Kritiky.cz > Horory > Hack! (2007)

Hack! (2007)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina stu­den­tů se sta­ne ter­čem dvou bláznů, kte­ří si chtě­jí nato­čit svůj vlast­ní horo­ro­vý film.

Skupina stu­den­tů pod vede­ním své­ho uči­te­le vyrá­ží stu­do­vat do pří­ro­dy na jeden z blíz­kých ost­ro­vů. Na něm žije mla­dý man­žel­ský pár, kte­rý je s rados­tí uby­tu­je ve svém domě. Ze začát­ku vypa­dá všech­no v pořád­ku a tee­nage­ři si uží­va­jí vol­nos­ti, kou­ří trá­vu a vymýš­le­jí vše­li­ja­ké blbos­ti. Jenže jejich krás­ná idyl­ka se brzy roz­ply­ne, pro­to­že jeden po dru­hém začí­na­jí záhad­ně mizet. Nikdo z nich totiž netu­ší, že jejich hos­ti­te­lé man­že­lé Kingovi jsou posed­lí fanouš­ci horo­ro­vých fil­mů a zatou­ži­li nato­čit si svůj vlast­ní. Jsou pro­to schop­ní udě­lat oprav­du coko­liv a tak se brzy na ost­ro­vě roz­pou­tá krva­vý boj o pře­ži­tí.

Český název: Ostrov smr­ti
Režie: Matt Flynn
Rok výro­by: 2007
Délka: 86 min
Země: USA

Hrají:
Gabrielle Richens ... (Sylvia)
Jay Kenneth Johnson ... (Johnny)
Danica McKellar ... (Emily)
Sean Kanan ... (Vincent King)
Juliet Landau ... (Mary Shelley)
William Forsythe ... (Willy)
...a dal­ší

Na svě­tě exis­tu­je spous­ta horo­ro­vých paro­dií, kte­ré se sna­ží tvá­řit váž­ně, přes­to­že za moc nesto­jí. Tenhle kou­sek se však v mých očích stal jejich krá­lem a ješ­tě jsem se u něj dokon­ce i něko­li­krát poba­vil. Když jsem si pře­če­tl let­mo obsah fil­mu, tak jsem jen krou­til oči­ma, pro­to­že na podob­ném scé­ná­ři dnes sto­jí snad kaž­dý tře­tí sla­sher, ale nene­chal jsem se odra­dit ani tím, že tenhle kou­sek pus­ti­la u nás do obě­hu DVD Edice. Nejvíce mě totiž zau­ja­lo herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré se obje­vi­lo na jeho oba­lu. Ani ve snu mě však nena­padlo, že jde jen o dal­ší chyt­rý mar­ke­tingo­vý tah, jak nalá­kat co nej­víc lidí jako jsem já na úpl­nou ***. Většina zná­mých tvá­ří se zde totiž neo­hře­je ani pět minut. Kupříkladu hvězda ame­ric­ké rea­li­ty show Survivor Jenna Morasca si tu zahrá­la asi dva­cet vte­řin a podob­ně tomu bylo i u něko­li­ka dal­ších.

Sice oce­ňu­ji sna­hu tvůr­ců zesměš­nit řadu zná­mých horo­ro­vých fil­mů a někte­ré scé­ny se jim váž­ně poved­ly, ale vět­ši­nou nám před­ved­li hod­ně trap­nou podí­va­nou, kte­rá neby­la ani pěk­ná na pohled ani směš­ná. Spíše bych to ozna­čil za trap­ný pokus poba­vit mlad­ší divá­ky, kte­ří ulí­tá­va­jí na tee­nager­ských kome­di­ích vše­ho dru­hu. Přesně v tom­to duchu se nes­la i vět­ši­na celé­ho fil­mu a ne nadar­mo je film ozna­čo­ván za horo­ro­vou kome­dii. Ovšem dost pod­prů­měr­nou.

Skupinu sed­mi stu­den­tů tvo­ří nej­růz­něj­ší indi­vi­dua, kte­rá jsou zákla­dem vět­ši­ny novo­do­bých fil­mů. Nalezneme zde šprt­ku, sex­bom­bu, rebel­ku, homose­xu­á­la, feťá­ka, sluš­né­ho chlap­ce i typic­ké­ho machra. Většina z nich však zde byla pou­ze do počtu, jak už tomu bývá. Nikdo z nich mě moc nepo­tě­šil svým herec­kým talen­tem, snad kro­mě hereč­ky Gabrielle Richens (ta ovšem spí­še svým pěk­ným tělem). Naprosto totož­né byly i naše dvě hlav­ní zápor­né posta­vy, pro­to­že ty kro­mě své demen­ce a herec­ké­ho anti­ta­len­tu nepřed­ved­ly zho­la nic. Pokud tedy nebu­du počí­tat jejich pes­t­ro­ba­rev­né kos­týmy.

Jediné co mě zau­ja­lo tro­chu více, kro­mě již zmí­ně­ných vzpo­mí­nek na sta­ré fil­my, byly jed­not­li­vé vra­žed­né scé­ny. Přestože nejde o žád­nou pas­tvu pro oči, tak něko­lik z nich sku­teč­ně hýři­ly vti­pem a přes­to­že mi moc bru­tál­ní či mor­bid­ní nepři­šly, tak mi někte­ré urči­tě utkví v pamě­ti. Tvůrci se sna­ži­li pře­de­vším o to, aby se i v těch­to chví­lích divák bavil a tak je toči­li pře­váž­ně v humor­ném duchu. Někdy to sku­teč­ně fun­go­va­lo a čím víc se blí­žil film ke své­mu kon­ci, tak mě začal kupo­di­vu bavit.

Ostrov smr­ti jako horo­ro­vý film na mě moc vel­ký dojem neu­dě­lal, ale dá se zde najít něko­lik svět­lej­ších momen­tů, kte­ré sto­jí za pozor­nost. Možná chtě­lo pře­ce jenom ubrat na trap­ném čer­ném humo­ru a spí­še zapo­jit tro­chu té bru­ta­li­ty a mor­bid­nos­ti, kte­rou nám dis­tri­bu­to­ři tolik sli­bo­va­li. Jenže pokud chce­te uspět, chce to tro­chu víc než jen uká­zat nahé prsa a dvě pove­de­né vraž­dy. Osobně si mys­lím, že mlad­ší gene­ra­ci se podob­né kous­ky asi budou i doce­la líbit, ale na mě tenhle roz­hod­ně nepů­so­bil, tak jak by měl.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67635 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71579 KB. | 18.06.2024 - 23:58:37