Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Lego Star Wars: The Video Game

Lego Star Wars: The Video Game

LegoStarWars
LegoStarWars
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na mys­li nepo­cho­pi­tel­ně obtíž­né a (mís­ty i nud­né) tex­to­vé adven­tu­ry, ale spí­še roz­lič­né arká­do­vi­té „hopsač­ky“, kte­ré se vyzna­čo­va­ly rela­tiv­ně krát­kou hra­cí dobou, nee­xis­ten­cí funk­ce save (až na malé výjim­ky), veli­kou zábav­nos­tí a také mož­nos­tí navo­lit hru pro 2 hrá­če na jed­nom PC (či podob­né mašin­ce).

Všechny výše zmi­ňo­va­né atri­bu­ty by se daly při­sou­dit i hře Lego Star Wars - the video Game. Tato hra - jak je již z názvu patr­no - zachy­cu­je prv­ní tři epi­zo­dy „hexa­lo­gie“ Star Wars. Zábavnost hry je však ješ­tě pod­tr­že­na zpra­co­vá­ním posta­vi­ček a jejich pří­bě­hů z fil­mů do podo­by figu­rek z lega:-), což mi osob­ně při­jde vel­mi ori­gi­nál­ní a úsměv­né.

Nevýhodou hry je pocho­pi­tel­ně její krát­kost, opě­tov­né hra­ní už tak zábav­né není. Zcela nová dimen­ze se však ote­ví­rá pokud s vámi k počí­ta­či zased­ne kamarád(ka), nicmé­ně i tak se trvan­li­vost těch­to Star Wars roz­hod­ně nepře­houp­ne na desít­ky hodin...

Co se mně osob­ně vel­mi líbi­lo byla sku­teč­nost, že posta­vič­ky vůbec nemlu­ví, čas­to jen děj posou­va­jí dál nazna­če­ním ges­ti­ku­la­cí, což je obzvláš­tě pro fan­dy fil­mo­vé „hexa­lo­gie“ vel­mi zábav­né Grafické zpra­co­vá­ní i ovlá­dá­ní je na úrov­ni (roku 2005, kdy hra spat­ři­la svět­lo svě­ta). Skvělá je pocho­pi­tel­ně i hud­ba a zvu­ky, na kte­ré bez­tak asi nic v Star Wars sérii zka­zit nelze. Někdy má však hra tro­chu krko­lom­né ovlá­dá­ní, což se pro­je­ví obzvláš­tě v oka­mži­cích, kdy ovlá­dá­te něja­kou posta­vič­ku s lase­ro­vou pis­tol­kou, nasmě­ro­vá­ní stře­ly je pak někdy sku­teč­ně obtíž­né...

Star Wars je hrou s vel­kým H, hrou, kte­rá není těž­ká a je tedy urče­na pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny. Zároveň se v ní ani neob­je­vu­je žád­né nási­lí (mrt­vá posta­vič­ka se jen roz­pad­ne na kos­tič­ky:-)). Její jed­no­du­chost jde ruku v ruce s její při­taž­li­vos­tí, a tak to má být. Hra se nepo­kou­ší o něja­ké umě­ní (od toho tu jsou jiné, ač jich je asi jen poskrov­nu), ale kon­cen­t­ru­je se čis­tě jen na zába­vu, což se daří doko­na­le..


Foto: Traveller’s Tales,LucasArts, Lucasfilm, Disney


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61997 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72967 KB. | 14.07.2024 - 22:05:51