Kritiky.cz > Horory > Stay Alive (2006)

Stay Alive (2006)

rp Stay Alive 28200629.jpg
rp Stay Alive 28200629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Principem vět­ši­ny her je dostat se do cíle a zůstat na živu. Tahle však udě­lá vše pro­to, aby se vám to nepo­ved­lo!
Když Hutche kon­tak­tu­je jeho kama­rád Loomis a poví mu o nové hře Stay Alive, nemá ani tuše­ní, že o něko­lik hodin poz­dě­ji bude nale­zen mrtev i se dvě­ma spo­lubyd­lí­cí­mi. Na jeho pohřbu dosta­ne Hutch od kama­rá­do­vy sest­ry kra­bi­ci s hra­mi a tak se spo­leč­ně s něko­li­ka zná­mý­mi roz­hod­ne horo­ro­vou novin­ku si zahrát. Principem hry je samo­zřej­mě zůstat na živu – ovšem toto zdě­le­ní má dvoj­smy­sl, což brzy pocí­tí na vlast­ní kůži. Vypadá to totiž, že jakmi­le v ní zemře­te, při­jde­te o život i v reá­lu. Nesmysl, nebo děsi­vá sku­teč­nost? To brzy pocí­tí na vlast­ní kůži, když začnou jeden po dru­hém umí­rat za podiv­ných okol­nos­tí. Jak je totiž mož­né, že kaž­dý kdo hrál hru, zemře přes­ně tak, jak tomu bylo v samot­né hře?…

Režie: William Brent Bell
Rok výro­by: 2006
Délka: 85 min
Země: USA
Hrají:
Jon Foster...(Hutch)
Samaire Armstrong...(Abigail)
Frankie Muniz...(Swink)
Sophia Bush...(October)
Jimmi Simpson...(Phineus)
...a dal­ší
Na inter­ne­tu i v tele­vi­zi nás čas­to varu­jí, že hry mají nebla­hý vliv na lid­ské cho­vá­ní (pře­de­vším pak akč­ní stří­leč­ky a násled­né masa­k­ry v ame­ric­kých ško­lách) a něco na tom bude asi prav­dy. Já sám si občas něja­ké to RPG zahra­ji, ale že by to na mě zane­cha­lo něja­ké násled­ky, se říci urči­tě nedá. Každopádně podob­nou hru bych si klid­ně zahrál. A poprav­dě ani s tím­to fil­mem nemám žád­né pro­blémy. Přestože divác­ké ohla­sy na něj nejsou zrov­na dva­krát licho­ti­vé. Jde o prů­měr­né béč­ko, kte­ré sice zrov­na dva­krát nena­dchne, ale roz­hod­ně ani neu­ra­zí.
Tento kou­sek má doza­jis­ta zají­ma­vý námět a netra­dič­ní „oži­ve­ní“ pří­bě­hu o Čachtické paní (Bathory) musím tvůr­cům při­číst k dob­ru. Stejně jako spe­ci­ál­ní efek­ty, kte­ré nejsou zrov­na nej­hor­ší. Je ovšem prav­dou, že samot­ná hra na mě udě­la­la mno­hem vět­ší dojem, než­li samot­ná rea­li­ta (ve fil­mu). Příběh má však sluš­né tem­po, zby­teč­ně nenu­dí a hlav­ně kaž­dou chví­li někdo umře. To já mám samo­zřej­mě rád. I pro­to byla doce­la ško­da, že se ten­to kou­sek nedo­čkal vět­ší divác­ké příz­ně. Snad kdy­by tam bylo více krve a uby­lo vražd mimo záběr kame­ry…
Herecké výko­ny jsou rov­něž na při­ja­tel­né úrov­ni a přes­to­že šlo v mých očích vět­ši­nou o nezná­mé tvá­ře, byl jsem z nich doce­la pře­kva­pe­ný. Žádné ochot­nic­ké před­sta­ve­ní se z jejich stra­ny neko­na­lo. Naštěstí. Stay Alive si tak v kli­du zařa­dím mezi fil­my, kte­ré jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy. Pokud máte rádi podob­né „oddychov­ky“, nemě­li by jste jej nechat bez povšim­nu­tí. Když už nic jiné­ho, tak ta hra se vám bude líbit urči­tě! 
Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31679 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71803 KB. | 18.07.2024 - 17:22:12