Kritiky.cz > Speciály > 2Bobule

2Bobule

IMG_1200
IMG_1200
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svandova 1

Jana Švandová

paní Kocůriková

Narodila se 4. čer­ven­ce 1947 v Pardubicích a herec­tví se zača­la věno­vat hned po matu­ri­tě, kdy zača­la stu­do­vat JAMU v Brně. Prošla řadou diva­del - půso­bi­la v diva­dle v Českých Budějovicích, v praž­ském Činoherním klu­bu, hos­to­va­la v Hudebním diva­dle Karlín, v Národním diva­dle, v Divadle Pod Palmovkou. V posled­ních letech je k vidě­ní pře­váž­ně v Divadle Bez zábrad­lí a v Divadle Radka Brzobohatého. Jana Švandová je prv­ní čes­ká celebri­ta, jejíž krá­su oce­nil luxus­ní časo­pis Playboy. Kromě své­ho půso­be­ní na prk­nech, jež zna­me­na­jí svět, ztvár­ni­la dlou­hou řadu důle­ži­tých a neza­po­me­nu­tel­ných fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí. Ve své fil­mo­gra­fii má desít­ky tele­viz­ních fil­mů a seri­á­lů (Nemocnice na kra­ji měs­ta, Návštěvníci, Sanitka, Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky, Křeček v noč­ní koši­li, Ulice..). Před kame­rou se obje­vi­la popr­vé už v roce 1969 a z nepře­ber­né­ho množ­ství jejích rolí vyber­me ty ve sním­cích jako Už zase ská­ču přes kalu­že, Drahé tety a já, Paleta lás­ky, Noc kla­ví­ris­ty, Já nejsem já, Stín kap­ra­di­ny, Zahrada, Nejasná zprá­va o kon­ci svě­ta, adap­ta­ce Erbenovy Kytice a dal­ší. V roce 2002 dokon­ce zís­ka­la titul­ní roli ve fran­couz­ském sním­ku Angelina, čas­to­krát hrá­la také men­ší role v zahra­nič­ních fil­mech.

Jak jste se k roli ve 2Bobulích dosta­la? Oslovil vás pří­mo nový reži­sér?Byla jsem oslo­ve­na pro­duk­cí a panem reži­sé­rem a pak jsem se od nich vlast­ně dozvě­dě­la, že to byl nápad mého herec­ké­ho part­ne­ra Jirky Krampola. Řekl jim, že tuhle roli může hrát jedi­ně Švandovka a na základ­ně jeho nápa­du jsem roli dosta­la. Po letech jsem si s Jirkou Krampolem moh­la zahrát.Znala jste jed­nič­ku Bobulí? Nebo jste se na ní podí­va­la až před natá­če­ním?Jedničku Bobulí jsem vidě­la, ale až když jsem byla oslo­ve­ná hrát ve 2Bobulích. Byla jsem na ní zvě­da­vá, abych vědě­la, co mě čeká, na co se mám těšit. A moc se mi Bobule líbi­ly.Řekněte nám něco o vaší posta­vě. V pří­bě­hu Bobulí je nová.Je to tako­vá typic­ká střeš­tě­ná mat­ka, kte­rá chce za kaž­dou cenu pro­vdat svo­jí dce­ru. Víc pro­zra­zo­vat nebu­du.Jelo se při natá­če­ní čis­tě pod­le scé­ná­ře, nebo dochá­ze­lo také na impro­vi­za­ci?Při natá­če­ní jsme vychá­ze­li čás­teč­ně ze scé­ná­ře, čás­teč­ně jsme někte­ré věci impro­vi­zo­va­ly, někte­ré věci vychá­ze­ly z nás a někte­ré věci jsme děla­li na zákla­dě doho­dy s panem reži­sé­rem. Hodně věcí jsme si ale s Jirkou taky upra­vo­va­li pod­le toho, aby nám sedě­ly. Nám jako posta­vám i nám jako osob­nos­tem.Jak jste zapadla do již sehra­né­ho týmu her­ců?Myslím si že dob­ře. Když skon­či­lo natá­če­ní, tak mi bylo doce­la líto, že je konec, pro­to­že to byla bez­vad­ná prá­ce, bez­vad­ný tým a prí­ma lidi kolem mě. Natáčení v létě na již­ní Moravě zní hod­ně prázd­ni­no­vě. Režisér ale dopře­du vyhro­žo­val, že her­ce čeká hlav­ně prá­ce. Jak natá­če­ní nako­nec pro­bí­ha­lo?Natáčení na Moravě roz­hod­ně neby­lo prázd­ni­no­vé. Byla jsem tam dva­krát, vždyc­ky po dvou dnech a bylo to hod­ně nároč­né. Točili jsme vždyc­ky od brz­ké­ho rána až do pozd­ních hodin, tak­že nám moc času na pověst­né sklíp­ky nevy­šlo. Mě navíc „po sklíp­ku“ bolí hla­va, tak­že jsme si ho necha­la až na posled­ní den. Zůstala jsem na Moravě o jeden den navíc a to jsem si oprav­du uži­la. Navíc bylo krás­né poča­sí, sví­ti­lo slu­níč­ko, tak­že ta prá­ce byla pří­jem­ná po všech strán­kách.Máte k již­ní Moravě i jiný vztah než ten díky Bobulím?Já mám k Moravě vel­ký vztah. Miluji ji, pro­to­že jsem na Moravě stu­do­va­la JAMU a pro­ži­la jsem tam nej­krás­něj­ší roky své­ho mlá­dí a svých stu­dent­ských let.Jste milov­ník vína? Změnily Bobule Váš vztah a pohled na víno?Milovník vína jsem vel­ký a musím říct, že jsem díky mému man­že­lo­vi v tom­to smě­ru hod­ně roz­maz­le­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25414 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72553 KB. | 21.04.2024 - 23:38:43