Kritiky.cz > Horory > Abandoned, The (2006)

Abandoned, The (2006)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skvělý špa­něl­ský reži­sér Nacho Cerdá nato­čil dal­ší parád­ní kou­sek s Karlem Rodenem v jed­né z hlav­ních rolí.

Marie při­lé­tá z Ameriky do Ruska, aby z pood­ha­li­la něco ze své minu­los­ti . Protože nedáv­no zjis­ti­la, že byla v dět­ství ado­p­to­vá­na a jedi­né co jí zůsta­lo je čer­no­bí­lá foto­gra­fie její bio­lo­gic­ké mat­ky. Pozval ji sem míst­ní úřed­ník Misharin, kte­rý jí našel díky sta­rým zázna­mům a nyní je jeho povin­nos­tí infor­mo­vat Marii o jejím dědic­tví. Tím je sta­rý opuš­tě­ný dům hlu­bo­ko v lesích, ve kte­rém byla její mat­ka zavraž­dě­na. Marie ze zvě­da­vos­ti odjíž­dí k domu, ale brzy zjis­tí, že jí tady neče­ká nic dob­ré­ho. Toto mís­to ovlá­da­jí tem­né síly, kte­ré se po dlou­hé době opět pro­bu­di­ly k živo­tu a nyní si chtě­jí vzít to, co jim kdy­si unik­lo ze spá­rů. Rozpoutá se kolo­toč podiv­ných udá­los­tí, kte­ré s sebou při­ná­ší děsi­vé pří­zra­ky, vzpo­mín­ky z minu­los­ti, ale i všu­dy pří­tomnou smrt. Děsivý kolo­toč se nedá zasta­vit a je jen otáz­kou času, než Marie pod­leh­ne nástra­hám, kte­ré děsi­vý dům při­chys­tal. Na své trá­pe­ní však nebu­de sama, pro­to­že podob­ně jako ona zde byl vlá­kán i její bratr-dvojče Nicolai, o kte­rém nemě­la do té doby vůbec tuše­ní.

Český název: Bezmocní
Režie: Nacho Cerdá
Rok výro­by: 2006
Délka: 99 min
Země: Španělsko

Hrají:
Anastasia Hille ... (Marie Jones)
Karel Roden ... (Nicolai)
Valentin Ganev ... (Andrei Misharin)
Carlos Reig-Plaza ... (Anatoliy)
Paraskeva Djukelova ... (mat­ka)
...a dal­ší

Autorem toho­to fil­mu není nikdo jiný než špa­něl­ský reži­sér Nacho Cerdá, tvůr­ce kon­tro­verz­ní­ho Aftermath a geni­ál­ní­ho Génesis. Tentokrát se roz­ho­dl jít tro­chu dále, než je krát­ko­me­tráž­ní sní­mek a nato­čil celo­ve­čer­ní film, kte­rý si v jeho rod­né zemi ihned zís­kal vel­ké sym­pa­tie oce­ně­né jed­nou nomi­na­cí na Katalanském fil­mo­vém fes­ti­va­lu v kate­go­rii nej­lep­ší film. Tentokrát zde neo­če­ká­vej­te žád­né nechut­nos­ti či tra­gic­ký lyric­ký pří­běh o váš­ni, ale pořád­nou dáv­ku nad­při­ro­ze­na a parád­ní mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ru. Ne kaž­dý jí však doká­že plně oce­nit, pro­to­že na inter­ne­tu se tomu­to fil­mu pod­le mě nedo­sta­lo kva­lit­ní­mu hod­no­ce­ní, kte­ré si prá­vem zaslou­ží.

