Kritiky.cz > 2022 > Říjen

Na západní frontě klid

„Kdybychom se vrá­ti­li domů v roce šest­nác­tém, roz­pou­ta­li bychom z boles­ti a síly našich pro­žit­ků vichři­ci. Až se vrá­tí­me teď, bude­me una­ve­ní, zdr­ce­ní, vyho­ře­lí, z koře­nů vyvrá­ce­ní a bez nadě­je. Už se nedo­ká­že­me zapo­jit... Read more »

Na západní frontě klid (1979)

Read more »

Titulky k Moonhaven S01E06 - The Seeker

První série seri­á­lu Moonhaven se nám poma­lu ale jis­tě nachý­li­la k samé­mu závě­ru. Nemusíte mít strach, pokra­čo­vá­ní v podo­bě dru­hé série bylo již schvá­le­no... První vlna se chys­tá vyra­zit na svou... Read more »

Pengabdi Setan 2: Communion

Joko Anwar is master at his own GAME! Anwar nastavil nový strašící standard, posunující hranice na Next Level! Technicky, režijně, vizuálně a atmosféricky masterpierce a klenot z Indonésie, kterým... Read more »

Na západní frontě klid

Jasný letoš­ní vítěz na poli váleč­ných fil­mů, ale za mne i lep­ší film než 1917 a Dunkirk (Hacksaw Ridge mám však v srd­ci o něco výše). Předlohu ani ori­gi­nál jsem neče­tl, jen vím,... Read more »

The Mandalorian - Season 1

8,5/10 – Pro mě zatím první pětihvězdičkové Star Wars. Mám hroznou radost, že může v tomhle vesmíru také vyjít projekt, který není jenom taková sci-fi pohádka pro děti, ale... Read more »

Frozen (2010)

Trojice přá­tel zůsta­ne uvěz­ně­na na lanov­ce, něko­lik met­rů nad zemí. Zimu, mráz a tmu dopl­ní bez­na­děj a hla­do­ví vlci. Tohle váž­ně nechce­te zažít na vlast­ní kůži! Dan spo­leč­ně se svou hol­kou... Read more »

Barbar

Řádně intenzivní divočina, která mi svou náladou připomíná mou oblíbenou pecku Incident in the Ghostland. Jsem rád, že se každý rok urodí nějaký talentovaný a neznámý hororový tvůrce, který... Read more »

Ďáblova kořist

Generická, tuctová a zapomenutelná mainstream vymítačka, která měla být Straight to VOD. Trailer byl sympatický a tvářil se jako něco refrešujícího, ale je to utopeno v klišé a nenápaditými... Read more »

Star Wars: Příběhy rytířů Jedi

7,5/10 – Nejsem kdovíjaký fanda Star Wars světa, protože se letopočtem narození řadím už k těm, kteří vyrůstali na MCU, ale přesto se v poslední době snažím Star Wars... Read more »

A mně se zdála jakási stuchlá

Read more »

Titulky k La Brea S02E04 - The Fog

Co všech­no pro­zra­dí Joshovi babič­ka? Co s sebou při­ná­ší tajem­ná mlha a čemu osad­ní­ci mýti­ny budou muset čelit? Gavin se stá­le sna­ží najít své­ho syna, ale potře­bu­je se dostat k Aldridgeové... A jak... Read more »

Boratův navázaný telefilm

Bohužel, Boratův navá­za­ný tele­film je pou­ze pove­de­ná sati­ra, kte­rá úžas­né jed­nič­ce nesa­há ani po kot­ní­ky. Nápad byl opět zají­ma­vý, ale jeho pro­ve­de­ní ten­to­krát postrá­da­lo jakou­ko­li jis­kru, něco neo­kou­ka­né­ho, co jsme... Read more »

