Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 9. díl (SK-13,14.) Veve=nová „Iva“

Survivor - 9. díl (SK-13,14.) Veve=nová „Iva“

Surv25
Surv25
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než začnu recen­zo­vat 9. díl, rád bych pro­mlu­vil k lidem, kte­ří mají Voyo a cítí potře­bu psát spo­i­le­ry pro všech­ny a všu­de. Protože nemůžu nadá­vat, řek­nu to sluš­ně: nebuď­te hajzlo­vé a ozna­čuj­te spo­i­le­ry i v pří­spěv­cích a komen­tá­řích, pro­to­že oprav­du, když jsou tři epi­zo­dy na Voyo před tele­vi­zí, je spo­i­le­rů tolik, že se jim pros­tě nedá vyhnout. A samo­zřej­mě média, no to je spo­di­na spo­leč­nos­ti, ta oprav­du musí při­jít se vším dřív, než se to obje­ví v tele­vi­zi, a samo­zřej­mě to dát do titul­ku, aby to nikdo nepře­hlé­dl. Po krát­kém výle­vu emo­cí pře­jdě­me ke sle­do­va­nos­ti.

SK - 13. díl

Na začát­ku při­šel Daniel (Gogo) s nápa­dem změ­nit kapi­tá­na na Chilli, tak­že muse­li změ­nit kapi­tá­na i Azu, pro­to­že před­po­klá­da­li, že kapi­tá­ni musí být stej­né­ho pohla­ví. Jak jsme poz­dě­ji vidě­li, nevy­šlo to, ale jako nápad to bylo vel­mi chyt­ré. Pak vidí­me roz­ho­vo­ry v Azua a Vladimíra, kte­ří se stá­le více baví s Tomášem, Branem a Dominikou. Později Enrique v roz­ho­vo­ru s Veve zmí­ní, že Tomáš chce Vladimira udr­žet v kme­ni co nejdéle. Vypadá to, že se Vladimírovi poda­ři­lo zlep­šit svou pozi­ci. No, a pro­to­že je ten­to díl čis­tě o sou­tě­žích o odmě­ny, pojď­me na to.

Soutěž o odmě­nu (jíd­lo): Určitě chá­pu rekla­my ve hře na Dámském trhu, pro­to­že spon­zo­ři jsou potře­ba a vidí­me to i v ori­gi­ná­le. Soutěž byla jako vždy super, ale hned na začát­ku mě zau­ja­lo, že se bude hrát o 7 vítěz­ných bodů. Ano, 7!!!! Když to minu­le dali na 3, tak jsem je chvá­lil a když to pak dali zase na 5, tak to bylo fajn, pro­to­že to byla rych­lá sou­těž, ale zřej­mě se jim zase roz­sví­ti­la žárov­ka v hla­vě a máme tu úpl­ně zby­teč­né nata­ho­vá­ní sou­tě­že. Dívat se sko­ro hodi­nu na jed­nu sou­těž je oprav­du nuda.

Ale pojď­me k jed­not­li­vým zápa­sům. Především Xenie si jas­ně pora­di­la s Veve, kte­rá je pod­le mě novou „Ivou“ v sou­tě­žích, pro­to­že je v nich sla­bá a jedi­ná, koho může pora­zit, je ješ­tě slab­ší Nicole. Poté Chilli a Nicole pro­hrá­ly své zápa­sy s Aylin a Dominikou a Azua vyhrá­la 2:1. Nastoupili Braňo a Daniel a já jsem čekal bod pro Azuu, ale nesta­lo se a Braňo už doká­zal pro­hrát i s Danielem, kte­rý je momen­tál­ně abso­lut­ně nej­slab­ší ve hře. Musím ale říct, že je to sym­paťák a oprav­du, co se týče cho­vá­ní a odhod­lá­ní, nikdo mu nemů­že nic vytknout, ale má pros­tě něja­ké hra­ni­ce, kte­ré nepře­kro­čí. Pak při­šlo jed­no ze dvou napros­to fatál­ních Lenčiných selhá­ní na hádan­ce, nej­pr­ve pro­ti Veronice a poz­dě­ji pro­ti Johy. Za sta­vu 3:2 pro Mao při­šel sou­boj nej­slab­ších, tedy Nicole a Veveho, a Veve ten­to sou­boj vyhrál. Toto vítěz­ství odstar­to­va­lo vlnu výher Azua, pro­to­že Tomáš si pora­dil s Danielem a Lenka s Chilli, i když v tom­to pří­pa­dě jí dost pomoh­lo to, že Chilli s hádan­kou bojo­va­la. Za sta­vu 6-3 pro Azua to vypa­da­lo jas­ně, ale dvě výhry Xenie pro­ti Aylin a Dominice a již zmí­ně­ná pro­hra Lenky pro­ti Johy opět srov­na­ly skó­re a za sta­vu 6-6 začal sou­boj kapi­tá­nů. V něm se změ­ni­la pra­vi­dla, pro­to­že se hrá­lo ve dvou pro­ti dvě­ma a v kom­bi­na­ci muž/žena. Aylin a Tomáš nastou­pi­li za Azu a Chilli a Daniel za Mao. Jasná vol­ba, ale poz­dě­ji při roz­ho­vo­ru s Xenií vyšlo naje­vo, že takhle už to nefun­gu­je, že v tie­bre­a­ku musí jít kapi­tá­ni, ale mají na výběr a Chilli se roz­hod­la jít, i když jí to moc nešlo. A dopla­ti­li na to, deba­kl pro­hrá­la Mao díky Chilli a její­mu výko­nu na sklá­dač­ce. Adam, Vladimír a Enrique se opět neza­po­ji­li.....

