Kritiky.cz > Speciály > Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy

Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy

Tajemstvi 1
Tajemstvi 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nicole Kidman tvr­dí, že ji pří­běh zau­jal v prv­ní chví­li, kdy se o něm dozvě­dě­la. „Málokdy se vám dosta­ne do rukou scé­nář se tře­mi sil­ný­mi hrdi­ny a ješ­tě sil­něj­ším dějem. Billyho znám už něja­kou dobu, chtě­la jsem s ním spo­lu­pra­co­vat a nápad jít do toho s Julií a Chiwetelem neměl kon­ku­ren­ci.“

„Scénáristé a reži­sé­ři v jed­nom jsou pod­le mě nej­lep­ší kom­bi­na­cí. Billy je ochot­ný spo­lu­pra­co­vat a má skvě­lý smy­sl pro struk­tu­ru fil­mu i smy­sl pro humor. Často pře­psal nebo pozmě­nil růz­né věci, aby scé­nář při­způ­so­bil tomu, co jsme s Chiwetelem potře­bo­va­li. Říkám mu Profesor Billy, pro­to­že vyu­ču­je psa­ní scé­ná­řů a má ohrom­né zna­los­ti o fil­mu.“

Julia Roberts vidí pod­sta­tu pří­bě­hu ve vývo­ji lidí, kte­ré osud strh­nul z jejich ces­ty. „Billyho scé­nář mě dostal. Nestává se čas­to, že bych čet­la něco, co by mě zau­ja­lo, a zříd­ka se věnu­ju prá­ci. Ale udě­la­la jsem si čas a chyt­lo mě to,“ říká. „Billy je pozo­ru­hod­ný. Je pří­stup­ný všem návrhům a má zna­los­ti jako nauč­ný slov­ník.“

„Třináct let je oprav­du dlou­há doba. Bylo pro mě vel­kou výzvou neu­stá­le si při­po­mí­nat, kde jsem teh­dy byla, abych si uvě­do­mi­la, jak moc se může život změ­nit. Naskytla se mi vel­ká pří­le­ži­tost zahrát si takřka dvě růz­né posta­vy. Jess už není tím, kým měla být. Stala se z ní jenom tako­vá sko­řáp­ka. Ale pod­le mě není prázd­ná. Do dneš­ních dní si ucho­va­la veli­ce kon­krét­ní cíl. S Billym jsme o tom hod­ně mlu­vi­li,“ pokra­ču­je. „Z názvu fil­mu je cel­kem jas­né, že kaž­dý něco skrý­vá. Ale pří­běh postu­pu­je tak opa­tr­ně, že na kon­ci bude­te všich­ni pře­kva­pe­ní.“

Billy Ray potvr­zu­je, že se Julia Roberts roz­hod­la do pří­bě­hu úpl­ně pono­řit. „Týkalo se to toho, jak bude vypa­dat, jak bude oble­če­ná, jak bude cho­dit a jak vystu­po­vat vůči své­mu oko­lí. Zbavila se všech půva­bů, kte­rých se může jako Julia Roberts zba­vit. Její krá­sa je totiž něco, co by se dalo igno­ro­vat, jedi­ně kdy­by str­či­la hla­vu do pyt­le. Pokud jde o ener­gii, jakou vlo­ži­la do role, roz­hod­la se stát oprav­do­vou Jess. V kaž­dém zábě­ru je to vidět.“

„Příběh fil­mu Tajemství jejich očí je o tom, jak se jeho hrdi­no­vé před tři­nác­ti lety roz­hod­li vstou­pit dolů do krá­li­čí nory a jak se je Ray sna­ží pře­svěd­čit, aby to v dneš­ní době udě­la­li zno­vu,“ dodá­vá.

„Každý z nich musí tu ces­tu pod­nik­nout, jinak zůsta­ne trčet na mís­tě.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25949 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71584 KB. | 23.06.2024 - 07:51:54