Vražda v Londýně

V lon­dýn­ském West Endu 50. let se náh­le zasta­ví plá­ny na fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní­ho hitu poté, co je zavraž­děn jeden z klí­čo­vých čle­nů štá­bu, kon­krét­ně reži­sér Leo Köpernick (Adrien Brody) .... Read more »

Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací

Máte rádi romá­ny Karin Krajčo Babinské? Chcete si pře­číst nád­her­ný pří­běh jed­né rodi­ny, při němž bude­te mít husí kůži? Ráda bych se s Vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek s kni­hou Tsunami, na kte­rou... Read more »

Star Wars: Příběhy rytířů Jedi (recenze)

Na Disney+ při­stál tře­tí letoš­ní seri­ál ze svě­ta Star Wars, kte­rý tak násle­du­je květ­no­vou mini­sé­rii Obi-Wan Kenobi a aktu­ál­ně vychá­ze­jí­cí prv­ní sezó­nu seri­á­lu Andor. Jde o anto­lo­gii krát­kých ani­mo­va­ných pří­bě­hů ode­hrá­va­jí­cích... Read more »

Princ Mamánek

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zro­ze­ný Vznešený (Jan Budař) je vel­mi spja­tý se svou milu­jí­cí mamin­kou, krá­lov­nou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poně­kud pře­rost­lý, je mu... Read more »

Adam Ondra: Posunout hranice

Adam Ondra, nej­vět­ší lezec­ká iko­na sou­čas­nos­ti, dosa­hu­je feno­me­nál­ních spor­tov­ních výko­nů. Z nemluv­né­ho intro­ver­ta se sta­la svě­to­vá spor­tov­ní hvězda a z tou­hy lézt úkol vždy zví­tě­zit. Skrze Adamův pří­běh a jeho tvr­dou pří­pra­vu na... Read more »

David Michie: Dalajlamova kočka, Probuď v sobě kotě

Víte o tom, že dalaj­la­ma má koč­ku? A ta může spát dokon­ce na jeho peři­ně? Možná už Jesku zná­te a pokud ne, smě­le se ponoř­te do její­ho pří­bě­hu i takhle hez­ky od dosa­vad­ní­ho... Read more »

Vhodný dobrovolník

Read more »

HOTD: Oficiální podcast Ep. 10 „The Black Queen“ | Dům draka (HBO)

Read more »

Dům draka | S1 EP10: Uvnitř epizody (HBO)

Read more »

Terrifier 2

Art is Back! Terrifier 2 má v zámo­ří obrov­ský úspěch i hype. Na Imdb jde dokon­ce o jeden z nej­lé­pe hod­no­ce­ných horo­rů roku, v novi­nách se píší člán­ky o tom, jak ame­rič­tí divá­ci zvra­ce­jí a utí­ka­jí... Read more »

Rod Draka - Černá královna

Nemožné se sta­lo sku­teč­nos­tí. Poprvé za celý seri­ál Rod Draka jsem měl při sle­do­vá­ní pocit, že sle­du­ju pra­vý, nefal­šo­va­ný sequel Hry o Trůny, kte­rý dosa­hu­je kva­lit své­ho vel­ko­le­pé­ho před­chůd­ce. Desátá epi­zo­da... Read more »

Rod Draka - Série 1

Seriál Rod Draka stál už od své­ho prvo­po­čát­ku před neleh­kým úko­lem: napl­nit oče­ká­vá­ní. Nebo se jim ale­spoň při­blí­žit. Pomyslných poža­dav­ků a tužeb, kte­ré si fanouš­ci Hry o Trůny nahlas, ale i jen... Read more »

Hunt

Hvězda Squid Game Lee Jeong-jae popr­vé zkou­ší režii a nato­čil solid­ní špi­on­ský poli­tic­ký Thriller dle prav­di­vých udá­los­tí. Hunt se ode­hrá­vá v letech 1980, kde dva nej­lep­ší agen­ti, kte­ří jsou záro­veň riva­lo­vé... Read more »

