Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze: Pětidomí

Recenze: Pětidomí

40430291
40430291
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaká může být detek­tiv­ka bez mrt­vo­ly a bez vra­ha? Může vůbec tako­vá kni­ha nabíd­nout čte­ná­ři tolik oče­ká­va­né gra­do­va­né napě­tí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otáz­ky najde­te v kni­ze Tomáše Přibyla Pětidomí.  A nuda to nebu­de.

Pražskou poboč­ku poš­ty pře­pa­dl nezná­mý útoč­ník, kte­rý od mís­ta činu ujíž­dí autem bez zna­ček. Policisté jsou mu v patách, ale auto po pár minu­tách najdou odsta­ve­né v nové čás­ti Prahy, kde zatím sto­jí pou­ze pět domů. Úkol se zdá být jed­no­du­chý. Pachatel se musí ukrý­vat v jed­né z novosta­veb. Vyšetřovací tým by měl za pár hodin být bez prá­ce. Jak dlou­ho může trvat pro­hle­dat pou­hých pět domů? Ale situ­a­ce se začne kom­pli­ko­vat díky soud­ci, kte­rý nedá povo­le­ní k domov­ní pro­hlíd­ce všech a čas běží.

Jednou z věcí, kte­rá vzbu­dí sym­pa­tie pra­vi­del­né­ho čte­ná­ře detek­ti­vek, je neob­vyk­lé slo­že­ní vyšet­řo­va­cí­ho tan­de­mu, kdy se nejed­ná o tra­dič­ní dvo­ji­ci mla­dý vyšet­řo­va­tel a slič­ná pomoc­ni­ce. Případně v rám­ci gen­de­ro­vé korekt­nos­ti o duo mla­dá vyšet­řo­va­tel­ka a švar­ný pomoc­ník. V Pětidomí vyšet­řu­je stár­nou­cí pro­tiv­ná kri­mi­na­list­ka a mla­dý poru­čík, kte­rý se v teré­nu pohy­bu­je pou­ze krát­ce.

Dalším nespor­ným plu­sem jsou, v zápla­vě sever­ské kri­mi , koneč­ně čes­ká jmé­na a názvy, kte­rá si zapa­ma­tu­je­te na prv­ní dobrou a nemá­te pocit, že se vám polá­me jazyk, pokud se je poku­sí­te vyslo­vit nahlas.

Těžko říct, jak se to auto­ro­vi přes­ně poda­ři­lo, ale jeho líče­ní pošmour­né­ho pod­zim­ní­ho dne je nato­lik suges­tiv­ní, že i když sedí­te při čte­ní kni­hy doma, radě­ji si pro zahřá­tí uva­ří­te hrnek čaje a pro jis­to­tu při­dá­te i paná­ka rumu. Vlhko, sych­ra­vo, blá­to a vůně zetle­lé­ho lis­tí z kni­hy doslo­va čiší.

Co se nao­pak moc nepo­ved­lo, je sklad­ba oby­va­tel Pětidomí. Těžko uvě­řit, že by se na jed­nom mís­tě a v jed­nom čase moh­lo sejít tolik oby­va­tel, kte­ří jen stě­ží odpo­ví­da­jí před­sta­vě o nor­mál­ní rodi­ně, kte­rá se nastě­ho­va­la do novostav­by. Téměř všich­ni půso­bí jako poten­ci­ál­ní násil­ní­ci a v uvo­zov­kách pře­kva­pi­vě poš­tu pře­pa­dl ten nej­nor­mál­něj­ší z nich. Osoba, do kte­ré bys­te to roz­hod­ně na prv­ních stra­nách neřek­li, ale až se všich­ni před­sta­ví, tak čte­ná­ři záhy dojde, kdo stál se zbra­ní před poš­tov­ní pře­páž­kou.

Stejně jako u kaž­dé jiné detek­tiv­ky, se pát­ra­cí tým pídí nej­pr­ve po moti­vu. Ten je u lou­pež­né­ho pře­pa­de­ní na sna­ze. Akutní nedo­sta­tek peněz a akut­ní poža­dav­ky věři­te­lů. Autor však pra­cu­je ješ­tě s dal­ším moti­vem, kte­rý nebý­vá zce­la obvyk­lý. Lze pou­ze nazna­čit, že se jed­ná o lás­ku, kte­rá může nabý­vat růz­ných podob.

Pětidomí je pří­jem­né čte­ní na dlou­hý večer, po kte­rém se bude čte­ná­řům dob­ře usí­nat. Nenajdete zde mrt­vo­ly, lit­ry krve, dáv­ná tajem­ství a zvrá­ce­né sexu­ál­ní prak­ti­ky, ale dob­ře vysta­vě­nou detek­tiv­ku, u kte­ré se poba­ví­te a zaži­je­te chvil­ku napě­tí při hle­dá­ní lupi­če. Ani horor, ani nuda.

Ukázka z kni­hy:

A tak se vymý­ce­ný poze­mek roz­dě­lil na pět men­ších par­cel a nabí­dl ve veřej­né sou­tě­ži. Ceny za metr čtve­reč­ní byly kla­sic­ky praž­ské a začít sta­vět tady nemohl nikdo bez vel­ké­ho majet­ku. Tak proč tu někdo vzal pis­to­li, kuklu a šel na pár set met­rů vzdá­le­nou poš­tu? Nebo tohle mís­to s pacha­te­lem nesou­vi­se­lo a jen se tu náho­dou scho­val?

Obrátila se ke kole­gům a zamí­ři­la jim roz­dat prá­ci, aby se jim nekrá­ti­ly žíly.  

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatrosmedia.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […] Posted in Recenze knih
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […] Posted in Recenze knih
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 13,49289 s | počet dotazů: 8178 | paměť: 75364 KB. | 18.06.2024 - 10:31:11