Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Lego Star Wars Holiday Special

The Lego Star Wars Holiday Special

LegoSW
LegoSW
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přímo po udá­los­tech Star Wars: Vzestup Skywalkera sle­du­je­me Rey, kte­rá se vydá­vá na nové dob­ro­druž­ství s BB-8, aby zís­ka­la hlub­ší zna­los­ti o Síle, zatím­co její přá­te­lé se chys­ta­jí na woo­kie­e­ov­ský svá­tek Den živo­ta. V tajem­ném chrá­mu mis­trů Jedi je uvr­že­na do dob­ro­druž­ství napříč časem při­čemž navští­ví milo­va­né oka­mži­ky fil­mo­vé his­to­rie Star Wars. Rey se setká s Lukem Skywalkerem, Darth Vaderem, Yodou, Obi-Wanem a dal­ší­mi iko­nic­ký­mi hrdi­ny a zápo­rá­ky ze všech deví­ti sním­ků. Podaří se jí vrá­tit včas do své časo­vé linie na svá­tek Dne živo­ta a poznat pra­vý význam svá­teč­ní­ho ducha?

Původní Star Wars Holiday Special vzni­kl v roce 1978 a dodnes jde o to nej­hor­ší co svět pře­da­le­ké gala­xie svě­tu dal. Původní Star Wars Holiday Special je dodnes sku­teč­ně tou nej­hor­ší ukáz­kou toho co Star Wars můžou před­vést a doka­zu­je to i fakt, že jsme si na dal­ší Star Wars Vánoční spe­ci­ál muse­li počkat 42 let. Tentokráte ovšem dostá­vá­me Holiday Special v LEGO podo­bě!

Události 2. Star Wars vánoč­ní­ho spe­ci­á­lu se ode­hrá­va­jí rov­nou po udá­los­tech Star Wars: Vzestupu Skywalkera a můžou sázet na to, že díky LEGO je mož­né napros­to coko­liv. Jenomže nový Star Wars Holiday Special nesá­zí pou­ze čis­tě na vánoč­ní atmo­sfé­ru, ale navíc se tu pra­cu­je s for­má­tem ohled­ně ces­to­vá­ní časem, díky čemuž tak ten­to LEGO Star Wars vánoč­ní spe­ci­ál sází na iko­nic­ké momen­ty z celé série Star Wars, iko­nic­ké cha­rak­te­ry, kte­ré bys­te nikdy neče­ka­li spo­leč­ně ved­le sebe (včet­ně něko­li­ka růz­ných inkar­na­cí ved­le sebe) a pře­de­vším vylo­že­ný fan ser­vi­ce. A teď je jenom otáz­ka jak moc dob­ře to celé dohro­ma­dy půso­bí.

Formát ces­to­vá­ní časem se ve svě­tě Star Wars neob­je­vu­je popr­vé (byl už před­sta­ven v seri­á­lu Star Wars: Povstalci) a osob­ně nemám pro­blém s tím, že ve svě­tě Star Wars něco tako­vé­ho exis­tu­je. To jak je ale vyu­ži­to v Lego Star Wars Holiday Special fun­gu­je tak 50:50. Těžko říct, jest­li je tohle napo­sle­dy kdy se s mož­nos­tí ces­to­vá­ní v čase ve svě­tě Star Wars zde setká­vá­me napo­sle­dy nebo ne (spí­še počí­tám, že se s ním něja­kým způ­so­bem pra­co­vat bude), ono pro­le­to­vá­ní napříč iko­nic­ký­mi momen­ty jako závod kluzá­ků v Epizodě I, duel na Mustafaru v Epizodě III, zni­če­ní Hvězdy smr­ti I v Epizodě IV nebo závě­reč­ná kon­fron­ta­ce na Hvězdě smr­ti II v Epizodě VI ale ve finá­le bohu­žel postrá­dá jakési kouz­lo wow efek­tu.

U Lego Star Wars Holiday Special je bohu­žel pro­blém v tom, že jeho (oprav­du výraz­né) pomr­ká­vá­ní na fanouš­ky zase tolik nefun­gu­je a pře­de­vším je té infan­ti­li­ty mož­ná někdy až pří­liš moc. Je to pocho­pi­tel­né, pro­to­že jde pořád o LEGO for­mát a pořád se zde cílí pře­de­vším na mlad­ší divá­ky, cel­ko­vě jsem ale přes­to z výsled­né for­my zkla­mán.