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Nakladatelství Crew při­šlo ke kon­ci roku 2017 s nový­mi zají­ma­vý­mi komiksy a mimo jiné i nový­mi a zají­ma­vý­mi man­ga­mi. Úplně novou sérií na čes­kém trhu byly man­gy „Fullmetal Alchemist: Ocelový alchy­mis­ta 1“ a „Bojový... Read more »

Forrest Gump

Forrest Gump je ame­ric­ký komediálně-dramatický film z roku 1994, kte­rý reží­ro­val Robert Zemeckis a scé­nář napsal Eric Roth. Film byl nato­čen pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Winstona Grooma z roku 1986 a v hlav­ních rolích se... Read more »

Lake Artifact (2019)

Dění oko­lo jeze­ra Paradox nepo­cho­pi­ly nejen posta­vy toho­to fil­mu, ale i vět­ši­na divá­ků… Skupina přá­tel vyrá­ží k jeze­ru Paradox, aby zde strá­vi­li víkend plný zába­vy a alko­ho­lu. Ještě před cílem se jejich... Read more »

Monstrous (2020)

Má zmi­ze­ní něko­li­ka dívek a žen v Adirondackém poho­ří sku­teč­ně na svě­do­mí Bigfoot, nebo…? Sylvia se nechá pře­mlu­vit svým kama­rá­dem Jamiem, aby s ním odje­la do Adirondackého poho­ří, přes­ně­ji do blíz­kos­ti měs­teč­ka... Read more »

Tátovo indiánské léto

Knihu „Tátovo indi­án­ské léto“ od spi­so­va­tel­ky Virginie Grimaldiové, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s. si doslo­va zami­lu­je­te. Jedná se o dojem­ný pří­běh plný rodin­né poho­dy, lehce úsměv­né­ho humo­ru a melan­cho­lie, kte­rá se... Read more »

Rod Draka - The Black Queen

10/10 – Nemožné se stalo skutečností. Poprvé za celý seriál Rod Draka jsem měl při sledování pocit, že sleduju pravý, nefalšovaný sequel Hry o Trůny, který dosahuje kvalit svého velkolepého... Read more »

Superhrdinský bizár!

10/10 – Superhrdinský bizár! je pořad vycházející na YouTube kanále českého filmového kritika, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Hroty Algernona. Jednotlivé epizody sice vycházejí jen zřídka, ale když... Read more »

Dawn of the Beast (2021)

Skupinka stu­den­tů se vydá­vá hle­dat důka­zy o exis­ten­ci Bigfoota a sku­teč­ně na něj nara­zí. Kromě něj však na ně v hlu­bi­nách lesa čeká i zlo­věst­ný Wendigo a jeho poslu­ho­va­či… Skupinka stu­den­tů potře­bu­je zís­kat něja­ké... Read more »

Sestřičky - milé vyprávění o sestřičkách ze 30.let minulého století

Máte rádi pří­běhy z lékař­ské­ho pro­stře­dí? Chcete si pro­žít pří­jem­ný pří­běh o třech stu­dent­kách zdra­vot­nic­ké ško­ly v Nemocnici Nightingale? Pojďte si pře­číst kni­hu s názvem Sestřičky, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci Ikar letos... Read more »

Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život

Heather, Anthony, Joe a Amy, jsou hlav­ní posta­vy toho­to romá­nu. Schválně jsem je dala tak­to dohro­ma­dy a vět­ši­nou to tak nedě­lám. Tento román není kla­sic­ky román s dějo­vou záplet­kou, ale jed­ná se... Read more »

Jak vyprávět příběhy dětem – skvělá příručka pro všechny rodiče a pedagogy

Máte rádi růz­né pří­běhy? Chcete se stát tím nej­lep­ším vypra­vě­čem? Tak prá­vě vám bude k ruce tato báječ­ná pub­li­ka­ce s názvem Jak vyprá­vět pří­běhy dětem, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně.  Read more »

