Kritiky.cz > Recenze knih > JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů

JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů

vypravěč1 e1509900419124
vypravěč1 e1509900419124
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte doma malé­ho spi­so­va­te­le, novi­ná­ře, tvůr­ce komik­sů ane­bo jen dítě tou­ží­cí si napl­nit svo­je umě­lec­ké ambi­ce v někte­rém z těch­to obo­rů, zce­la urči­tě mu neza­po­meň­te poří­dit tuto úžas­nou, inter­ak­tiv­ní kni­hu s názvem „Jak se stát mis­trem vypra­vě­čem“, kte­rou napsa­ly Petra Bartíková spo­lu s Evou Obůrkovou; a kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros media a.s.

Knížka je doko­na­lou pří­ruč­kou „cvi­čeb­ni­cí“ pro všech­ny malé tvůr­ce, ať už malé spi­so­va­te­le, novi­ná­ře, ilu­strá­to­ry nebo začí­na­jí­cí komik­so­vé auto­ry, jež krok za kro­kem pro­ve­de vše­mi zmi­ňo­va­ný­mi umě­lec­ký­mi oblast­mi. Navíc pře­hled­nou a pou­ta­vou for­mou dětem uká­že a pora­dí, jak si zalo­žit svo­jí vlast­ní redak­ci časo­pi­su, jak vymys­let a nakres­lit svůj prv­ní komiks, ane­bo dokon­ce jak napsat a vydat svo­jí prv­ní kni­hu.

Děti si v této kni­ze urči­tě najdou to svo­je! A věř­te, že nezů­sta­ne jen u čer­no­bí­lé­ho uče­ní se a vstře­bá­vá­ní stro­hých infor­ma­cí, ale kni­ha se jím sta­ne vděč­ným spo­leč­ní­kem a pomoc­ní­kem, jež jim za pomo­ci vlo­že­ných inter­ak­tiv­ních prv­ků zpří­jem­ní a zjed­no­du­ší jejich dlou­hou ces­tu za hle­dá­ním svých umě­lec­kých ambic a pozná­vá­ní sebe sama.

Kniha je ide­ál­ní pomůc­kou pro zdo­ko­na­lo­vá­ní všech těch­to doved­nos­tí, obo­ha­ce­na o spous­tu malič­kos­tí, kte­ré děti s vdě­kem při­jmou, a kte­ré je hez­ky poma­lu krok za kro­kem posu­nou vpřed na ces­tě za jejich úspě­chem.

A na co všech­no se můžou v této kni­ze děti těšit? Co na ně čeká v taju­pl­ných obál­kách vsa­ze­ných mezi jed­not­li­vé strán­ky kni­hy?

Najdete zde tři pří­ruč­ky tj. pří­ruč­ku pro spi­so­va­te­le (ta vás pro­ve­de jed­not­li­vý­mi lite­rár­ní­mi žán­ry), pří­ruč­ku malé­ho tvůr­ce komik­sů (ta vám pomů­že nalez­nout co neji­de­ál­něj­ší pro­stře­dí vhod­né pro tvo­ře­ní, indi­vi­du­ál­ní kre­a­ti­vi­tu a tvůr­čí moti­va­ci) a v nepo­sled­ní řadě i pří­ruč­ku pro malé novi­ná­ře (ta vás zasvě­tí do jed­not­li­vých novi­nář­ských žánrů).

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na do tří kapi­tol pojme­no­va­ných jed­no­du­chý­mi a výstiž­ný­mi názvy: „Staň se spi­so­va­te­lem!“, „Staň se ilu­strá­to­rem!“ a „Staň se novi­ná­řem!“

„Staň se spi­so­va­te­lem!“ je kapi­to­la, kte­rá vás nau­čí stát se oprav­do­vým spi­so­va­te­lem, pora­dí, jak vymys­let pří­běh, jak se roze­psat, jak oslo­vit nakla­da­tel­ství a jak napsat a vydat kni­hu.  Samozřejmě tu ve vlo­že­né obál­ce nesmí chy­bět i drob­nos­ti, kte­ré doko­na­le uplat­ní­te při své „pra­xi spi­so­va­te­le“ tj. prázd­ná nepo­psa­ná kni­ha, kte­rá čeká prá­vě na to, až ji popí­še­te a pro­mě­ní­te v neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh.

