Kritiky.cz > Recenze knih > V nejlepším věku – inspirace pro každého

V nejlepším věku – inspirace pro každého

036
036
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také si občas při pohle­du do zrca­dla povzdech­ne­te, že čas rych­le utí­ká a my jsme ješ­tě nic nestih­ly? Celý svůj život jsme plni­ly oče­ká­vá­ní rodi­čů, uči­te­lů, part­ne­rů, dětí či nad­ří­ze­ných a na sebe jsme zapo­mně­ly? Překročily jsme pade­sát­ku a domní­vá­me se, že to nej­lep­ší máme už za sebou?

Tato kni­ha nás rych­le vyve­de z omy­lu a dodá pat­řič­ný opti­mis­mus. Je psá­na for­mou e-mailových zpráv Martiny kama­rád­ce Zuzaně, kte­rá osla­vi­la pade­sá­té naro­ze­ni­ny.

V 28 kapi­to­lách po 28 dnů podá 28 důka­zů, že život v tom­to obdo­bí sto­jí za to a nabí­zí mno­ho zají­ma­vé­ho. Hned po pře­čte­ní prv­ních řád­ků nás pohl­tí autor­čin nad­hled a čti­vý styl, plný neo­lo­gis­mů a slan­go­vých výra­zů, kte­ré navo­dí atmo­sfé­ru komu­ni­ka­ce s někým, kdo je nám blíz­ký a s nímž se cítí­me dob­ře.

Vzpomeňme si, co všech­no jsme muse­ly zvlád­nout, kolik hádek urov­nat, posta­rat se o děti i stár­nou­cí rodi­če, a přes­to čas­to mívá­me vel­mi níz­ké sebe­vě­do­mí. To je nut­né změ­nit. Domnívaly jsme se, že kdy­bychom měly vysně­nou posta­vu, tole­rant­něj­ší­ho part­ne­ra, lépe ohod­no­ce­nou prá­ci a hod­něj­ší děti, urči­tě bychom byly šťast­něj­ší. Naše sna­že­ní při­po­mí­na­lo honbu za vzduš­ný­mi zám­ky, kte­ré neby­lo v lid­ských silách zís­kat. Je na čase se zasta­vit, zhlu­bo­ka se nadech­nout, určit si pri­o­ri­ty a eli­mi­no­vat vše, co nás fyzic­ky či psy­chic­ky vyčer­pá­vá.

Martina Kemrová nám dá kaž­dý den jeden úkol a je na nás, zda jej spl­ní­me, stej­ně jako její kama­rád­ka Zuzana. Toto cvi­če­ní nám napo­mů­že pohléd­nout na nás i žití jiný­ma oči­ma. Nabízí spous­tu návo­dů a rad, jak zís­kat novou chuť do vše­ho, co dělá­me, a to ne pou­ze po pade­sát­ce, ale i dří­ve.

Autorčino vyja­d­řo­vá­ní je svě­ží, plné humo­ru a jis­kří­cí nevšed­ní­mi nápa­dy i ori­gi­nál­ním pohle­dem na vše kolem. Dodá sílu i těm nej­vět­ším pesi­mis­tům, k nimž se řadím já.

Přestože by se moh­lo zdát, že je tato inspi­ra­tiv­ní kni­ha urče­na pou­ze ženám, má co říci také mužům. Snad své dra­hé polo­vič­ky pak lépe pocho­pí.

Publikaci pro­vá­ze­jí vese­lé kres­by Barbory Balgové, jež ilu­stro­va­la mimo jiné Typologii volů od Hany Kašákové. Ženy na jejích obráz­cích jsou sebe­vě­do­mé i spo­ko­je­né samy se sebou. A prá­vě tako­vé bychom měly být.

Vydejme se spo­lu s pisa­tel­kou vstříc dob­ro­druž­ství, mno­ho krás­né­ho nás totiž ješ­tě čeká.


  • NAKLADATEL: CPress
  • DATUM VYDÁNÍ: 28.11.2019
  • ISBN: 978-80-264-2858-9
  • EAN: 9788026428589
  • JAZYK: češ­ti­na
  • POČET STRAN: 128
  • VAZBA: pev­ná
  • HODNOCENÍ: 98 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53679 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71891 KB. | 20.07.2024 - 13:40:41