Kritiky.cz > 2022 > Listopad > 03

Speed Racer

Když jsem jed­no­ho krás­né­ho dne viděl prv­ní obráz­ky z nové­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu reži­sér­ské dvo­ji­ce Larry a Andy Wachowskych, upřím­ně, byl jsem doce­la zasko­čen a v šoku. Taková šká­la pes­t­rých barev, a pře­de­vším nej­vět­ší oba­vy... Read more »

Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Je rok 1989 a v Evropě prá­vě pro­bí­há stu­de­ná vál­ka, kde na jed­né stra­ně sto­jí Sovětský svaz a jeho sate­lit­ní stá­ty, na stra­ně dru­hé Spojené stá­ty ame­ric­ké a jejich spo­jen­ci. Toto obdo­bí trvá... Read more »

Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60 %)

Oscarem oce­ně­ná Maryl Streepová za vydat­né pomo­ci rov­něž osca­ro­vých mas­ké­rů exce­lu­je v dal­ší život­ní roli, ten­to­krát brit­ské kon­zer­va­tiv­ní pre­mi­ér­ky Margaret Thatcherové, kte­rá se jako prv­ní žena v his­to­rii dosta­la do čela... Read more »

Titulky k La Brea S02E05 - The Heist

V dneš­ním díle „Přepadení“ se Gavin a odstat­ní vydá­va­jí z mýti­ny zpát­ky do dolů s cílem pře­pad­nout vůz s čer­ným kame­nem, kte­rý slou­ží jako pali­vo pro por­tál na ces­to­vá­ní časem. Chtějí, aby se... Read more »
Stránka načtena za 3,16793 s | počet dotazů: 185 | paměť: 48210 KB. | 22.05.2024 - 12:59:49