Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-10.epizóda(SK-15.,16.)-Duelmaster Vladimír

Survivor-10.epizóda(SK-15.,16.)-Duelmaster Vladimír

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7

Dostávame sa k jubi­lej­nej 10.epizóde. Bohužiaľ vďaka médi­ám som už dopre­dy vedel kto v tej­to čas­ti vypad­ne a tro­chu mi to ska­zi­lo ten záži­tok, kto­rý by bol o ten bod lep­ší, ak by som to neve­del. Dnes sa konečne tak­ti­zo­va­lo a nebo­lo ďale­ko od toho, aby sa to dovied­lo do šťast­né­ho kon­ca. Ale poď­me pek­ne zara­dom.

SK-15.epizóda

Na zači­at­ku sme videli ako Adam spo­lu s Vladimírom tak­ti­zujú a takých­to roz­ho­vo­rov by som chcel vidieť viac. Keďže v minu­lej čas­ti sa hra­lo o odme­nu, tak v tej­to sme sa dosta­li k súbo­ju o imu­ni­tu a bohuži­aľ zase to bolo na 7 bodov. Strašne zdĺha­vé a zby­toč­né. Už sa mi dokon­ca cnie aj za tými pia­ti­mi zo zači­at­ku. A už sa ku mne dosta­la infor­má­cia, že to bude aj na 10....Už teraz zabe­rájú súťa­že 90% epi­zó­dy a nevi­em si ani pred­sta­viť ako to bude, keď sa bude hrať na 10 bodov. Aby sme sa chá­pa­li súťa­že milu­jem a sú skve­lé, no to ich neu­stá­le naťa­ho­va­nie je nud­né. Veď jed­na súťaž u nás je rov­na­ko dlhá ako celá epi­zó­da v ori­gi­ná­le a to v tom ori­gi­ná­le sú 2 súťa­že (o odme­nu a imu­ni­tu), roz­ho­vo­ry a aj kme­ňo­vá rada. No ale poď­me k súťa­ži.

Súboj o imu­ni­tu: Šlo sa vo dvo­ji­ci­ach a prvé 2 body zís­ka­li Vladimír a Lenka pro­ti Xenii a Danielovi a Dominika s Veve pro­ti Johy a Chilli. Potešilo ma, že zase súťa­žil Tomáš, aj keď v pred­chá­d­za­j­úcej epi­zó­de pove­dal, že to zra­ne­nie ho vyra­dí na 6 týžd­ňov. Každopádne vrá­til sa víťaz­ne, keď spo­lu s Xéniou pora­zil Lenku a hádaj­te s kým? No kla­sic­ky Braňom. Následne Nicol s Johy pora­zi­la Aylin a Veve, ale tu ma dosta­la jed­na vec. Bolo pove­da­né, že sa musia tra­fiť do oboch otvo­rov a neskôr dokon­ca Veve muse­la hád­zať zno­va, lebo 2x tra­fi­la rov­na­ký otvor, ale v tom­to súbo­ji Nicol tra­fi­la 2x rov­na­ký otvor, čo uká­za­li aj neskôr v spo­ma­le­nom zábe­re a jej bod pla­til. Dúfam, že to bola iba nepo­zor­nosť a nie naschvál preh­li­a­d­nu­té, ale i tak je to veľ­ké pochy­be­nie. Týmto bodom vyrov­na­li na 2:2 a ďal­ší pri­da­li Chilli s Danielom pro­ti Dominike s Adamom a vede­nie bolo už na stra­ne Mao.

Už kla­sic­ky sa nám to zase pre­lie­va­lo hore dole a ďal­šie 2 body zís­ka­li Azua vďaka Veve s Aylin, kto­ré pora­zi­li Johy a Nicol a Tomáš s Dominikou, ktorí si pora­di­li s dru­hým Tomášom a Chilli. A je to 4:3 pre Azua. Celkovo však lep­šie hád­za­lo Mao a aj pri skla­dač­kách sa mi zda­li rých­lej­ší a ďal­šie 3 body sa sta­li ich koris­ťou. Veronika a Nicol pora­zi­li Lenku s Aylin, zno­va Veronika s Danielom si pora­di­li s Dominikou a Enriquem a Xénia s Chilli si pora­di­li s Veve a Lenkou. Bolo to 6:4 pre Mao, ale prekva­pi­la ma pre­hra Enriqa od kto­ré­ho som nečakal, že pohorí na skla­dač­ke, keby ju stih­ne o tro­chu rých­lej­šie, tak podľa mňa vyhrá, lebo otvor tra­fil už dru­hým hodom a vie­me, že háď­že skve­le. Potom sme boli sved­ka­mi toho ako sa Adam sám nano­mi­no­val na ďal­ší duel a vyšlo mu to, keď spo­lu s Dominikou pora­zil Tomáša s Veronikou. No posled­ný bod zís­ka­lo Mao, keď Aylin poho­re­la na skla­dač­ke a spo­lu s Lenkou pre­hra­li pro­ti Johy a Chilli.

