Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)

Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)

Spion03
Spion03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Audrey se svo­jí kama­rád­kou Morgan osla­vu­je v baru naro­ze­ni­ny, ale nemá pří­liš dobrou nála­du. Její pří­tel jí prá­vě dal kopač­ky a Audrey se s tím neu­mí poprat. Bere to jako dal­ší věc, kte­rá se jí nepo­da­ři­la, a to jí štve. Morgan je opro­ti ní nespou­ta­ná a bere život s humo­rem. Spolu tak tvo­ří dvo­ji­ci kama­rá­dek, kte­ré si vše svě­řu­jí a pomá­ha­jí si. Morganinu pomoc oce­ní Audrey ve chví­li, kdy jí před oči­ma zemře býva­lý pří­tel Drew. Ještě před smr­tí ale požá­dá Audrey, aby se vyda­la do Evropy na taj­né setká­ní a pokra­čo­va­la tak v jeho prá­ci. Audrey se vydá­vá, ač nera­da, do Vídně, kde má být schůz­ka s taj­ným mužem. Kamarádku Morgan bere opět s sebou, aby se ve svě­tě neztra­ti­la. Setkání ve Vídni ale dopad­ne kata­stro­fál­ně, a tak se obě neroz­luč­né kama­rád­ky vydá­va­jí na dal­ší ces­tu po Evropě. Jejich ces­ta je vel­mi dob­ro­druž­ná, plná neko­neč­ných zvra­tů a pře­kva­pe­ní, ale to dvo­ji­ci neod­ra­dí ke spl­ně­ní jejich spo­leč­né­ho úko­lu.

Scénář k fil­mu napsa­la Susanna Fogel s Davidem Isersonem. Pro Isersona je to prv­ní účast na scé­ná­ři pro film, zatím psal scé­ná­ře pou­ze pro TV. Pro Fogelovou je to nejen dru­hý scé­náris­tic­ký počin, ale záro­veň i dru­há reži­sér­ská prá­ce (Life Partners). Filmy mají stej­né to, že v něm účin­ku­jí dvě hlav­ní hrdin­ky, kte­ré jsou si navzá­jem pro­ti­kla­dem, a kom­bi­nu­je se v nich kome­di­ál­ní styl s dra­ma­tic­ký­mi scé­na­mi.

Do hlav­ních rolí byly obsa­ze­ny hereč­ky Mila Kunis a Kate McKinnon Berthold. Obě dvě jsou ve sku­teč­nos­ti odliš­né vzhle­dem, stej­ně jako ve fil­mu. V něm navíc ješ­tě muse­ly mít i odliš­né cha­rak­te­ry a cho­vá­ní. To se jim poda­ři­lo zahrát vel­mi pře­svěd­či­vě, pro­to­že obě mají zku­še­nos­ti s kome­di­ál­ním žánrem. Kunisová si zahrá­la v něko­li­ka TV kome­di­ál­ních seri­á­lech a fil­mech, McKinnonová pak ve fil­mech Holky na tahu a Krotitelé duchů. Jejich pro­tiv­ní­kem je agent Drew, kte­ré­ho si zahrál Sam Heughan. Mým prv­ním dojmem bylo, že to je mlad­ší bra­tr či dvoj­če her­ce Henryho Cavilla. Nejenže mají vel­mi podob­né rysy, včet­ně mod­rých očí, ale mají i vel­mi podob­né role agen­tů a pro­sla­vi­ly je seri­á­ly (Cizinka, Tudorovci). Zajímavé by bylo, kdy­by oba dva byli obsa­ze­ni do stej­né­ho fil­mu, nej­lé­pe do rolí pro­tiv­ní­ků.

Snímek pat­ří mezi fil­my, kde tvůr­ci natá­če­li na růz­ných mís­tech. Hlavní hrdin­ky, a s nimi i celý fil­mo­vý štáb, tak ces­to­val nejen do Vídně, ale také do Paříže, do Amsterodamu, do Berlína a také do Prahy.

Snímek je akč­ní kome­die, s tro­chou čer­né­ho humo­ru. Zápletka je dob­rá, ale ces­to­vá­ní a plně­ní nebez­peč­né mise je opa­ko­va­ným téma­tem (Špión, Mission:Impossible,ad.), včet­ně špič­ko­vá­ní mezi ústřed­ní dvo­ji­cí. Film ale umož­ňu­je nená­roč­nou zába­vu s tro­chou dob­ro­druž­ství pro léto.

Hodnocení: 55 %


Podívejte se na hodnocení Špión, který mi dal kopačky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01657 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72265 KB. | 21.05.2024 - 13:27:33