Kritiky.cz > Recenze knih > Veselé celoroční tvoření pro každého - skvělá příručka do každé rodiny

Veselé celoroční tvoření pro každého - skvělá příručka do každé rodiny

129133 350 0 fit
129133 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete tvo­ře­ní? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Do rukou se mně dostá­vá nád­her­ná pří­ruč­ka tvo­ře­ní vše­ho dru­hu, jejíž auto­rem je Jan Diblíček. Informace o auto­ro­vi či autor­ce dávám vět­ši­nou až na konec. Dnes ale udě­lám výjim­ku a před­sta­vím vám auto­ra kni­hy Honzu Diblíčka hned na začát­ku. 

Životní osud Honzíka mně vehnal slzy do očí a šel mně mráz po zádech. Nadaný taneč­ník, kte­rý sbí­ral jed­no oce­ně­ní za dru­hým musel ze dne na den pře­stat. Hledal jak vypl­nit týd­ny, kdy stří­da­vě ležel ve nemoc­ni­ci. Nakazil se reci­di­vu­jí­cí­mi infek­ce­mi způ­so­be­né poma­lou for­mou zla­té­ho sta­fy­lo­ko­ka a strep­to­ko­ko­vou infek­cí. Několikrát byl i ope­ro­ván. Zpočátku malo­val, pak začal vystři­ho­vat, tvo­řit pro své blíz­ké a nako­nec se tvo­ře­ní začal věno­vat napl­no. Založil si inter­ne­to­vé strán­ky www.diblik-zivotnistyl.cz, kde pub­li­ku­je zají­ma­vé člán­ky ze svě­ta kre­a­ti­vi­ty. Od roku 2019 pra­cu­je ve vyda­va­tel­ství ESPRIT BOHEMIA s.r.o., kde je redak­to­rem časo­pi­sů TVOŘÍME s lás­kou, Báječné nápa­dy a také TVOŘÍME  s  dět­mi. Také je šéf­re­dak­to­rem časo­pi­su o vaře­ní VAŘÍME s lás­kou. Publikuje nápa­dy v růz­ných časo­pi­sech, v tele­vi­zi a na soci­ál­ních sítích. Od roku 2018 spo­lu­pra­cu­je s tele­vi­zí NOVA, kde při­pra­vu­je kre­a­tiv­ní pří­spěv­ky a repor­tá­že do pořa­du Rady ptá­ka Loskutáka a také Snídaně s Novou. Chystá dal­ší kni­hu, kte­rá bude opět plná rad a tvo­ře­ní. Honza Diblíček rád obje­vu­je nové výtvar­né tech­ni­ky, tvo­ře­ní se věnu­je více než 10 let. Nyní stu­du­je vyso­kou ško­lu.

Co vlast­ně v této kni­ze najde­te? Jsou to pře­de­vším námě­ty na tvo­ře­ní od led­na až do pro­sin­ce pro všech­ny roč­ní obdo­bí. Autor vás sezná­mí s růz­ný­mi tech­ni­ka­mi, ať už jsou osvěd­če­né jako je prá­ce se dře­vem, papí­rem, drát­ky, pří­rod­ni­na­mi jako je mech, šiš­ky, slá­ma, oře­chy. Dále také i těmi méně tra­dič­ní­mi jako je síto­tisk, decou­page, zen­tan­gle tech­ni­ka a pro mě napros­to nezná­mý­mi je tvo­ře­ní s hmo­tou Foamiran, se kte­rou jsem se ješ­tě nikdy nese­tka­la.

Jaké výrob­ky si díky této skvě­lé pří­ruč­ce může­te vyro­bit? Např. lapač snů, trič­ka pro mamin­ky, pod­zim­ní kvě­ti­nu z poly­sty­re­no­vých kou­lí, lout­ku pro děti, vese­lé zálož­ky do kni­hy či soví vařeč­ky a mno­ho dal­ších zají­ma­vých výrob­ků, kte­ré vám i vašim blíz­kým roz­hod­ně udě­la­jí radost.

Každý námět na tvo­ře­ní je detail­ně roz­pra­co­va­ný. Dozvíte se, co bude­te k prá­ci potře­bo­vat, jak postu­po­vat krok za kro­kem a nechy­bí i foto­ga­le­rie výsled­né­ho výrob­ku.

Kniha se mně moc líbi­la, je napros­to báječ­ná. Doporučím ji všem tvo­ři­vým duším, uči­tel­kám, kte­ré vyu­ču­jí výtvar­nou výcho­vu, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, kte­ré vedou růz­né výtvar­né krouž­ky, dále také uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí růz­né inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi.

Publikace je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná zají­ma­vých inspi­ra­cí na tvo­ře­ní vše­ho dru­hu i z růz­ných mate­ri­á­lů. Dozvíte se zde mno­ho námě­tů na zná­mé mate­ri­á­ly, ale i ty méně zná­mé.

Pro mě nezná­má tech­ni­ka prá­ce s hmo­tou Foamiran mě roz­hod­ně nadchla a těším se, až se s ní blí­že sezná­mím a něco hez­ké­ho z ní vytvo­řím. Dále mě zau­ja­la tech­ni­ka Zentangle. Už jsme se s ní jed­nou setka­la a moc mě baví.

Na obál­ce kni­hy je Honzík s Barborovou Špotákovou. Možná se vám může zdát div­né, proč zrov­na s ní. Oba spor­tov­ci tělem i duchem a také je pojí mís­to byd­liš­tě. Sport byl pro oba život­ní styl. Barbora pokra­čo­va­la dál na olym­pi­á­du, což se Honzíkovi bohu­žel nepo­da­ři­lo.

Jan Diblíček je dva­ce­ti­le­tý mla­dík, kte­rý doká­že vykouz­lit nád­her­né a oso­bi­té věci. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Ukázka z kni­hy:

Technika Zentangle je pro všech­ny. Skládá se jen z bodů a teček a je oprav­du vel­mi jed­no­du­chá. A nejen­že je to krás­ná tech­ni­ka, ale ješ­tě k tomu vás zklid­ní a dodá vám sebe­vě­do­mí a ener­gii.

Co k ní bude­te potře­bo­vat?

Anilinové bar­vy, ště­tec, vodu, fixy růz­ných šířek a čtvrt­ky.

Čtvrtky natře­te důklad­ně vodou a na mokrou plo­chu naka­pej­te růz­né ani­li­no­vé bar­vy. Barvy se mezi sebou krás­ně prol­nou a vznik­ne ori­gi­nál­ní barev­ný pod­klad.

Pokud nebu­de­te chtít pou­žít jen roz­ka­pá­va­né vzo­ry, může­te pou­žít i kla­sic­ké tahy štět­cem.

Na barev­ný pod­klad nanes­te pod­le pra­vít­ka body ve stej­né vzdá­le­nos­ti od sebe asi 1,5cm. Tečky nakres­le­te sil­něj­ším fixem. Poté body mezi sebou pro­poj­te pomo­cí vlnek tak, abys­te vždy obkrou­ži­li body, kte­ré jste si pře­dem vyzna­či­li.

Body spoj­te v kol­mém smě­ru. Vzniknou tak nád­her­ně roz­vl­ně­né čtver­ce.

Autor: Jan Diblíček

Ilustrace: Tereza Cimbůrková

Žánr: pří­ruč­ka tvo­ře­ní

Vydáno: 2020, Grada Publishing, a.s pod znač­kou bam­book Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN 978-80-271-2913-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40052 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71605 KB. | 24.06.2024 - 06:20:19