Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku.

SK-47.epizóda

Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli v kto­rom jej hovorí, že našiel novú výho­du do hry a to žetón, kto­rý mu umož­ňu­je sa zachrá­niť pred due­lom. Chilli mu to ale neu­verí, no musím podotkn­úť, že Vladimír vymý­šľa všet­ko mož­né a oži­vu­je tú hru, lebo také­to nie­čo by ma ani nena­padlo.

Následne sa dostá­va­me k Johy a k tomu čo nazna­či­la už minu­lú epi­zó­du a to, že šla za Nicol a Chilli a pove­da­la im, že pôjde pro­ti nim. Totálna blbosť, lebo bolo jas­né, že to robí pre hla­sy v poro­te. Následne roz­prá­va­la Johy aj s Veronikou, kto­rá to už bra­la osob­nej­šie a jej prejav bol už ofen­zív­nej­ší. Johy sa vraj pýta­la Veroniky, že pre­čo ju zobra­la až ako tretiu. Ja nechá­pem pre­čo to vôbec Johy rie­ši­la, veď bolo snáď jas­né, že tie tri držia spo­lu.

Ale už pozo­ru­je­me ako svä­tá tro­ji­ca mení svo­je sprá­va­nie. Mysleli si, že to majú pod kon­t­ro­lou a nič im nehro­zí, ale prá­ve v Survivore vie­me, že naj­ne­bez­pečnej­šie v hre je sa cítiť v bez­pe­čí. Preto bolo aj pre nich dôle­ži­té vyhrať indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. No pri loso­va­ní sa im to zrúti­lo už v štvr­ť­fi­ná­le nášho zná­me­ho pav­úka pre­to­že Veronika vypadla s Xéniou, Chilli s Braňom a Nicol s Veve, kto­rá bola zra­ne­ná a ešte stih­la spad­n­úť aj počas toh­to súbo­ja. Posledným štvr­ť­fi­ná­lo­vým due­lom bol Vladimír a Johy a to lep­šie zvlá­dol už kla­sic­ky Vladimír. Tieto súbo­je sa šli na 2 víťaz­né body, to zvlád­li všet­ci v pome­re 2:0 až na Veve, kto­rá vyhra­la 2:1. Od semi­fi­ná­le sa šlo na jeden bod. Oceňujem, že teraz to aspoň pove­da­li dopre­du a nie zas počas súbo­ja. V semi­fi­ná­le Vladimír pre­šiel cez Braňa a Xénia cez Veve a mali sme zau­jí­ma­vé finá­le. No nako­niec oča­ká­va­né­ho víťa­za a to Vladimíra, kto­rý zís­kal už tretiu imu­ni­tu v rade. V tej­to čas­ti ešte vidí­me ako to zra­zu Nicol berie osob­ne, keď ide o krk jej a vraj to už nie je hra. Ale prá­ve toto je tá pra­vá hra.

SK-48.epizóda

Tak túto časť som si zati­aľ užil naj­vi­ac. Zrazu sme videli roz­ho­vo­ry kaž­dé­ho s kaž­dým a rie­ši­la sa výlučne tak­ti­ka. Musím pove­dať, že bolo tro­chu prí­jem­né vidieť ako svä­tá tro­ji­ca pani­kári. Trošku ma dosta­la veta od Chilli, že ak Vladimír bude roz­mý­šľať stra­te­gic­ky, tak vyho­dí naj­sil­nej­šie hráč­ky a to Johy a Xéniu. No prá­ve­že on roz­mý­šľa stra­te­gic­ky, keď chce túto neroz­luč­nú tro­jicu roz­de­liť.

Kmeňová rada: Tá bola veľ­mi vtip­ná, lebo Veronika tam už totál­ne spa­ni­kári­la a bola úpl­ne zmä­te­ná z toho čo hovo­ri­la. Snažila sa, aby to nejak zasi­ah­lo ostat­ných hrá­čov, no tých to podľa mňa len utvr­di­lo, že robia správ­ne a prá­ve toto vyst­úpe­nie jej môže zaha­tať mož­nú spo­lu­prácu s ostat­ný­mi do bud­úcnos­ti. Na záver sa Nikol vyhrá­ža­la tým, že nech neza­b­údajú, že budú v poro­te, ale Vladimír ju skve­le zotrel tým, že pove­dal : „a je tu vyhrá­ža­nie a to je prá­ve dôvod to uro­biť“.

