Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 26. díl (SK - 47, 48.) - Survivor konečně začal!

Survivor - 26. díl (SK - 47, 48.) - Survivor konečně začal!

landscape 2130761 1920
landscape 2130761 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Survivor koneč­ně začal, to je věta, kte­rá nej­ví­ce sym­bo­li­zu­je tuto epi­zo­du. Všichni koneč­ně zača­li hrát, a tak jsme to chtě­li vidět od samé­ho začát­ku.

SK-47. epizoda

Epizodu začí­ná­me Vladimírovým roz­ho­vo­rem s Chilli, v němž jí sdě­lu­je, že našel novou výho­du ve hře, a to žeton, kte­rý mu umož­ňu­je zachrá­nit se před sou­bo­jem. Chilli mu nevě­ří, ale já musím podotknout, že Vladimir si vymýš­lí růz­né věci a oži­vu­je hru, pro­to­že mě by něco tako­vé­ho nena­padlo.

Pak se dostá­vá­me k Johy a k tomu, co nazna­či­la v minu­lém díle, tedy že šla za Nicol a Chilli a řek­la jim, že půjde pro­ti nim. Totální blbost, pro­to­že bylo jas­né, že to dělá kvů­li hla­sům poro­ty. Poté Johy pro­mlu­vi­la i s Veronikou, kte­rá si to už bra­la osob­ně­ji a její řeč už byla útoč­něj­ší. Johy se prý Veroniky zepta­la, proč si ji vza­la jak tře­tí. Nechápu, proč to Johy vůbec řeši­la, vždyť bylo jas­né, že ti tři drží spo­lu.

Ale už teď vidí­me, jak sva­tá tro­ji­ce mění své cho­vá­ní. Mysleli si, že to mají pod kon­t­ro­lou a nic jim nehro­zí, ale v Survivoru pros­tě víme, že nej­ne­bez­peč­něj­ší ve hře je cítit se v bez­pe­čí. Proto pro ně bylo důle­ži­té vyhrát i indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Při loso­vá­ní se jim to ale ve čtvrt­fi­ná­le naše­ho slav­né­ho pavou­ka zhrou­ti­lo, pro­to­že Veronika vypadla s Xenií, Chilli s Braňem Nicol s Veve, kte­rá byla zra­ně­ná a ješ­tě stih­la při tom­to zápa­se spad­nout. Poslední čtvrt­fi­ná­lo­vý duel sve­dl Vladimír s Johy a lépe ho zvlá­dl již kla­sic­ký Vladimír. Tyto zápa­sy se ode­hrá­ly za 2 vítěz­né body, všich­ni je zvlád­li 2:0 kro­mě Veve, kte­rá vyhrá­la 2:1. Od semi­fi­ná­le to byl jeden bod. Oceňuji, že to ale­spoň teď řek­li dopře­du a ne zno­vu během zápa­su. V semi­fi­ná­le se Vladimir dostal přes Braňa a Xenia přes Veve a bylo tu zají­ma­vé finá­le. Nakonec se však oče­ká­va­ným vítě­zem stal Vladimir, kte­rý zís­kal svou tře­tí imu­ni­tu v řadě. V této epi­zo­dě stá­le vidí­me, že Nicol si to najed­nou bere osob­ně, když jde o její krk, a zřej­mě už to není hra. Ale tohle je sku­teč­ná hra.

SK-48. epizoda

Tak tohle je část, kte­rá se mi zatím líbi­la nej­víc. Najednou jsme vidě­li, že kaž­dý mlu­ví s kaž­dým a řeší se výhrad­ně tak­ti­ka. Musím říct, že bylo doce­la hez­ké vidět sva­tou tro­ji­ci, jak pani­ka­ří. Trochu mě zara­zi­la věta od Chilli, že kdy­by měl Vladimir uva­žo­vat stra­te­gic­ky, vyho­dil by své nej­sil­něj­ší hrá­če, tedy Johy a Xenii. No když chce tuto neroz­luč­nou tro­ji­ci roz­dě­lit, tak uva­žu­je stra­te­gic­ky.

Kmenová rada: Tohle bylo vel­mi vtip­né, pro­to­že Veronika už tam byla úpl­ně zpa­ni­ka­ře­ná a napros­to zma­te­ná z toho, co říká. Snažila se, aby to nějak ovliv­ni­lo ostat­ní hrá­če, ale mys­lím, že je to jen utvr­di­lo v tom, že děla­jí správ­nou věc, a tohle vystou­pe­ní může jen utlu­mit její pří­pad­nou budou­cí spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi. Na kon­ci Nicol pohro­zi­la, že jim dá vzpo­me­nout, že budou v poro­tě, ale Vladimír ji skvě­le setřel slo­vy : „a to je vyhro­žo­vá­ní a to je přes­ně ten důvod, proč to udě­lat“.

Pak mě dosta­la dal­ší věta, a to, že jed­na věc je hra a dru­há věc je pod­raz, ale přes­to je pod­raz nedíl­nou sou­čás­tí hry. A prá­vě zde vidí­me, jak dámy ze sva­té tro­ji­ce nezna­jí prin­cip hry. Hlasování vyhrá­la Chilli a Vladimir poslal Nicol do due­lu. Souboj vyhrá­la Chilli, a tak Nicol skon­či­la v sou­tě­ži, což bylo pro naše­ho Trosečníka vel­mi důle­ži­té, pro­to­že kdy­by se tito tři dosta­li do finá­le, zna­me­na­lo by to, že ostat­ní hrá­či byli hlou­pí a nehrá­li. Nakonec jsme vidě­li, že Vladimír pro jis­to­tu pou­žil i svůj hlas navíc, tak­že nene­chal hla­so­vá­ní náho­dě, kdy­by i jeden z těch pěti zra­dil.

Závěr: Musím říct, že jsme se koneč­ně dočka­li oprav­du dob­ré epi­zo­dy, pokud se to poda­ří nacpat do hodi­ny jako v ori­gi­ná­le, bude­me mít plno­hod­not­né­ho Trosečníka. No, koneč­ně jsme se dočka­li tak­tic­ké­ho her­ní­ho tahu a také tak­tic­ké­ho myš­le­ní všech hrá­čů ve hře a za to musím dát hod­no­ce­ní 10/10. V tom­to for­má­tu se nikdy nevy­rov­ná ori­gi­ná­lu, ale v rám­ci našich mož­nos­tí to byla nej­lep­ší epi­zo­da a dou­fám, že se dočká­me více tako­vých dílů.


Fotka od KanenoriPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15214 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73690 KB. | 25.05.2024 - 10:22:20