Lucasfilm záro­veň Star Wars Holiday Special doka­zu­je svo­jí bez­rad­nost a fakt, že se čás­teč­ně sám začí­ná navá­žet do Epizod VII-IX čímž více­mé­ně doka­zu­je, že veš­ke­ré hej­ty fanouš­ků jsou prav­di­vé. Ze stra­ny Lucasfilmu je ten­to lego ani­mo­va­ný kraťas tak tro­chu ve finá­le více­mé­ně flus­nu­tím na svůj vlast­ní krá­mek a cel­ko­vě mi to při­jde jako leh­ká sna­ha o to doká­zat, že se Lucasfilm s fanouš­ky sou­hla­sí a uzná­vá, že jsou Epizody VII-IX tak tro­chu fai­lem. Což je pros­tě špat­ně.

Vánoční atmo­sfé­ru se tu pře­ce jen daří vystih­nout a dokon­ce má i občas­né pomr­ká­vá­ní svůj efekt. Bohužel se sice celý Lego Star Wars Holiday Special neo­be­jde bez ewo­ků, záro­veň ale dora­zí i Jawové, Babu Frik a dokon­ce i Chewbaccův otec Attichitcuk z původ­ní­ho Holiday Special. Jen se dle oče­ká­vá­ní jed­ná jen o pomrk­nu­tí a navíc se ve finá­le neda­ří z inter­ak­ce tako­vé mlad­ší a star­ší ver­ze Hana Sola nebo tří Obi-Wanů vykře­sat tolik. Na kraťa­su, kte­rý trvá pou­ze 44 minut se to dá tak tro­chu čekat, přes­to je ale ve finá­le Lego Star Wars Holiday Special pou­ze tak tro­chu zábav­ná blbi­na, kte­rá se dá s vypnu­tým moz­kem dosta­teč­ně užít a věřím, že men­ším divá­kům se ten­to Holiday Special líbit bude.

Stačí vám, že je Lego Star Wars Holiday Special lep­ší než ten původ­ní? Ne? Tak tím pádem asi ani nemá šan­ci tenhle LEGO ani­mo­va­ný sní­mek vidět. Z LEGO ani­ma­ce se tu totiž ve finá­le neda­ří vymlá­tit to nej­lep­ší, pomr­ká­vá­ní či pro­lí­tá­vá­ní napříč epic­ký­mi momen­ty celé Skywalker ságy taky kdo­ví­jak nefun­gu­je a ve finá­le jde sku­teč­ně jenom o stra­vi­tel­ný vánoč­ní Star Wars spe­ci­ál, kte­rý do his­to­rie nevstou­pí jako nekou­ka­tel­né peklo jako původ­ní Star Wars Holiday Special..... záro­veň ale vlast­ně do his­to­rie nemá šan­ci vstou­pit vůbec. A upřím­ně dou­fám, že pokud se v brz­ké době defi­ni­tiv­ně Lucasfilm neroz­hod­ne, že to pře­ce jen zku­sí s Epizodami X-XII, bude Lego Star Wars Holiday Special před­sta­vo­vat posled­ní Star Wars pro­jekt, kte­rý je nějak zapo­jen do sequel éry, pro­to­že tenhle LEGO doda­tek vůbec nepů­so­bí jako důstoj­né navá­zá­ní na něco co bylo pře­ce jen dosta­teč­ně zakon­če­no v Epizodě IX. Uvidíme jest­li se v násle­du­jí­cích letech dočká­me dal­ší­ho Star Wars Holiday Specialu nebo si opět bude­me muset něja­kou dobu počkat................

PS: Moje nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va ze sequel tri­lo­gie Kylo Ren je zde trestu­hod­ně nevy­u­ži­ta! Finn nao­pak opět dostá­vá do rukou svě­tel­ný meč a je jed­ním z těch důvo­dů, proč mě mrzí, že se prav­dě­po­dob­ně jen tak pokra­čo­vá­ní Epizody IX nedo­čká­me

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Disney+


Podívejte se na hodnocení The Lego Star Wars Holiday Special na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera26. srpna 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Nejnovější spoiler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey patřit k temné straně - bude z ní Sith? Vše se dozvíme 19.12.2019. Posted in Spoilery
  • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho22. října 2020 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho Luke Skywalker (Mark Hamill) se vrátil na svou rodnou planetu Tatooine ve snaze zachránit svého přítele Hana Sola (Harrison Ford) z pazourů zlého gangstera Jabba Hutta. Málo však Luke ví o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder22. října 2020 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder30. července 2020 Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11870 s | počet dotazů: 260 | paměť: 73371 KB. | 13.04.2024 - 15:43:50