Kritiky.cz >

Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik

Ucho je čes­ko­slo­ven­ský čer­no­bí­lý film, kte­rý vzni­kl v roce 1969 a byl dokon­čen v roce 1970. Režisérem toho­to sním­ku je Karel Kachyňa pod­le scé­ná­ře Jana Procházky. Hlavní role ztvár­ni­li teh­dej­ší man­že­lé Radoslav... Read more »

Ucho

Herecký kon­cert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v bri­lant­ním fil­mu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlou­há léta na sezna­mu zaká­za­ných fil­mů, jde zno­vu do kin. Dvojice Procházka – Kachyňa zača­la... Read more »

Ucho

K pří­le­ži­tos­ti výro­čí zru­še­ní cen­zu­ry uved­la Česká tele­vi­ze řadu fil­mů, kte­ré si poby­ly sko­ro 20 let v tre­zo­ru dale­ko od očí nepri­vi­le­go­va­ných divá­ků. Když se řek­ne čes­ko­slo­ven­ský „tre­zo­ro­vý film“, vyba­ví... Read more »

Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin

Dva brat­ři, star­ší s man­žel­kou, mlad­ší s milen­kou a malým dítě­tem, se potká­va­jí na ven­kov­ské used­los­ti poté, co jejich otce stih­ne mrt­vi­ce. Subtilní rodin­né dra­ma od debu­tu­jí­cí­ho Víta Zapletala, kte­ré se z běž­né... Read more »

Prach - 45 %

Režisér Vít Zapletal si pro svůj absol­vent­ský film napsal scé­nář pro něko­lik her­ců a zvo­lil vel­mi cit­li­vou for­mu zpra­co­vá­ní. Zachycuje čle­ny jed­né rodi­ny, kte­rá je posta­ve­na do závaž­né život­ní situ­a­ce.... Read more »

Prach

Tisková kon­fe­ren­ce fil­mu 21.7.2016. Read more »

Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

V kině Béla měli dnes novi­ná­ři mož­nost pro­žít spo­lu s hrdi­ny fil­mu Prach atmo­sfé­ru rodin­né­ho setká­ní v blíz­kos­ti smr­ti. Subtilní rodin­né dra­ma se odli­šu­je od běž­né sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by. Civilní herec­tví... Read more »
Stránka načtena za 2,50023 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47359 KB. | 21.07.2024 - 13:08:32