Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noví mutanti - Opravdový konec série X-men.

Noví mutanti - Opravdový konec série X-men.

NoviMutantu
NoviMutantu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) a Roberto De Costa (Henry Zaga) jsou čty­ři mla­dí mutan­ti, kte­ré drží v odleh­lé nemoc­ni­ci dr. Cecilia Reyesová za úče­lem jejich psy­chi­at­ric­ké­ho pozo­ro­vá­ní. Je pře­svěd­če­ná, že tito mla­dí lidé před­sta­vu­jí nebez­pe­čí sami sobě a celé spo­leč­nos­ti. Má je neu­stá­le na očích a sna­ží se je nau­čit ovlá­dat jejich mutant­ní schop­nos­ti. Když se však osa­zen­stvo roz­ros­te o Danielle „Dani“ Moonstarovou (Blu Hunt), začnou se v nemoc­ni­ci dít zvlášt­ní věci. Pacienty začnou ovlá­dat halu­ci­na­ce a vzpo­mín­ky z minu­los­ti. Nepotrvá dlou­ho a jejich mutant­ní schop­nos­ti - a vzá­jem­né přá­tel­ství - pod­stou­pí zkouš­ku, při kte­ré budou muset svést bitvu o to, aby vyváz­li živí.

Jedná éra X-Menů je defi­ni­tiv­ně u kon­ce. Společně se Spider-Manem byl vlast­ně jedi­ný maje­tek Marvelu, kte­rý se ujal jin­de i poté co Marvel při­šel o fil­mo­vá prá­va, s odkou­pe­ním 20th Century Fox se ale X-Meni vra­cí domů a dojde tak na jejich restar­to­vá­ní, kte­ré bude zapa­dat do pro­po­je­né­ho fil­mo­vé­ho uni­ver­za Marvel Cinematic Universe. Jedna éra X-Menů to tak po 20 letech balí a defi­ni­tiv­ně teč­kou za tím­to obdo­bím se stá­va­jí Noví mutan­ti. Ti sice měli do kin původ­ně do kin dora­zit už v roce 2018, postup­ně se ale jen odklá­da­li a odklá­da­li až se sta­lo v širo­ké veřej­nos­ti za to, že se ten film snad nikdy kino­dis­tri­buce nedo­čká a někte­ří vti­pál­ci už zača­li vtip­ko­vat zda se v kinech dří­ve obje­ví Avatar 2 nebo prá­vě Noví mutan­ti. Vítěz toho­hle závo­du je nako­nec aktu­ál­ně jas­ný, přes­to ale sto­jí za to polo­žit si dvě základ­ní otáz­ky:

Stálo to odklá­dá­ní Nových mutan­tů za to?Jedná se o důstoj­né zakon­če­ní jed­né éry X-Menů?

Na obě tyto násle­du­jí­cí otáz­ky musím bohu­žel odpo­vě­dět zce­la negativně- Ne!

U X-Menů se uká­za­lo, že má ten­to svět sám o sobě bez zasa­ze­ní do Marvel Cinematic Universe vel­ký poten­ci­ál a růz­né fil­my jde pojmout vel­mi růz­ně. Důkazem jsou oba dva Deadpoolové, chví­le­mi vylo­že­ně wes­ter­no­vý Logan a dal­ším tako­vým důka­zem měli být Noví mutan­ti u kte­rých se dlou­ho dušo­va­lo, že půjde o horor. Režie se ujmul Josh Boone, reži­sér pořád vel­mi dob­ré roman­ce Hvězdy nám nepřá­ly, kte­rý uká­zal, že umí pra­co­vat s mla­dý­mi hrdi­ny a už prv­ní trai­ler vzbu­dil nadě­je, že se chys­tá něco oprav­du neče­ka­né­ho. Vtipný je fakt, že ver­ze fil­mu co se aktu­ál­ně pro­mí­tá v kinech je ta samá ver­ze, kte­rá se měla pro­mí­tat už před 2 roky a tudíž se žád­ných zásad­ních změn film za té doby neměl dočkat (krom vystři­že­ní po-titulkové scé­ny, kte­rá měla navá­zat na teď už zru­še­ná pokra­čo­vá­ní). A sto­jím si za tím, že Nové mutan­ty musel někdo vel­mi bru­tál­ně pře­stří­hat, pro­to­že dohro­ma­dy roz­luč­ka s prv­ním zpra­co­vá­ním svě­ta X-Menů pros­tě nedá­vá smy­sl a upřím­ně mám sám tak tro­chu guláš v tom co se vlast­ně v celém prů­bě­hu postup­ně stá­va­lo. Noví mutan­ti jsou za mně jas­ným dra­ma­tur­gic­kým bor­de­lem a tím mé pro­blémy jenom začí­na­jí.

