Kritiky.cz > Horory > Woman in Black, The (1989)

Woman in Black, The (1989)

rp Woman in Black89 cover.jpg
rp Woman in Black89 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nepřibližujte se k tomu domu! Žena v čer­ném nezná sli­to­vá­ní…

Mladý ambi­ci­óz­ní práv­ník Arthur Kidd dosta­ne od své­ho nad­ří­ze­né­ho za úkol, aby odces­to­val z Londýna do malé pří­moř­ské ves­nič­ky Crythin Gifford a posta­ral se zde o pozůsta­lost po nedáv­no zesnu­lé vdo­vě Alice Drablowé. Ač nerad úkol při­jí­má, ale ihned po svém pří­jez­du udi­ve­ně zjiš­ťu­je, že nepů­jde o nic leh­ké­ho. Místní se jej sna­ží varo­vat, aby se nepři­bli­žo­val k domu v baži­nách. Eel Marsh House v nich totiž vzbu­zu­je strach a to hlav­ně díky pří­zra­ku ženy v čer­ném. Arthur však tomu nepři­klá­dá moc vel­kou pozor­nost, ovšem jen do doby, kdy pře­kro­čí práh domu a nepus­tí se do vlast­ní­ho pát­rá­ní. Minulost toho­to domu jej však poma­lu začne dohá­nět k šílen­ství…

Režie: Herbert Wise
Rok výro­by: 1989
Délka: 100 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Adrian Rawlins …(Arthur Kidd)
Bernard Hepton …(Sam Toovey)
Clare Holman …(Stella Kidd)
David Ryall …(Sweetman)
Pauline Moran …(Woman in Black)
…a dal­ší

Knižní před­lo­hu Susan Hillové jsem neče­tl, přes­to jsem na ten­to tele­viz­ní počin sly­šel samou chvá­lu. Proto jsem neo­do­lal a film si sehnal. Absolutně toho neli­tu­ji, pro­to­že ten­to mys­te­ri­óz­ní kou­sek pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co jsem měl zatím tu čest z tele­viz­ní pro­duk­ce vidět. Především mě uchvá­ti­lo samot­né pro­stře­dí tajem­né­ho síd­la, k němuž vede přes močá­ly jen úzká stez­ka. Když k tomu při­po­čí­tám onen hus­tý mlž­ný opar, nářky a výkři­ky – skvě­le vybu­do­va­ná atmo­sfé­ra byla na svě­tě a to ješ­tě nedo­šlo k tomu, co se zača­lo ode­hrá­vat v domě. Tvůrci vědo­mi si nevel­ké­ho roz­počtu se pře­de­vším sna­ži­li roz­pum­po­vat divá­ko­vu před­sta­vi­vost a než aby nám tu pre­sen­to­va­li jed­nu „pro­va­ře­nou“ leka­cí scé­nu za dru­hou, necha­li vše zaha­le­no v „opa­ru nevě­do­mos­ti“ a divák si tak musel pořád­ně lámat hla­vu nad tím, jakýmže smě­rem se záplet­ka posu­ne dále. 

Navíc se tu tvůr­cům poda­ři­lo dát dohro­ma­dy vel­mi sluš­nou par­tu her­ců, kte­ří před­ved­li sku­teč­ně impo­zant­ní herec­ké výko­ny. Především pak ústřed­ní tro­ji­ce Adrian Rawlins - Bernard Hepton - Pauline Moran. Poslední zmi­ňo­va­ná k tomu navíc nepo­tře­bo­va­la ani žád­ný dia­log. Stačila jen její visáž, čer­né had­ry a uhran­či­vý pohled. Když k tomu navíc při­po­čí­tám i dob­ře zvo­le­né zakon­če­ní fil­mu (a jeli­kož moc hap­pyen­dy nemu­sím), já byl veli­ce spo­ko­je­ný. Ani jsem tu nena­šel téměř žád­nou sla­bi­nu, kte­rou bych musel tvůr­cům vytknout. Snad jen, kdy­by nám pře­ce jenom pood­ha­li­li tro­šič­ku víc z minu­los­ti ono­ho mís­ta (tře­ba jen jed­ním pove­de­ným fla­shbac­kem).

Na úrod­nou půdu však jejich sna­ha pře­ce jenom padla a to hned mírou vrcho­va­tou, o čemž svěd­čí vyso­ké hod­no­ce­ní na inter­ne­tu. Kdyby bylo více tako­vých fil­mů v tele­vi­zi, mož­ná bych se na ní začal zno­vu dívat. To by ovšem muse­ly zce­la vymi­zet otrav­né rekla­my, ale to sem nepat­ří. The Woman in Black si zce­la po prá­vu zaslou­ží nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní a to hlav­ně za již zmí­ně­nou atmo­sfé­ru, pro­stře­dí i herec­ké výko­ny. Tuto skvě­lou gotic­kou podí­va­nou jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy a můžu ji jen dopo­ru­čit.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?23. března 2014 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […] Posted in Domácí rady
  • Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO)5. března 2019 Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO) Posted in Videa
  • Severance (2006)5. září 2016 Severance (2006)  Pokud hodláte strávit několik dní s kolegy z práce, nejezděte do maďarských lesů! Nemuseli by jste to přežít ve zdraví… Zaměstnanci zbrojírenské filmy Palisade míří v […] Posted in Horory
  • RECENZIA: Knowing - 3,2,1..... bum!30. července 2009 RECENZIA: Knowing - 3,2,1..... bum! Pred 50 rokmi, nakreslili deti svoju predstavu budúcnosti a umiestnili ju do časovej kapsule. Tú dnes otvorili a popri detských obrázkoch upúta univerzitného profesora (Nicolas Cage) list […] Posted in Filmové recenze
  • Progeny (1998)27. května 2014 Progeny (1998) Scifi hororové béčko o mimozemšťanech a znásilňovaní z dílny Briana Yuzny. Manželé Craig a Sherry si nedávno koupili nový dům. Jak bývá zvykem, bylo potřeba „pokřtít“ […] Posted in Horory
  • Marvel's Spider-Man9. listopadu 2020 Marvel's Spider-Man Spider-Manovo dobrodružství od Marvelu a Insomniac Games. Těšit se můžeš na staré dobré akrobatické dovednosti, improvizaci a houpání se na pavučinách, ale i na nové prvky, které v žádné […] Posted in Recenze her
  • Titulky k American Housewife S03E13 - Mo' Money, Mo' Problems8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E13 - Mo' Money, Mo' Problems Ach, ty peníze. Když je jich málo, je to problém. A když je jich jednou o trochu víc, tak taky. Za co tyhle extra penízky utratit? Nebo je schovat na horší časy? Toto dilema řeší v této […] Posted in Titulky
  • Scary Movie (2000)27. ledna 2014 Scary Movie (2000) Co jste dělali loňské léto?  Kdopak to vraždí nebohé teenagery? To jen humor se oblekl do škrabošky a černých hadrů a vyrazil si utahovat z několika hororů… […] Posted in Horory
  • Mirek Kovářík4. března 2020 Mirek Kovářík Narodil se do rodiny zdravotní sestry a řidiče tramvaje. Vystudoval pražské pedagogické gymnázium Víta Nejedlého (maturita roku 1952) a po základní vojenské službě studoval češtinu a […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54710 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71825 KB. | 23.07.2024 - 13:11:49