Kritiky.cz > Spoilery > Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%

Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%

The Flash Infantino Street Poster
The Flash Infantino Street Poster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas beží Barry... Tím Flash čelí neprí­jem­ne­mu fak­tu, že do smr­ti Iris ostá­va už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrá­niť?

 Epizóda je situ­o­va­ná časo­vo „24 hodín do smr­ti Iris West“. Postupne sú uka­zo­va­ní jed­not­li­ví čle­no­via tímu Flash. Aj napriek tomu, že je krát­ko po pol­no­ci, nikto z nich nespí. Barry musí odísť do STAR Labs a Iris nahrá­va odkaz pre Barryho (jej odkaz zati­aľ nepo­zná­me).

Captain Cold a Flash

Na to, aby Speedforce Bazooka fun­go­va­la potre­bu­je tím Flash kameň od Dominátorov, kto­rý je uscho­va­ný v Arguse. Lyla im ho nechce dať dob­ro­voľ­ne, tak Barry za pomo­ci naj­lep­šie­ho zlo­deja v Central City - Snarta - sa ide vlá­mať do Argusu (špe­ci­ál­na orga­ni­zá­cia, kto­rá drží naj­ťaž­ších zlo­čin­cov). S tým Snartom je to celé kom­pli­ko­va­né a ak nepo­ze­rá­va­te seri­ál Legends of Tomorrow, je čas to dohnať - ale v skrat­ke - Barry si ho len „poži­čia“ z roku 1982. Napriek kom­pli­ká­ci­ám - King Shark, jed­not­ky Argusu - kameň zís­kajú. Dokonca im ho dá sama Lyla, kto­rá sa na nich poze­ra­la cez kame­ry. Medzitým Wally a Joe majú ukryť Iris. Berú ju na Earth-2 k Harrymu Wellsovi.

fla310a_0045b
Kid Flash si tro­chu neza­be­há...

Savitar a Killer Frost sa roz­prá­vajú o zabi­tí Iris a Savitar sa vyťa­hu­je, aký je nepre­mo­ži­teľ­ný a že ho nič neza­sta­ví. Vidíme aj pochy­bo­va­nie Killer Frost, kto­rá má mož­no postran­né úmys­ly. Savitar, zamas­ko­va­ný za Barryho pri­chá­d­za do STAR Labs a zis­ťu­je od tímu Flash, kde je Iris. Beží na Earth-2 a unáša ju. Popritom zlo­mil Wallymu nohu.

53 min­út do smr­ti Iris - tím Flash sa pri­pra­vu­je na boj so Savitarom. Cisco má víziu a vidí, ako ho Killer Frost volá. Barry mu hovorí, nech ide. Killer Frost a Vibe spo­lu bojujú. Na Infantino Street sto­jí Barry pred Savitarom so Speedforce Bazookou, kto­rá na Savitara nefun­gu­je. Poistil sa, vzal kameň dok­to­ra Alchemyho (Kameň mudr­cov) a tak mu to nič neu­ro­bí. Opäť vidí­me scé­nu, kto­rá nás stra­ší od zim­né­ho finá­le - Barry beží, aby zachrá­nil Iris. Pomedzi to vidí­me a poču­je­me video, kto­ré na zači­at­ku epi­zó­dy nahra­la Iris - nie­čo ako mažel­ský sľub. Savitar zabil Iris.

flash savitar kills iris

Záverečné zhr­nu­tie:

Na to, že sme len epi­zó­du od finá­le bola dejo­vá línia tro­chu nud­ná. Doťahovanie o kameň Dominátorov, kto­rý im Lyla nako­niec dala „len tak“ bolo abso­l­út­ne zby­toč­né, podob­ne ako jej návšte­va. To sa však nedá pove­dať o dru­hej herec­kej návšte­ve - Leonardovi Snartovi. On bol prí­jem­nym spes­t­re­ním epi­zó­dy a záro­veň Barrymu pri­po­mí­nal, kým vlast­ne je - hrdi­nom - zati­aľ čo Snart je zlo­duch. Smrť Iris nemu­sí byť defi­ni­tív­na - na inter­ne­te sa už šíria teó­rie, že to bola jej dvoj­níč­ka (za pomo­ci zari­a­de­nia, kto­ré donie­sol H.R. so svo­jej pla­néty by to bolo mož­né + v tej­to epi­zó­de ho vyu­žil Barry). Všetko je zati­aľ otvo­re­né.

Promo na finál­nu epi­zó­du:

https://www.youtube.com/watch?v=7DWyFeXOW90

kazo­vat chytře, a The Circle není chyt­rý film. Je povrch­ní a pří­bě­ho­vě vyprázd­ně­ný a jen se tvá­ří inte­li­gent­ně, leč ve sku­teč­nos­ti je plo­chý a stej­ně mani­pu­la­tiv­ní jako to, před čím se sna­ží varo­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30830 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71941 KB. | 22.02.2024 - 02:17:49