Noví mutan­ti postrá­da­jí vlast­ně všech­no co více­mé­ně všech­ny před­cho­zí X-Men fil­my měli- to jest zají­ma­vé cha­rak­te­ry, něja­ký spe­ci­fic­ký tvůr­čí styl nebo cool vizu­ál respek­ti­ve výraz­nou vizu­ál­ní sty­li­za­ci. Je pěti­ce hlav­ních hrdi­nů sym­pa­tic­ká? Ve sku­teč­nos­ti vlast­ně ne a nejsou ani zají­ma­ví. Nejzajímavější je posta­va v podá­ní Anyii Taylor-Joy a to jenom díky fak­tu, že hra­je tak šíle­nou posta­vu, že má vlast­ně jako jedi­ný člen obsa­ze­ní oprav­do­vou šan­ci se vyřá­dit. Mezi dvě­ma hlav­ní­mi posta­va­mi pře­kva­pi­vě vzni­ká cel­kem oukey zpra­co­va­ná LGBTQ roman­ce a Nové mutan­ty oce­ňu­ji, že ale­spoň v tomhle ohle­du mají kou­le, mno­hem rad­ši bych byl ale za LGBTQ posta­vy, kte­ré by byli sami o sobě zají­ma­vé. Maisie Williams mám pořád díky Hře o trů­ny ve vel­ké obli­bě, ale zde oprav­du nějak výrazná není. To samé pla­tí o hvězdě Stranger Things Charlie Heatonovi a Henry Zaga a Blu Hunt už jsou za mně vylo­že­né obsa­ze­né pěs­ti na oko.

Ten film se hod­ně sna­ží o něja­ké budo­vá­ní pev­né­ho přá­tel­ství a něja­ké vzá­jem­né che­mie hlav­ních postav, ale nefun­gu­je to. Nejvíc oka­té je to v momen­tech kdy si dva hlav­ní hrdi­no­vé vyja­dřu­jí vzá­jem­ný respekt a násled­ně jdou najed­nou pro­ti sobě. Přitom všem se z toho vše­ho dal oprav­du vysta­vět zají­ma­vý film ve kte­rém sku­teč­ně moh­lo jít o pří­běh o mla­dých lidech, kte­ří se těž­ce vyrov­ná­va­jí se svý­mi schop­nost­mi a násled­ky jejich vyu­ži­tí. Téměř kaž­dý z hrdi­nů má na kon­tě něja­kou tu vraž­du (ve vět­ši­ně pří­pa­dů nechtě­nou) a jde o to svě­ží poje­tí násled­ků na kte­rém film mohl sta­vět. Série X-Men si vět­ši­nou vza­la na paškál váž­né moti­vy a váž­ná téma­ta a šlo jim to. Noví mutan­ti se o to čás­teč­ně také sna­ží ale vůbec jim to nejde. A to je také jeden z těch důvo­dů, proč to celé dohro­ma­dy pros­tě nefun­gu­je.

Působí to jako by někdo chtěl vytvo­řit tak zají­ma­vé posta­vy jako v před­cho­zích fil­mech byli Wolverine, Magneto nebo Profesor X ale nešlo mu to. Celkově mám ale pocit, že bych byl vlast­ně k Novým mutan­tům tak tro­chu hod­něj­ší kdy­by nešlo o teč­ku za původ­ní­mi X-Meny. Pořád bych tomu vyčí­tal jeho objek­tiv­ní chy­by, byl bych ale asi méně přís­ný. Jenomže po těch 12 před­cho­zích fil­mech jsou Noví mutan­ti pros­tě boles­ti­vá podí­va­ná.

Akční sek­ven­ce je ve sku­teč­nos­ti jenom jed­na a pokud čeká­te na navá­zá­ní na pořád per­fekt­ní úvod­ní scé­nu v Bílém domě v X-Menech 2 nebo tako­vé finá­le První tří­dy tak pros­tě čeká­te zby­teč­ně. Ve sku­teč­nos­ti totiž dora­zí nepře­hled­ný a ošk­li­vý bor­del na kte­rém je nej­víc cool Anya-Taylor Joy se svě­tel­ným mečem! Prostě fakt smut­né.

