Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ghost in the Shell na Blu-ray

Ghost in the Shell na Blu-ray

GIS 142
GIS 142
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si užít hvězdu stří­br­né­ho plát­na v dal­ším fil­mu? Od Zaříkavače koní hereč­ka zdár­ně vyrost­la, pro­šla skrz Iron Mana a Avengers a stá­vá se z ní zku­še­ná akč­ní hereč­ka. U fil­mu Luca Bessona si v Lucy vyzkou­še­la akč­ní úlo­hu a doce­la se jí to poved­lo.

V rám­ci japon­ské­ho kul­tu Ghost in the Shell se doká­za­la do své role zno­vu vžít a zahrát uvě­ři­tel­nou akč­ní posta­vu. Film jsem recen­zo­val už v rám­ci fil­mo­vé pre­mi­é­ry a před něko­li­ka týd­ny si odbyl pre­mi­é­ru pro domác­nos­ti. Vyšel jak na DVD, tak na Blu-ray. Vyšel i 3D, ale to zůsta­lo bez dabin­gu.  Pouze 2D ver­ze médií při­ná­še­jí čes­ký dabing, kte­rý je dost kva­lit­ní. Na roz­díl od růz­ných tele­viz­ních a seri­á­lo­vých čes­kých zně­ní je dabing vel­mi pove­de­ný, nejen pře­kla­dem, ale i režií a hlav­ní­mi role­mi. Zuzana Kajnarová, Jiří Krejčí i Stanislava Jachnická své posta­vy doko­na­le pře­vza­li a roz­díl mezi ame­ric­kým ori­gi­ná­lem a čes­kou ver­zí je mini­mál­ní.

I když si pus­tí­te film v čes­kém zně­ní, tak o nic nepři­jde­te a vychut­ná­te si film lépe, než když si pus­tí­te titul­ky. Zastánci ori­gi­nál­ních zně­ní si samo­zřej­mě řek­nou, že dabing kazí film, ale ten­to­krát je to pou­ze mini­mál­ně. Určitě najdu mno­ho fil­mů, kte­ré lze poslou­chat pou­ze v ori­gi­ná­le, ale čes­ká ver­ze fil­mu Ghost in the Shell pat­ří mezi nej­lep­ší dabin­gy roku.

Ohledně obra­zu nemám co vytknout, v rám­ci čes­ké­ho zně­ní samo­zřej­mě při­jde­me o 3D, ale to vůbec neva­dí, s obra­zem si napros­to vysta­čí­me. Digitální kame­ry, počí­ta­če a dal­ší nové tech­no­lo­gic­ké vymo­že­nos­ti umož­ňu­jí film vidět na LCD tele­vi­zích tak, jak si tvůr­ci před­sta­vu­jí.

S bonu­sy si jako základ vysta­čí­me. Důležité věci už jsme vidě­li na Youtube a tak nám Film o fil­mu, Sekce 9: Kyberpolicie a Člověk a stroj: Filosofie Ducha dopl­ní infor­ma­ce k uve­řej­ně­ným doku­men­tům na inter­ne­tu.

Já jako fanou­šek sci-fi tech­no­lo­gií i komik­sů jsem rád, že mám Blu-ray Ghost in the Shell ve své knihov­ně. Až se doma budu nudit, tak se na to zno­va podí­vám a vychut­nám japonsko-americké ani­me.

Blu-ray si může­te kou­pit u naše­ho part­ne­ra DVD-Premiery.cz za 539 Kč..


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Bitrate

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82279 s | počet dotazů: 265 | paměť: 73875 KB. | 25.04.2024 - 07:14:00