Kritiky.cz > Horory > Fading of the Cries (2010)

Fading of the Cries (2010)

rp Fading of the Cries 28201029.jpg
rp Fading of the Cries 28201029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Necromancer Brad Dourif hod­lá za pomo­ci svých démo­nů zís­kat cen­ný amu­let, kte­rý mu před časem odci­zil před­sta­vi­tel Kevina z kome­die Prci prci prcič­ky…

S dospí­va­jí­cí Sarah zrov­na clou­má puber­ta kaž­dým cou­lem, což se nej­ví­ce pro­je­vu­je na vzta­hu s vlast­ní mat­kou Maggie a sestrou Jill. Jednoho veče­ra je při pro­cház­ce s kama­rád­kou napa­de­na hor­dou démo­nů, kte­ří obě málem při­pra­ví o život. Na posled­ní chví­li se  zni­če­ho­nic obje­ví mla­dík Jacob se svou kata­nou a Sarah zachrá­ní. Prozatím. Ačkoliv se to zdá být neu­vě­ři­tel­né, měs­teč­ko obklo­pi­ly síly ZLA, kte­ré tou­ží zís­kat vzác­ný amu­let, kte­rý se hou­pe Sarah na krku. Necromancer Mathias jej hod­lá zís­kat za kaž­dou cenu a jeho démo­ni se o to mají posta­rat. Sarah i její rodi­na jsou tak v neu­stá­lém ohro­že­ní, ale je tu ješ­tě Jacob, kte­rý má s tem­ným čaro­dě­jem nevy­ří­ze­né účty z minu­los­ti a v ruce moc­nou zbraň…


Režie: Brian Metcalf
Rok výro­by: 2010
Délka: 94 min
Země: USA
Hrají:
Hallee Hirsh...(Sarah)
Jordan Matthews...(Jacob)
Brad Dourif...(Mathias)
Thomas Ian Nicholas...(Michael)
Elaine Hendrix...(Maggie)
Mackenzie Rosman...(Jill)
...a dal­ší


Fantasy pří­běh vystři­že­ný jak z něja­ké pohád­ky, ale jen do doby, než uvi­dí­me jeho vizu­ál­ní podo­bu. Brian Metcalf byl pro mě vel­kou nezná­mou, ale zau­ja­lo mě jed­no jmé­no v herec­kém obsa­ze­ní. Nebyl jím nikdo jiný než herec Brad Dourif, člo­věk kte­rý pro­půj­čil hlas panen­ce Chucky. Divák však již po prv­ním minu­tách pocho­pí, že tady se roz­hod­ně o kva­lit­ní podí­va­nou jed­nat nebu­de. A to jsem ani nemu­sel vidět níz­ké hod­no­ce­ní na inter­ne­tu. Jde jen o dal­ší céč­ko­vý počin, kte­rý mi vel­mi brzy doslo­va vyšumí z pamě­ti.
Chabé vizu­ál­ní / spe­ci­ál­ní efek­ty však nejsou nej­vět­ší sla­bi­nou toho fil­mu, pro­to­že i mezi nimi se dalo najít něko­lik výji­mek, kte­ré zas až tak špat­ně nevy­pa­da­li. Kupříkladu jeden z čaro­dě­jo­vých ochrán­ců – vrah, kte­rý se doká­zal pro­mě­nit v hej­no vran, nevy­pa­dal zas až tak zou­fa­le. Mnohem hor­ší už to však bylo se ztvár­ně­ním někte­rých loka­lit (viz pro­sto­ry pod kos­te­lem), nebo samot­né digi­tál­ní mrt­vé oči démo­nů a zástu­pu nemrtvých. Za vůbec nej­hor­ší pova­žu­ji samot­ný scé­nář, plný stu­pid­ních dia­lo­gů a nelo­gic­kých situ­a­cí a prken­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných.
A to se tu kupří­kla­du obje­vil před­sta­vi­tel Kevina z Prciček Thomas Ian Nicholas. Tomu to však v teen kome­di­ích svěd­čí mno­hem více, než­li v horo­ro­vém fil­mu. Z očí mu doslo­va srče­lo zou­fal­ství a mís­to aby výraz­ně­ji dopo­mohl ke zkva­lit­ně­ní již tak mrz­ké kva­li­ty, sve­zl se na vlně pod­prů­mě­ru spo­leč­ně s ostat­ní­mi. Hlavní hrdin­ka byla doslo­va „na ránu“, tak­že nám zbyl jen Brad Dourif. Jenže ten zde dostal žalost­ně málo pro­sto­ru. Nebýt toho finál­ní­ho rozuz­le­ní, asi bych dal odpad­ní hod­no­ce­ní. Fading of the Cries tak zce­la urči­tě nebu­de pat­řit k fil­mům, ke kte­rým bych se ješ­tě někdy musel vra­cet. Vlastně bych se ani moc nedi­vil, kdy­by to vět­ši­na z vás (pokud už se na tuto zou­fa­lost roz­hod­ne­te podí­vat) nedo­kou­ka­la dokon­ce. 

Hodnocení:
20%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52755 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71587 KB. | 19.06.2024 - 21:55:28