Potom ma dosta­la ďal­šia veta a to, že nie­čo iné­ho je hra a nie­čo iné­ho sú pod­ra­zy, ale pri­tom prá­ve pod­ra­zy sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou hry. A prá­ve tu vidí­me ako sleč­ny zo svä­tej tro­ji­ce nepo­znajú prin­cíp tej­to hry. Hlasovaním šla do due­lu Chilli a Vladimír poslal do due­lu Nicol. Duel vyhra­la Chilli a tak Nicol kon­čí v suťa­ži a toto bolo veľ­mi dôle­ži­té pre náš Survivor, lebo ak by tie­to tri došli do finá­le, tak by to zna­me­na­lo, že ostat­ný hrá­či boli hlúpy a nehra­li. Na záver sme videli, že Vladimír pre isto­tu pou­žil aj svoj hlas navi­ac čo mal a tak nene­chal hla­so­va­nie na náho­du, ak by aj jeden z tej päti­ce zra­dil.

Záver: Musím pove­dať, že konečne sme sa dočka­li fakt dob­rej epi­zó­dy, keby toto natla­čí­me do hodi­ny ako je aj ori­gi­nál, tak tu máme plno­hod­not­ný Survivor. No videli sme konečne tak­tic­ký her­ný ťah a aj tak­tic­ké zmý­šľa­nie od všet­kých hrá­čov v hre a za to musím dať hod­no­te­nie 10/10. Nikdy to nebu­de mať v tom­to for­má­te na ori­gi­nál, no v rám­ci našich mož­nos­tí to bola naj­lep­šia epi­zó­da a dúfam, že sa takých­to čas­tí ešte dočká­me.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lesní ateliér Kuba - vystoupení Tomáše Hřivnáče a Václava Kořínka5. června 2017 Lesní ateliér Kuba - vystoupení Tomáše Hřivnáče a Václava Kořínka Díky našemu partnerovi MujTip.Info jsme navštívili Lesní ateliér Kuba  - vystoupení Tomáše Hřivnáče a Václava […] Posted in Oslavy
  • RECENZE – Cesta na sever2. září 2019 RECENZE – Cesta na sever Autorka: Virginie GrimaldiováPřeklad: Šárka BelisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 280ISBN: 978-80-271-2044-4Anotace:Sedmatřicetiletá Anna, matka dvou […] Posted in Recenze knih
  • 200706262238 bandidas26. června 2007 Bandidas (Sexy Pistols)  Když se sejdou dva pánové, z nichž ten jeden se jmenuje Luc Besson, druhý zase Robert Mark Kamen a rozhodnou se napsat scénář k filmu, máme hned několik věcí zaručených. Bude to svižné, […] Posted in Filmové recenze
  • Oznámen Doom 3 VR Edition. Kromě hororově pojatého FPS na PS...5. března 2021 Oznámen Doom 3 VR Edition. Kromě hororově pojatého FPS na PS... Oznámen Doom 3 VR Edition. Kromě hororově pojatého FPS na PS VR letos dorazí také survival Song in the Smoke, akční adventura Fracked, puzzle I Expect You To Die, JRPG Zenith a […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Den poté23. května 2004 Den poté Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačují, že by globální oteplování mohlo spustit prudkou a katastrofální změnu zemského klimatu. Všechno začalo, když se Hall stal svědkem […] Posted in Filmové premiéry
  • Fear Itself: Chance (2009)31. května 2018 Fear Itself: Chance (2009) Máte-li finanční problémy, raději si najděte poctivou práci než pochybné kšeftíky… Když Chance dostal tip, jak si přijít k slušnému balíku prachů neváhal ani […] Posted in Horory
  • Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.16. června 2022 Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma. Hned první prázdninová sobota bude na Nově patřit zbrusu nové zábavné show 2 na 1, ve které Ondřej Sokol a Aleš Háma prověří v nejrůznějších situacích Vojtu Dyka. Od pondělí 11. […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Bones (2001)15. prosince 2016 Bones (2001) Snoop Dogg touží po krvavé odplatě a všichni kdo se před časem podíleli na jeho vraždě, musí zaplatit cenu nejvyšší...   Když se bratři Patrick a Bill, jejich nevlastní […] Posted in Horory
  • Opravdové zločiny 222. května 2024 Opravdové zločiny 2 V tomto vydání knihy jsou navíc čtyři rozhovory, oproti podcastu. Druhý díl mi připadal mnohem lepší a propracovanější než první. Je fajn se dozvědět spoustu nových informací, a moc mě […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80%3. října 2019 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80% Dokumentární film Olgy Sommerové (Magický hlas rebelky, Červená), věnovaný osobě a tvorbě Jiřího Suchého, je filmem divácky nesmírně vděčným, což dokládá i Divácká cena, jíž snímek obdržel […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84491 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71673 KB. | 13.07.2024 - 00:57:49