Kritiky.cz > Horory > Infected (2013)

Infected (2013)

rp Infected 28201329.jpg
rp Infected 28201329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michael Madsen a William Forsythe si chtě­li udě­lat hez­ký víkend se svý­mi rodi­na­mi a přá­te­li. Jenže vypuk­ne dal­ší náka­za, kte­rá pro­mě­ní lidi, ale i zví­řa­ta v krve­lač­né bes­tie… 

Tak a máme tady dal­ší céč­ko­vý film s dosti otře­pa­nou záplet­kou. Zombie žánr už je dle mého nato­lik proflák­nu­tý, že jen málo­kdy doká­že někdo při­jít s něčím novým. Glenn Ciano se jen sve­zl na stá­le více reza­vém kolo­to­či a spo­leč­ně s ním i něko­lik stár­nou­cích a poma­lu vyha­sí­na­jí­cích hvězd. Máme zde opět sku­pi­nu lidí, kte­rá se vydá­vá strá­vit něko­lik dní na les­ní cha­tu. Kromě chlastá­ní a vyprá­vě­ní sta­rých his­to­rek si hod­la­jí zpes­t­řit zába­vu i lovem vyso­ké. Bohužel pro ně však prá­vě vypuk­la zákeř­ná infek­ce, kte­rá během krát­ké chví­le pro­mě­ní lidi ale i zví­řa­ta v krve­lač­né bes­tie. Dřevěná cha­ta se má pro ně stát úto­čiš­těm, ale jak dlou­ho doká­ží vzdo­ro­vat viru a naka­že­ným, když mají jen ome­ze­né mož­nos­ti k obra­ně…


Režie: Glenn Ciano
Rok výro­by: 2013
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Michael Madsen...(Louis)
Tom DeNucci...(Andrew)
William Forsythe...(Dr. Dennehey)
Christy Carlson Romano...(Kelly)
Annie Worden...(Jessica)
...a dal­ší


Pokud máte rádi tyhle ty lev­né podí­va­né, mož­ná v nich najde­te i jis­tý druh zalí­be­ní. Ovšem žád­ný Cabin Fever neče­kej­te! Spíše než čis­to­krev­ný horor, bych ten­to kou­sek při­rov­nal k jakési obdo­bě horo­ro­vé kome­die či paro­die, kte­rá se sna­ží divá­ka ulo­vit pře­de­vším na herec­ké obsa­ze­ní, než­li na kva­lit­ní pří­běh a poma­lu gra­du­jí­cí atmo­sfé­ru. Což se bohu­žel dost pro­mít­lo v mém cel­ko­vém pohle­du na danou věc. Povětšinu času jsem se totiž nesku­teč­ně nudil.
Vezmu-li v úva­hu že se jed­ná o film se zom­bie téma­ti­kou (nebo v něm pros­tě figu­ru­je agre­siv­ní virus), oče­ká­val bych ale­spoň prů­měr­né gore scé­ny a něja­ké ty sou­bo­je. Tady se však sko­ro niče­ho nedo­čká­me, jen jaké­ho­si „obje­tí“ s naka­že­ným a násled­ný kou­sa­nec do ruky či jiné čás­ti těla. Tohle má pro­bo­ha něko­ho vydě­sit? Když k tomu při­po­čí­tám i cha­bý pokus o psy­cho­lo­gic­kou vlož­ku v podo­bě rodin­ných dra­mat, málem mi i „ nejed­na slza ukáp­la doje­tím“. Tak hlu­bo­ko­my­sl­né a peč­li­vě pro­pra­co­va­né dia­lo­gy jsem už oprav­du dlou­ho nesly­šel (tohle ber­te jen jako špat­ný pokus o vtip). Někomu však ke štěs­tí sta­čí i oprav­du málo.
Svého času by mě dvo­ji­ce Madsen a Forsythe doce­la navna­di­la, ale vzhle­dem k tomu, že oba páno­vé už mají dáv­no svá nej­lep­ší léta (tedy hlav­ně role) za sebou, nene­chal jsem se jejich pří­tom­nos­tí moc obměk­čit. Dokonce bych i řekl, že je to ani moc neba­vi­lo. Ostatní sice pře­vy­šo­va­li svý­mi výko­ny mini­mál­ně o dvě tří­dy, ale i tak jsem je viděl zahrát mno­hem lépe. Forsythe měl s tím svým úče­sem oprav­du „ránu“. Naštěstí oba doká­za­li tu a tam vylou­dit něja­kou tu hláš­ku, kte­ré jsem se doká­zal i zasmát.
Infected měl „pre­mi­é­ru“ již v roce 2012 na akci zva­né Rock and Shock, ale ofi­ci­ál­ně byl uve­den až 9. dub­na 2013. Tento kou­sek mě však abso­lut­ně ničím neu­chvá­til a není to jen tím, že zom­bie žánr moc nemu­sím. Nenašel jsem v něm (kro­mě jed­né pohled­né hereč­ky) nic, co by stá­lo za vět­ší pozor­nost. Občas jsem se sice zasmál, ale jinak to byla oprav­du bída.

Hodnocení:
20% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22001 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71615 KB. | 14.06.2024 - 02:40:45