do vidlác­ké­ho pro­stře­dí, kde má šan­ci sle­do­vat „tajem­ství“ ukry­té ve sto­do­le jed­no­ho z míst­ních far­má­řů a osu­do­vý oka­mžik, kte­rý navždy pozna­me­nal hlav­ní­ho hrdi­nu toho fil­mu. V těch­to chví­lích jsem se ješ­tě bavil, pro­to­že atmo­sfé­ru to mělo pěk­nou a s nad­še­ním jsem oče­ká­val, jakým že smě­rem se děj bude ubí­rat dále. Samozřejmě se posu­ne­me dále v čase a násled­ný masa­kr dvou tee­nage­rů rov­něž nebyl k zaho­ze­ní. Ocenil jsem i humor­nou vlož­ku, kte­rá jejich mor­du před­chá­ze­la. Jenže poté nastá­vá zlom a my (coby divá­ci) se sezná­mí­me s roke­nro­lo­vou kape­lou, jejichž čle­no­vé moc IQ ani sym­pa­tií roz­hod­ně nepo­sbí­ra­li. Téhle ban­dě totál­ně vylí­za­ných „pak“ jsem ze srd­ce přál co mož­ná nej­bo­les­ti­věj­ší smrt a utr­pe­ní. Následovali sice dal­ší úmr­tí, ve kte­rých se tvůr­ci sna­ži­li navo­dit i tro­chu toho napě­tí, ale to nej­dů­le­ži­těj­ší se vět­ši­nou ode­hrá­lo mimo záběr kame­ry, tak­že žád­né krva­vé láz­ně roz­hod­ně neče­kej­te.
Co se herec­ké­ho obsa­ze­ní týče, tak to bylo doce­la sluš­né (Steve Railsback, Zuleikha Robinson, Danny Keogh, tudíž bych oče­ká­val, že když už je cha­bý scé­nář, tak ale­spoň tyto zná­mé tvá­ře tro­chu vylep­ší pres­tiž fil­mu svý­mi výko­ny, ale i oni se svez­li na vlně pod­prů­mě­ru svých méně zná­mých kole­gů. Nuž oče­ká­val jsem krva­vé žně, jak sli­bo­val název fil­mu a mís­to toho se mi dosta­lo jen upo­ce­né pod­prů­měr­né vyvraž­ďo­vač­ky, kte­rá niko­ho roz­hod­ně neo­sl­ní.

Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29572 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71837 KB. | 21.07.2024 - 00:35:52