Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku.

SK-47.epizóda

Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli v kto­rom jej hovorí, že našiel novú výho­du do hry a to žetón, kto­rý mu umož­ňu­je sa zachrá­niť pred due­lom. Chilli mu to ale neu­verí, no musím podotkn­úť, že Vladimír vymý­šľa všet­ko mož­né a oži­vu­je tú hru, lebo také­to nie­čo by ma ani nena­padlo.

Následne sa dostá­va­me k Johy a k tomu čo nazna­či­la už minu­lú epi­zó­du a to, že šla za Nicol a Chilli a pove­da­la im, že pôjde pro­ti nim. Totálna blbosť, lebo bolo jas­né, že to robí pre hla­sy v poro­te. Následne roz­prá­va­la Johy aj s Veronikou, kto­rá to už bra­la osob­nej­šie a jej prejav bol už ofen­zív­nej­ší. Johy sa vraj pýta­la Veroniky, že pre­čo ju zobra­la až ako tretiu. Ja nechá­pem pre­čo to vôbec Johy rie­ši­la, veď bolo snáď jas­né, že tie tri držia spo­lu.

Ale už pozo­ru­je­me ako svä­tá tro­ji­ca mení svo­je sprá­va­nie. Mysleli si, že to majú pod kon­t­ro­lou a nič im nehro­zí, ale prá­ve v Survivore vie­me, že naj­ne­bez­pečnej­šie v hre je sa cítiť v bez­pe­čí. Preto bolo aj pre nich dôle­ži­té vyhrať indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. No pri loso­va­ní sa im to zrúti­lo už v štvr­ť­fi­ná­le nášho zná­me­ho pav­úka pre­to­že Veronika vypadla s Xéniou, Chilli s Braňom a Nicol s Veve, kto­rá bola zra­ne­ná a ešte stih­la spad­n­úť aj počas toh­to súbo­ja. Posledným štvr­ť­fi­ná­lo­vým due­lom bol Vladimír a Johy a to lep­šie zvlá­dol už kla­sic­ky Vladimír. Tieto súbo­je sa šli na 2 víťaz­né body, to zvlád­li všet­ci v pome­re 2:0 až na Veve, kto­rá vyhra­la 2:1. Od semi­fi­ná­le sa šlo na jeden bod. Oceňujem, že teraz to aspoň pove­da­li dopre­du a nie zas počas súbo­ja. V semi­fi­ná­le Vladimír pre­šiel cez Braňa a Xénia cez Veve a mali sme zau­jí­ma­vé finá­le. No nako­niec oča­ká­va­né­ho víťa­za a to Vladimíra, kto­rý zís­kal už tretiu imu­ni­tu v rade. V tej­to čas­ti ešte vidí­me ako to zra­zu Nicol berie osob­ne, keď ide o krk jej a vraj to už nie je hra. Ale prá­ve toto je tá pra­vá hra.

SK-48.epizóda

Tak túto časť som si zati­aľ užil naj­vi­ac. Zrazu sme videli roz­ho­vo­ry kaž­dé­ho s kaž­dým a rie­ši­la sa výlučne tak­ti­ka. Musím pove­dať, že bolo tro­chu prí­jem­né vidieť ako svä­tá tro­ji­ca pani­kári. Trošku ma dosta­la veta od Chilli, že ak Vladimír bude roz­mý­šľať stra­te­gic­ky, tak vyho­dí naj­sil­nej­šie hráč­ky a to Johy a Xéniu. No prá­ve­že on roz­mý­šľa stra­te­gic­ky, keď chce túto neroz­luč­nú tro­jicu roz­de­liť.

Kmeňová rada: Tá bola veľ­mi vtip­ná, lebo Veronika tam už totál­ne spa­ni­kári­la a bola úpl­ne zmä­te­ná z toho čo hovo­ri­la. Snažila sa, aby to nejak zasi­ah­lo ostat­ných hrá­čov, no tých to podľa mňa len utvr­di­lo, že robia správ­ne a prá­ve toto vyst­úpe­nie jej môže zaha­tať mož­nú spo­lu­prácu s ostat­ný­mi do bud­úcnos­ti. Na záver sa Nikol vyhrá­ža­la tým, že nech neza­b­údajú, že budú v poro­te, ale Vladimír ju skve­le zotrel tým, že pove­dal : „a je tu vyhrá­ža­nie a to je prá­ve dôvod to uro­biť“.

Potom ma dosta­la ďal­šia veta a to, že nie­čo iné­ho je hra a nie­čo iné­ho sú pod­ra­zy, ale pri­tom prá­ve pod­ra­zy sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou hry. A prá­ve tu vidí­me ako sleč­ny zo svä­tej tro­ji­ce nepo­znajú prin­cíp tej­to hry. Hlasovaním šla do due­lu Chilli a Vladimír poslal do due­lu Nicol. Duel vyhra­la Chilli a tak Nicol kon­čí v suťa­ži a toto bolo veľ­mi dôle­ži­té pre náš Survivor, lebo ak by tie­to tri došli do finá­le, tak by to zna­me­na­lo, že ostat­ný hrá­či boli hlúpy a nehra­li. Na záver sme videli, že Vladimír pre isto­tu pou­žil aj svoj hlas navi­ac čo mal a tak nene­chal hla­so­va­nie na náho­du, ak by aj jeden z tej päti­ce zra­dil.

Záver: Musím pove­dať, že konečne sme sa dočka­li fakt dob­rej epi­zó­dy, keby toto natla­čí­me do hodi­ny ako je aj ori­gi­nál, tak tu máme plno­hod­not­ný Survivor. No videli sme konečne tak­tic­ký her­ný ťah a aj tak­tic­ké zmý­šľa­nie od všet­kých hrá­čov v hre a za to musím dať hod­no­te­nie 10/10. Nikdy to nebu­de mať v tom­to for­má­te na ori­gi­nál, no v rám­ci našich mož­nos­tí to bola naj­lep­šia epi­zó­da a dúfam, že sa takých­to čas­tí ešte dočká­me.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21832 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71753 KB. | 28.02.2024 - 22:08:07