SK - 14. díl

Po bitvě o odmě­ny jsme se vrá­ti­li do tábo­rů kme­nů a zatím­co u Mao se Nicole sna­ži­la vytvo­řit žen­skou ali­an­ci, u Azua se háda­li, kdo může vařit a kdo ne, a hádej­te, kdo v ní byl? Ano, Adam zno­vu, ten­to­krát s Veve. Ten chlap má zjev­ně pro­blém se soci­al­ní hrou. Po krát­ké návštěvě tábo­rů jsme se vyda­li do dal­ší­ho boje o odmě­nu, ten­to­krát to však byla doslo­va hos­ti­na. Opět jsem byl nemi­le pře­kva­pen, když jsem zjis­til, že hra­ji za 7 bodů....Nevím, koho to napadlo, aby se sou­těž ješ­tě více pro­dlou­ži­la, ale já bych ho vyho­dil hned. Čekám jen na to, kdy to dají na 10 bodů a neda­jí nic ze živo­ta a tábo­ro­vých řečí. Ale pojď­me k sou­tě­ži.

Johy a Lenka šli jako prv­ní a skon­či­lo to neu­vě­ři­tel­nou remí­zou, tady jsem oprav­du zíral, když jsem viděl, že tre­fi­li kruh obě najed­nou. V odve­tě už Lenka vyhrá­la. Xenii se v posled­ních sou­tě­žích daří a potvr­di­la to i ve vítěz­ství nad Dominikou, kte­ré však bylo opět těs­né. Poté Braňo pora­zil Daniela a Veve Nicole, tak­že Azua vedl. Pak se Chilli poda­ři­lo vnést do své­ho kme­ne tro­chu nadě­je, když pora­zi­la Aylin, ale pak se opět roz­je­la vlna Azua a Dominika pora­zi­la Veroniku, Aylin Nicol a Tomáš Daniela. Svou výhru moh­la potvr­dit pro­ti Chilli Veve, ale pod­le oče­ká­vá­ní se jí to nepo­da­ři­lo, a tak vyhrá­la Chilli, ale musím říct, že ty pády pro ni vypa­da­ly dost boles­ti­vě. Co se nepo­ved­lo Vevě, poda­ři­lo se Lence, kte­rá pora­zi­la Xenii a zís­ka­la roz­ho­du­jí­cí bod pro Azua. Překvapila mě, pro­to­že jsem čekal, že vyhra­je Xenia. Ale zase tro­ji­ce Adam, Enrique a Vladimír nesou­tě­ži­la a nevím, jest­li teď ješ­tě někdy bude sou­tě­žit jen pro­to, že celebri­ty nema­jí klu­ky, kte­ré buď vyho­di­li, nebo ode­šli sami? Tomáš nesou­tě­ží kvů­li zra­ně­ní a Nathan tam není už dva díly a stá­le není ozná­me­no, jest­li kon­čí. V tom­to pří­pa­dě měli postu­po­vat stej­ně jako v ori­gi­ná­le, nemů­že­te sou­tě­žit, tak­že jste ze hry. Vždyť Tomáš zmí­nil 6 týd­nů, když se zra­nil, jak to, že teď nebu­de na ost­ro­vě nic dělat, dokud ho nevy­kop­nou?

Idividualistický pří­stup k sou­tě­žím je pod­le mého názo­ru také vel­mi škod­li­vý. V ori­gi­ná­le je trať del­ší a roz­dě­le­na na úse­ky a kaž­dý člen kme­ne má na sou­tě­ži svůj úsek tra­ti. Proč máme stá­le jen sou­tě­že 1vs1 2vs2?

Závěr: Poslední 3 díly jsem hod­no­til cel­kem klad­ně, ale dnes nemo­hu dát vyš­ší hod­no­ce­ní než 4/10. Během téměř hodi­no­vých sou­tě­ží jsem se doce­la nudil a dou­fám, že nekles­nou ješ­tě níž a vrá­tí se k maxi­mál­ní­mu počtu 5 vítěz­ných bodů, i když u někte­rých sou­tě­ží je i to hod­ně. Velmi bych se divil, kdy­by sou­těž byla bez bodů a posta­vi­li ji jako v ori­gi­ná­le, tedy del­ší trať s úse­ky, a kdo ji dokon­čí prv­ní, vyhrá­vá. Toho se však prav­dě­po­dob­ně nedo­čkám.


Photo © CBS Productions / Monty Brinton, Bill Inoshita, Robert Voets, Michael Yarish


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66770 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73414 KB. | 23.07.2024 - 16:45:12