Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hvězdné války, epizoda III - Pomsta Sithů

Hvězdné války, epizoda III - Pomsta Sithů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předem musím říci, že jako malý člo­ví­ček jsem STAR WARS vel­mi hltal. Nejdříve jsem četl kni­hu (kte­rou tuším pře­klá­dal Ondra Neff), pak skvě­lý comics a nako­nec jsem TO uvi­děl na otře­pa­né VHS s pomač­ka­ným oba­lem na kte­rém se skvě­ly tvá­ře mých hrdi­nů. Ano! Mluvím o úžas­né epi­zo­dě IV, kte­ré se pod­le mě už nic dal­ší­ho v sérii Star Wars nevy­rov­na­lo.
S veli­kým vzru­še­ním jsem si pus­til posled­ní část této pohád­ko­vé hexa­lo­gie (šíle­ný název, co?). A jaký je můj dojem? Inu, někdy je to hroz­né. Přijde mi, že ve fil­mu je mno­ho věcí uži­to jen tak, na efekt, ale fil­my tu nejsou kvů­li fil­mo­vým efek­tům, ale kvů­li fil­mům samým. Mnohé sou­bo­je Jediu mi při­šly už pros­tě pří­liš šíle­né, radě­ji se klo­ním k star­ší vari­an­tě poklid­něj­ších bitev ve sta­rých epi­zo­dách. Samozřejmě, vše vizu­ál­ně vypa­dá vel­mi pěk­ně, ale nějak mi to moc nese­dí.
Pan Lucas je ale svým způ­so­bem génius, když už už se mi chtě­lo jeho sní­mek zatra­tit a odho­dit do kul­tur­ní­ho bah­na, tak na mě vytá­hl něco oprav­du zaru­če­né­ho, co mě sku­teč­ně dosta­lo zpát­ky „do hry“ a já se jen díval a díval. Ono je to celé pros­tě skvě­lé, vzdě­la­ný divák v oblas­ti Star Wars ví, jak vše skon­čí, ale neví, jak kon­krét­ně k urči­tým situ­a­cím dojde a Lucas jej i zde doká­že vel­mi pře­kva­pit. Např. při postup­ném sklouzá­vá­ní Anakina do žhnou­cí lávy mi jej bylo i doce­la líto, chudá­ka. Silná scé­na je též útok na chrám Jediů, kdy klo­ny a Anakin nemi­lo­srd­ně vraž­dí vše, co mají před sebou a neza­sta­ví se ani před malý­mi dět­ský­mi učed­ní­ky. V tako­vé­to chví­le jste ochot­ni před­cho­zí nedů­vě­ru ke sním­ku odho­dit a začít se bavit. Jsou to pře­ci STAR WARS!!!!
Něco málo k herec­kým výko­nům, H. Christensen mi ve své roli při­šel poměr­ně dob­rý, pří­mo z něj čiše­lo sebe­vě­do­mí a jis­tá aro­gan­ce, zato ale N. Portman v roli Padmé tak dob­rá neby­la, ono to ale asi ani nešlo, neboť ve fil­mu moc pro­sto­ru nedo­stá­va­la. Tím se mohu opět vrá­tit k prv­ní­mu pro­blé­mu, kte­rý jsem tu na úvod nastí­nil. Film nedá­vá tolik pro­sto­ru her­cům, ale spí­še vizu­ál­ním efek­tům, což si ke sci-fi tak nějak pat­ří, ale zde je to již tro­chu pře­hna­né.
Celkové hod­no­ce­ní 75% (lidé, kte­ří nema­jí k Hvězdným vál­kám žád­ný vztah nechť si ode­čtou 15%)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31291 s | počet dotazů: 264 | paměť: 73275 KB. | 13.04.2024 - 14:35:09