Kritiky.cz > Horory > Curse of La Llorona, The (2019)

Curse of La Llorona, The (2019)

rp Curse of La Llorona2C The 28201929.jpg
rp Curse of La Llorona2C The 28201929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uslyšíš-li její pláč, jsou tvé děti v obrov­ském nebez­pe­čí!!!


Sociální pra­cov­ni­ce Anna se ují­má pří­pa­du rodi­ny, u kte­ré to vypa­dá na jas­né domá­cí nási­lí a zane­dbá­ní péče. Matku Patricii i oba syny zná a tak pev­ně věří, že se dá vše zase do pořád­ku. Po návštěvě jejich domác­nos­ti však nalé­zá hys­te­ric­kou agre­siv­ní mat­ku a děti zamče­né v kum­bá­lu a tak je nuce­na jí chlap­ce ode­brat. Ti jsou však ješ­tě téže noci nale­ze­ni mrt­ví u bře­hy řeky. Zdrcená Patricia obvi­ní Annu z jejich smr­ti a pro­k­le­je její rodi­nu. Ta zpo­čát­ku nedbá varov­ných sig­ná­lů ani vystra­še­né­ho cho­vá­ní vlast­ních rato­les­tí, ale děsi­vý koloběh násle­du­jí­cích udá­los­tí se už nedá zasta­vit. Anna a její rodi­na se totiž sta­ne ter­čem La Llorony – děsi­vé­ho pří­zra­ku Plačící ženy, o kte­rém se mlu­ví ve sta­rých legen­dách a latin­sko­a­me­ric­kém folk­ló­ru. Přízraku, kte­rý již něko­lik sta­le­tí žije v tem­no­tě a sna­ží se zís­kat zpět své děti, kte­ré kdy­si sama uto­pi­la v řece výmě­nou za živo­ty jiných dětí. Ten kdo usly­ší její nářek, je již dopře­du odsou­zen k záhubě…


Český název: La Llorona: Prokletá žena

Režie: Michael Chaves
Rok výro­by: 2019
Délka: 93 min
Země: USA
Alternativní název: The Curse of the Weeping Woman
Hrají:
Linda Cardellini...(Anna)
Roman Christou...(Chris)
Jaynee-Lynne Kinchen...(Samantha)
Marisol Ramirez...(La Llorona)
Raymond Cruz...(Rafael)
Tony Amendola...(Otec Perez)
...a dal­ší


Mexické legen­dy a latin­sko­a­me­ric­ký folk­lór roz­hod­ně nemám moc nastu­do­va­ný, ale pří­zrak pla­čí­cí ženy La Llorony se obje­vil již v řadě fil­mů. Většinou šlo o dra­ma­ta, ale dosta­lo se i na pár horo­ro­vých kous­ků. Takže neby­lo moc pře­kva­pu­jí­cí, že po něm sáhl i James Wan a jeho kole­go­vé a nato­či­li o něm i samo­stat­ný film (kte­rý se samo­zřej­mě stal sou­čás­tí The Conjuring Universe). Michael Chaves coby začí­na­jí­cí reži­sér roz­hod­ně ostu­du neu­dě­lal a odve­dl vcel­ku sluš­nou prá­ci. Společně s fil­mem The Nun na mě udě­la­li mno­hem vět­ší dojem než tako­vá tri­lo­gie o panen­ce Annabelle.
O té tu mimo­cho­dem taky byla zmín­ka díky vzpo­mín­ce Otce Pereze, ale ani ten nedo­stal moc pro­sto­ru. Prostě poslou­žil jen jako pro­po­je­ní s celou sérií. Mnohem více se mi však líbil úvod v chu­din­ské čtvr­ti a pří­chod La Llorony na scé­nu. Hispánští a mexič­tí sprat­ci mají po usly­še­ní její­ho nářku o „zába­vu“ posta­rá­no. Zamčení ve skří­ni, šaman­ské ritu­á­ly a zaří­ka­dla vás sice na chví­li před pří­zra­kem v bílých šatech se závo­jem ochrá­ní, ale oprav­du jen na chví­li. Tahle mrš­ka si vás totiž nejdří­ve pěk­ně ozna­čí a poté svůj teror nepěk­ně stup­ňu­je.
Bohužel je prav­da, že si film neu­dr­ží sluš­nou úro­veň po celou dobu své­ho trvá­ní. Dá se tu nara­zit na něko­lik ste­ril­ních (nud­něj­ších) pasá­ží, kte­ré postrá­da­jí tem­po, napě­tí i zají­ma­vé momen­ty. Na dru­hou stra­nu je ale dle mého vše vyvá­že­no i sluš­nou por­cí atmo­sfé­ric­kých scén, něko­li­ka lekač­ka­mi a dob­rý­mi herec­ký­mi výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných. Strachy se u toho roz­hod­ně nepo­se­re­te, ale že bych se nějak výraz­ně­ji nudil? To ne. Můžu říct, že jsem v tom našel jis­té zalí­be­ní.
Zvláště pak v posled­ní tře­ti­ně fil­mu, kdy vše zača­lo gra­do­vat. La Llorona odlo­ži­la „ruka­vič­ky“ a jde tvr­dě na věc. Scéna ve vaně a na půdě pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co nám tu bylo nabíd­nu­to. Byl jsem dokon­ce ocho­ten při­stou­pit i na hru býva­lé­ho kně­ze a šama­na Rafaela (Raymond Cruz), kte­rý naší rodin­ce v jejich nej­těž­ších chvil­kách pomohl. Prokletá žena tak roz­hod­ně nezkla­ma­la a sta­la pro mne lep­ší prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rou zatra­co­vat urči­tě nebu­du.

Hodnocení:
60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53653 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71603 KB. | 18.06.2024 - 23:17:30