„Staň se ilu­strá­to­rem!“ je kapi­to­la, kte­rá vám uká­že, jak to fun­gu­je u kres­lí­řů, v rekla­mě, jak si může­te sami vytvo­řit a nakres­lit komiks, hez­ky krok za kro­kem pora­dí osvěd­če­né tri­ky, jak se co nej­lé­pe zlep­šo­vat a zdo­ko­na­lo­vat v tech­ni­ce kres­le­ní. Navíc v při­lo­že­né obál­ce nalez­ne­te prak­tic­ké pomoc­ní­ky v podo­bě šab­lo­ny komik­so­vých bub­lin, tři stri­py a čis­tý, nepo­psa­ný komiks, kte­rý si může­te dle vlast­ní fan­ta­zie dokres­lit.

„Staň se novi­ná­řem!“ je posled­ní kapi­to­la, kte­rá z vás udě­lá oprav­do­vé novi­ná­ře. Naučíte se vše, co musí správ­ný novi­nář umět, pomů­že vám zalo­žit si vlast­ní redak­ci, a pokud máte odva­hu, může­te se i pus­tit do tis­ku své­ho vlast­ní­ho časo­pi­su, byť jen škol­ní­ho. Ovšem, abys­te moh­li svo­ji novi­nář­skou kari­é­ru úspěš­ně zapo­čít, tak se zce­la urči­tě neo­be­jde­te bez novi­nář­ské­ho prů­ka­zu. Ještě štěs­tí, že tato kni­ha mys­le­la oprav­du na všech­no! Přiložený novi­nář­ský prů­kaz si může­te dopl­nit o svo­je ini­ci­á­ly a dole­pit svo­jí podo­ben­ku. A abys­te to nemě­li pro začá­tek zas až tak slo­ži­té, neza­po­meň­te mrk­nout do obál­ky, bude tam na vás čekat k vytvo­ře­ní napros­to čis­tý časo­pis.

Knížka „Jak se stát mis­trem vypra­vě­čem“ je napsa­ná vel­mi sro­zu­mi­tel­ně, a vede své malé čte­ná­ře hez­ky krok za kro­kem na ces­tě za jejich vysně­ným cílem. Ať už se chce dítě stát novi­ná­řem, spi­so­va­te­lem nebo ilu­strá­to­rem, najde zde vel­mi cen­né a uži­teč­né rady, jak roz­ví­jet svůj talent, kde hle­dat inspi­ra­ci, a jakým správ­ným smě­rem se vydat. A záro­veň se děti hra­vou for­mou sezna­mu­jí s odbor­ný­mi ter­mí­ny, kte­ré by v pří­pad­né budou­cí pro­fe­si moh­ly potře­bo­vat.

Kniha je sku­teč­ně vel­mi pěk­ně napsá­na a roz­pra­co­va­ná do posled­ní­ho detai­lu. Ilustrátoři se sna­ži­li mezi krát­ké, útrž­ko­vi­té odstav­ce plných, uži­teč­ných infor­ma­cí dopl­nit spous­tu krás­ných a milých obráz­ků, jež upou­ta­jí pozor­nost kaž­dé­ho malé­ho čte­ná­ře. Obrázky jsou navíc tak živé, že si sami udě­la­jí před­sta­vu o tom, o čem kni­ha v jed­not­li­vých pasá­žích pojed­ná­vá a ani ji nemu­sí samy číst. S obráz­ky si auto­ři sku­teč­ně vyhrá­ly a celou kni­hu tak doved­li k napros­té doko­na­los­ti.

JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM

(Interaktivní čte­ní pro malé spi­so­va­te­le, novi­ná­ře a tvůr­ce komik­sů).

Napsaly: Petra Bartíková a Eva Obůrková

Ilustrovali: Ondřej Dolejší, Kateřina Hikadová, Tomáš Pernický, Tomáš Kučerovský

Vydalo Nakladatelství Albatros Media a.s. v roce 2017

První vydá­ní

Počet stran: 19


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […] Posted in Recenze knih
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […] Posted in Recenze knih
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […] Posted in Recenze knih
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
  • Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky19. srpna 2017 Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky Kdo se chce předvést jako profík a mistr přes Fidget Spinner, a ukázat tak velkolepé triky a kousky, neměl by si nechat uniknout publikaci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky“ […] Posted in Recenze knih
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39743 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72345 KB. | 22.05.2024 - 12:42:18