 Film vás vtáh­ne do děje hned od začát­ku, kdy máme pří­le­ži­tost sle­do­vat úpl­ný začá­tek pří­bě­hu, ve kte­rém okra­jo­vě uvi­dí­me jak to vlast­ně všech­no zača­lo. To nej­dů­le­ži­těj­ší se však začne ode­hrá­vat tepr­ve s pří­cho­dem Marie do rod­né­ho domu. Režisér se roz­ho­dl moc dlou­ho neo­tá­let a roz­pou­tá oprav­do­vé peklo v něm nejen posta­va, ale i divák pře­stá­vá roz­li­šo­vat co je sku­teč­nost a co pou­ze před­sta­va. Postupem času vám to začne dávat celé smy­sl, ale na začát­ku to zřej­mě ne kaž­dý pocho­pí. První leka­jíc scé­na se obje­ví zhru­ba po pat­nác­ti minu­tách a od té chví­le vás děj usa­dí do kře­sel. Hlavně tedy ty co mají rádi špa­něl­skou tvor­bu a ducha­ři­ny obzvláš­tě. Atmosféra začne ješ­tě více houst­nout s pří­cho­dem Karla Rodena ali­as Nicolaie, kte­rý vne­se do děje dal­ší pří­nos­ný impuls. V tu chví­li začí­ná ta prá­vá horo­ro­vá atmo­sfé­ra oko­ře­ně­ná famo­s­ním hudeb­ním dopro­vo­dem, kte­rý byl napros­to doko­na­lý.

Základním kame­nem k úspě­chu je vhod­ný výběr mís­ta, kde se bude natá­čet a i ten­to krok se tvůr­cům vyda­řil. Temné lesy a sta­rý opuš­tě­ný dům vyvo­lá­va­jí už jen od pohle­du nepří­jem­ný stís­ně­ný pocit a co tepr­ve nasta­ne, když se kolem vás začnou zje­vo­vat děsi­vé pří­zra­ky ze záhro­bí, kte­ré mají být před­zvěs­tí vaše­ho kon­ce. Za pomo­ci mis­trov­ské kame­ry a stři­hu se divá­ci ocit­nou ve dvou dějo­vých lini­ích, kte­ré se čas­to pro­lí­na­jí na vzá­jem. Nejenom že může­me sle­do­vat pří­tom­nost, ale záro­veň i dáv­nou milost jejich náplň je sko­ro totož­ná a sice totál­ně vtáh­nout divá­ka do děje a za pomo­ci nej­růz­něj­ších tri­ků doko­na­le ošá­lit jeho mysl. Ne vždy se to sice poved­lo, ale svůj účel to mys­lím spl­ni­lo na jed­nič­ku.

Dalším vel­kým pri­mem Bezmocných je herec­ké obsa­ze­ní. Pro mne osob­ně nepří­liš zná­má hereč­ka Anastasia Hille se své role zhos­ti­la pří­mo z bra­vu­rou a byla oprav­do­vým pří­no­sem a vel­kým tahou­nem sním­ku. To samé se dá však říci i o čes­ké stars Karlu Rodenovi, kte­rý před­ve­dl napros­to fan­tas­tic­ký výkon a musím říct, že i díky němu na tenhle sní­mek asi jen tak neza­po­me­nu. S vel­kým pře­hle­dem zvlá­dl svo­jí úlo­hu v ději a i když neby­la jeho posta­va tou úpl­ně nej­hlav­něj­ší, tak tomu vše­mu kra­lo­val.

Nacho Cerdá je mnoh­dy nedo­ce­ňo­ván, ale ten­to reži­sér zatím pokaž­dé doká­zal do svých fil­mů pro­dat vel­kou část své duše a po celém svě­tě má spous­tu fanouš­ku. Já sám se mezi ně počí­tám a dou­fám, že se brzy vyta­sí s dal­ším skvě­lým kous­kem. The Abandoned pat­ří mezi nad­prů­měr­né ducha­ři­ny a urči­tě se na něj brzy podí­vám zase zno­vu. Tento sní­mek mě doká­zal zaujmout po všech strán­kách od své ponu­ré atmo­sfé­ry, přes skvě­lou kame­ru, exce­lent­ní hudeb­ní dopro­vod až po fan­tas­tic­ké herec­ké výko­ny. Myslím si že 80% si zce­la po prá­vu zaslou­ží.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78951 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71822 KB. | 20.07.2024 - 05:21:21