Kritiky.cz > Speciály > Transformers

Transformers

trans
trans
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přivádění Transformerů k živo­tu

Když se v komu­ni­tě digi­tál­ních ani­má­to­rů roz­křik­lo, že Michael Bay při­pra­vu­je hra­ný film, posta­ve­ný na kon­cep­tu akč­ních figu­rek z počát­ku 80. let, roz­ší­ři­ly se řady pra­cov­ní­ků spo­leč­nos­ti ILM o zástu­py dlou­ho­le­tých fanouš­ků Transformers, kte­ří se v prů­bě­hu před­chá­ze­jí­cích let sta­li pra­cov­ní­ky v oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů, a nyní byli při­zvá­ni k účas­ti na vzni­ku fil­mo­vé adap­ta­ce.

A co měli v ILM na prá­ci? Bayova armá­da měla něko­lik divi­zí. Jako prv­ní zača­li na fil­mu pra­co­vat oddí­ly kon­cep­tu­ál­ních výtvar­ní­ků, kte­ří vymys­le­li všech­ny mecha­nismy – jak budou posta­vy vypa­dat a jak se budou pohy­bo­vat. Pak při­šla řada na vir­tu­ál­ní mecha­ni­ky, kte­ří vytvo­ři­li čás­ti jed­not­li­vých robo­tů a vymys­le­li, jak na sebe budou napo­je­ny. A nako­nec při­lo­ži­li ruku k dílu ani­má­to­ři, kte­ří jim vdech­li život.

„Pokud bychom to při­rov­na­li ke sku­teč­nos­ti, dá se říci, že máme lidi, kte­ří ty lout­ky nejdří­ve vyro­bí, a my jsme pak samot­ní lout­ká­ři,“ říká vedou­cí ani­ma­ce Scott Benza. „Ale s tím roz­dí­lem, že se to všech­no děje v počí­ta­či, je to všech­no vir­tu­ál­ní a nemů­že­te si na to šáh­nout.“

A jak si člo­věk pora­dí s „herec­ký­mi výko­ny“ svých vir­tu­ál­ních svě­řen­ců? Jak odhad­ne, co by jim mělo jít vyčíst z obli­čejo­vých čás­tí a jak zajis­tí, aby se při­ro­ze­ně pohy­bo­va­li v inten­ziv­ních akč­ních scé­nách? Jednou z mož­nos­tí bylo dostat se do hla­vy Michaela Baye a zjis­tit, jak posta­vy vní­má. To se Bay poku­sil ani­má­to­rům vysvět­lit pomo­cí pří­mě­rů k posta­vám či před­sta­vi­te­lům z jiných fil­mů, kte­ří jeho před­sta­vy o pova­ze a cho­vá­ní Transformerů napl­ňo­va­li: „Jako před­lo­hu pro Bumblebeeho jsme měli Michaela J. Foxe v Návratu do budouc­nos­ti, Liam Neeson byl zase v něko­li­ka svých rolích dob­rá před­lo­ha pro Optima Prime… A našel bych i něko­lik dal­ších pří­kla­dů, kte­ré nám dal na začát­ku jako star­tov­ní body, od kte­rých bychom se moh­li odpích­nout,“ vzpo­mí­ná Benza.

„Lidé z komu­ni­ty spe­ci­ál­ních efek­tů si nás všimli,“ říká vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů Scott Farrar. „Nešetřili lichot­ka­mi a říka­li nám, že tohle je mož­ná nová gene­ra­ce efek­tů toho­to typu. Říkali, že je to srov­na­tel­né s pokro­kem, jakým byl ve své době Jurský park.“

„Chtěli jsme vytvo­řit něco mno­hem ele­gant­něj­ší­ho než ty těž­ké robo­ty, kte­ré jsme už všich­ni vidě­li a poma­lu nás začí­na­jí nudit. To zna­me­ná, že jsme se při ani­ma­ci neza­o­bí­ra­li tím, co by v té či oné situ­a­ci udě­lal něja­ký masiv­ní a těž­ko­pád­ný objekt – chtě­li jsme mít bojov­ní­ky, kte­ří doká­ží mané­v­ro­vat dosud nevi­dě­ným způ­so­bem. Má to hod­ně spo­leč­né­ho s hon­g­kon­gským sty­lem bojo­vých fil­mů, kde jsou her­ci zavě­še­ni na kaska­dér­ských lanech,“ dodá­vá Farrar.

- - -

„Michael Bay nena­tá­čí malé fil­my,“ říká Steven Spielberg. „Myslím, že tenhle film má ješ­tě vyš­ší pro­dukč­ní kva­li­ty než ArmageddonPearl Harbor. Tam, kde je tře­ba, je děsi­vý a tem­ný, jin­dy je zase pře­kva­pi­vě vtip­ný.“

„Jsem na Transformers a na prá­ci všech lidí, kte­ří se na tomhle fil­mu podí­le­li, vel­mi hrdý,“ dodá­vá Spielberg. „Doufám, že se z něj sta­ne prv­ní díl dlou­hé série.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02279 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72229 KB. | 21.04.2024 - 23:46:12