Zároveň se Noví mutan­ti napo­ju­jí na před­cho­zí X-Men fil­my a krom zmí­ně­ní týmu X-Men dojde i na pou­ži­tí archiv­ních zábě­rů z Logana a zmí­ně­ní exis­ten­ce Essex Corporation. To jsou ty pověst­ná zad­ní vrát­ka, kte­ré už prv­ní éra X-Menů nikdy neo­te­vře, přes­to ale tyhle pomr­ká­vá­ní a poku­sy o napo­je­ní na exis­tu­jí­cí fil­my vlast­ně půso­bí jako teh­dej­ší sna­ha tvůr­ců navá­zat na něja­ký pří­pad­ný budou­cí cros­so­ver ve kte­rém by se hlav­ní hrdi­no­vé setka­li s X-23. Na tohle poten­ci­o­nál­ní pro­po­je­ní naštěs­tí nikdy nedo­jde, přes­to jsem ale pou­ži­tí archiv­ních zábě­rů Logana bral jako popli­vá­ní na něco co by mož­ná prá­vě v roce 2017 bylo tím nej­lep­ším mož­ným zakon­če­ním. Bohužel ale ten­ká sir­ka vyšla prá­vě na Nové mutan­ty a jed­ná se pros­tě fakt o smut­nou teč­ku.

Korunu tomu také nasa­zu­je fakt, že po vel­mi vyso­ké nasta­ve­né lať­ce zápo­rá­ků jako Magneto, William Stryker nebo Sebastian Shaw je hlav­ním zápo­rá­kem Nových mutan­tů obří digi­tál­ní pře­rost­lý Medvídek Pú! Démon med­věd je mož­ná vizu­ál­ně cel­kem fajn (opro­ti ostat­ním vel­mi špat­ným vizu­ál­ním efek­tů), záro­veň jde ale oprav­du o smut­nou vol­bu a závěr, kte­rým se s ním hlav­ní hrdi­no­vé vyrov­na­jí mi při­šel vylo­že­ně směš­ný i přes­to, že se tu opět pra­co­va­lo se svě­žím pří­stu­pem. Do hlav­ní­ho sou­bo­je se jinak zapo­jí jenom čtve­ři­ce z pěti hrdi­nů což mi též při­jde jako vel­mi nezvlád­nu­tý aspekt.

Jestli se jinak někdo Nové mutan­ty poku­sí nazvat horo­rem, tak už se vel­mi prav­dě­po­dob­ně může nazý­vat rádo­by horo­ro­vým exper­tem. Z celé­ho fil­mu vůbec nejde něja­ká horo­ro­vá atmo­sfé­ra a leh­ké poku­sy o lekač­ky se vel­mi boles­ti­vě míjí. Věřím, že na začát­ku chtěl Josh Boone oprav­du nato­čit něco zce­la nové­ho a neo­kou­ka­né­ho. Ve finá­le ale dora­zi­la po vizu­ál­ní strán­ce oprav­do­vá hrůza plná hnus­ně vybled­lých barev a záro­veň s posta­va­mi, kte­ré pros­tě už nikdy nechce­te vidět a jste rádi, že jsou jaké­ko­liv nadě­je na pří­pad­ná pokra­čo­vá­ní mrt­vá. Pořád je tam pár zají­ma­vých nápa­dů a sna­ha sku­teč­ně při­jít s něčím neo­kou­ka­ným, je to ale celé uto­pe­né v neza­jí­ma­vé, dra­ma­tur­gic­ky nezvlád­nu­té a pře­de­vším chví­le­mi vylo­že­ně boles­ti­vé podí­va­né, kte­rá pros­tě ve finá­le snad rad­ši to svět­lo svě­ta nemě­la nikdy spat­řit. Pokud se na ten­to film bude­te dívat a bude­te igno­ro­vat fakt, že jde o navá­zá­ní a záro­veň teč­ku Foxovských X-Menů tak je mož­né, že si k němu mož­ná najde­te ces­tu víc. Pokud si ale uvě­do­mí­te co ten­to film vlast­ně je a jakou výraz­nou éru ukon­ču­je, je tu pros­tě auto­ma­tic­ky tro­chu přís­něj­ší a nega­tiv­něj­ší pří­stup. Společně s Hellboyem a Netflixovskými srá­gor­ský­mi poku­sy o komik­so­vé adap­ta­ce jde dost mož­ná o nej­zby­teč­něj­ší komik­so­vou adap­ta­ci posled­ních let a ve finá­le za mně i vlast­ně nulo­vou ukáz­kou něja­ké výraz­né tvůr­čí vize i přes­to, že věřím, že jí Josh Boone na úpl­ném začát­ku pře­ci jen měl. Kdo dřív při­jde tak dřív mele a Noví mutan­ti svou šan­ci bohu­žel vel­mi prav­dě­po­dob­ně pro­je­li už při prv­ním odkla­du....

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © 20th Century Studios


Podívejte se na hodnocení Noví mutanti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29952 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72890 KB. | 21.05.2024 - 13:19:05