V tej­to súťa­ži sa mi zda­lo, že Mao malo u mužov výho­du, keď­že Azua sa strie­da­lo a tak si naprí­klad Daniel viac­krát vysk­ú­šal skla­dač­ku a tým pádom to mal viac „v ruke“. Ale to nezni­žu­je ich dob­rý výkon. Po kme­ňo­vom súbo­ji o imu­ni­tu sme sa pre­su­nu­li k tej indi­vi­du­ál­nej, kde aj na moju radosť ostal v záve­re Adam s Vladimírom a v koneč­nom dôsled­ku to lep­šie dopad­n­úť nemoh­lo lebo vyhral Adam. Čo tým mys­lím? No Adamovi v due­li, by som až tak neve­ril, no Vladimír je fakt sil­ný a tak­to dosta­li mož­nosť sa zachrá­niť oba­ja.

SK-16.epizóda

Síce sa zda­lo jas­né, že do due­lu pôjde Vladimír, tak sa spo­lu s Adamom pok­ú­ša­li nie­čo vymys­lieť a išli na to veľ­mi dob­re. Podľa mňa za tým bol hlav­ne Vladimír, kto­ré­mu to veľ­mi dob­re mys­lí a je fakt veľ­ká tak­tic­ká hroz­ba, ale tak­to sa má hrať Survivor. Veľká ško­da toho nešťast­né­ho zači­at­ku od neho, kedy si veľa hrá­čov odra­dil tým, že chcel vyho­diť Slovákov a to sa pre­va­li­lo.

Po doho­de Adama s Vladimírom začal plán Adam tým, že deba­to­val s Dominikou a Tomášom, no hlav­ný plán bol Veve. Kedy jej navr­hol 3 mož­nos­ti. Ak dajú Vladimíra, tak Adam dá ju, ak dajú Braňa, tak ju dá tiež, no mala by to ľah­šie (inak tu si mys­lim aj ja, že by Veve Braňa pora­zi­la) a tretia mož­nosť bola Dominika a násled­ne do due­lu by šiel vďaka Adamovi Braňo. Veve sa chy­ti­la a šla za Enriquem a Aylin a sna­ži­la sa ich pre­sved­čiť, aby hla­so­va­li spo­lu s Adamom a Vladimírom. Je vid­no, že Veve naj­vi­ac preja­vu­je strach z vyra­de­nia a pre­to sa dá ovplyv­niť a vďaka tomu kto vypa­dol, tak to bude urči­te mož­né v nasle­duj­úcich epi­zó­dach.

Kmeňova rada: Najskôr na nej Ondra Novotný ozná­mil, že Nathan nebu­de pokra­čo­vať (čo bolo zjav­né a nechá­pem to veľ­mi dlhé čaka­nie) a ozná­mil aj, že skry­tá imu­ni­ta je na oboch ost­ro­voch a som veľ­mi zve­da­vý kto ich nájde a hlav­ne ako ich pou­žijú. Následne na kme­ňo­vej rade a aj pri hla­so­va­ní bolo vid­no na Enriquem ako veľ­mi do toho začal ťahať emó­cie a aj keď pozná Survivor, tak na toto si mal dať pozor a roz­mý­šľať raci­o­nál­nej­šie. Pri hla­so­va­ní sa Enrique roz­ho­dol dať svoj hlas Vladimírovi čím vlast­ne zra­dil Aylin a Veve, lebo obe hla­so­va­li za Dominiku. Bolo to tes­ne 5:4 pre Vladimíra a tak bolo jas­né, že Adam zvo­lí Enriqueho a aj zvo­lil. V súbo­ji bolo vid­no ako je Enrique ner­vóz­ny a nao­pak Vladimír abso­l­út­ne pokoj­ný, čo aj roz­hod­lo o víťa­zo­vi, kto­rým sa stal Vladimír a tak suťaž opúšťa Enrique. Musím pove­dať, že od zači­at­ku som po Gáborovi naj­vi­ac fan­dil prá­ve tým­to dvom, no Enrique si bol veľ­mi istý svo­jou pozí­ci­ou a začal do toho pri­veľ­mi ťahať emó­cie a to ho stá­lo pokra­čo­va­nie v súťa­ži. Vladimír nao­pak vyhral už dru­hý duel a bude veľ­mi ťaž­ké ho vyra­diť a to ma veľ­mi teší, lebo momen­tál­ne jedi­ne on fakt uka­zu­je, že tú hru má napo­ze­ra­nú a sna­ží sa ju hrať.

Záver: Celkový záži­tok z epi­zó­dy poka­zi­lo to, že som dopre­du vedel, že vypad­ne Enrique, no pri hod­no­te­ní to nebu­dem brať nejak v úva­hu. Samozrejme epi­zó­dy s kme­ňo­vou radou budú vždy tie lep­šie a aj táto patri­la k tým lep­ším. Zatiaľ naj­vi­ac som dal 7/10 a toho sa budem držať aj dnes, no ak by Enrique napí­sal na papier meno Dominiky, tak by táto epi­zó­da mala urči­te vyššie hod­no­te­nie. Snáď sa dočká­me v ďal­ších die­loch. Takže dneš­nú epi­zó­du hod­no­tím na 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05893 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72298 KB. | 28.05.2024 - 03:24:49