Cestovatel časem - vynálezy - nahlédni do světa vědecko-technických vynálezů

Víte, že oby­čej­ná tuž­ka vznik­la už v roce 1565 v Anglii a kdo byl James Watt či Alexander Fleming? Kniha Cestovatel časem - vyná­le­zy vám nejen na tyto, ale mno­hem více otá­zek odpo­ví.... Read more »

Retreat, The (2020)

Občas je dob­ré se na hor­ské túře radě­ji vyhý­bat všem omam­ným lát­kám, zvláš­tě když se tam může vysky­to­vat Wendigo nebo máte naru­še­nou psy­chi­ku… Gus a jeho nej­lep­ší kama­rád Adam se... Read more »

Retreat, The (2021)

Pro homose­xu­á­ly a jiné men­ši­ny nema­jí v tom­to vidlá­ko­vě žád­né pocho­pe­ní ani sou­cit! Dvě lesbič­ky Renee a Val jsou pozvá­ny svý­mi homose­xu­ál­ní­mi kama­rá­dy Scottem a Connorem na ven­kov, aby zde spo­leč­ně osla­vi­li chys­ta­nou... Read more »

Black Adam – Recenze – 50 %

Black Adam je super­hr­di­na ze stá­je DC, býva­lý otrok ve fik­tiv­ní sta­ro­vě­ké zemi Kahndaq (zjev­ně inspi­ro­va­né země­mi Blízkého výcho­du), kte­rý zís­kal nad­lid­ské schop­nos­ti od Bohů a roz­ho­dl se s nimi pomstít... Read more »

Šoumen krokodýl

Když se rodi­na Primmů pře­stě­hu­je do New Yorku, jejich syn Josh (Winslow Fegley) se sna­ží zvyk­nout si na novou ško­lu i přá­te­le. Vše se změ­ní od oka­mži­ku, kdy Josh obje­ví... Read more »

Villains (2019)

Poněkud netra­dič­ně poja­tý home-invasion, ve kte­rém nechy­bí čer­ný humor, zají­ma­vé herec­ké obsa­ze­ní ale je zde taky mini­mum nási­lí… Mickey a Jules jsou mla­dý zami­lo­va­ný pár, jejichž snem je roz­jet byz­nys... Read more »

BTS: Velký útěk Rhaenys a Meleys | Dračí dům (HBO)

Read more »

Neznámí

Krimi/Thriller z Austrálie dle skutečných událostí. Na Stranger jsem se těšil, ale ve výsledku nejsem až tak spokojen. Jde o pomalý slow burn ( pomalý fakt extrémně), kde policista... Read more »

Pearl

Po skvělém X přichází strmý pád a hořká pachuť. Ti West není můj oblíbený režisér, vlastně se mi od něj líbilo jen X, takže na prequel a origin záporáčky... Read more »

Těžká hodina

Read more »

A Plague Tale: Requiem

Před něko­li­ka lety při­šel prv­ní A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrh­li do stře­do­vě­ků s hlav­ní­mi posta­va­mi Amicií a jejím bra­t­rem Hugem. Druhý díl, kte­rý vyšel před něko­li­ka dny, zdár­ně nava­zu­je... Read more »

Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars

EA pat­ří mezi vyda­va­te­le, kte­rým se v posled­ních letech spí­še neda­ří, ale­spoň co se kva­li­ty vyda­ných titu­lů týče. Dostáváme od nich tak pou­ze bugy pro­rost­lé nedo­dě­la­né titu­ly bez nápa­du (ano... Read more »

1428: Shadows over Silesia

Není nad to, když tvůr­ce dělá na hře sko­ro sám. Jednou ze her, kte­rá má mini­mum tvůr­ců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to čes­ká hra a čes­ký... Read more »
Stránka načtena za 3,39327 s | počet dotazů: 235 | paměť: 49701 KB. | 25.02.2024 - 20:12:46