Kritiky.cz > Recenze knih > Aňa Geislerová: P. S.

Aňa Geislerová: P. S.

P. S. 1
P. S. 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Barevný „dení­ček“ hereč­ky Ani Geislerové je už něko­lik měsí­ců jed­ním z nej­ví­ce kupo­va­ných titu­lů v knih­ku­pec­tvích a pra­vi­del­ně se musí dělat dotis­ky. Známá hereč­ka sesta­vi­la řadu svých feje­to­nů vyda­ných pro mód­ní maga­zín ELLE do jed­né kni­hy a oko­ře­ni­la je něko­li­ka zatím nevy­da­ný­mi tex­ty.

Na prv­ní pohled P. S. zaujme bez­kon­ku­renč­ním designem: pev­né des­ky, naze­le­na­lé kula­té okra­je strá­nek, pes­t­ro­ba­rev­ná obál­ka a to vše pře­pá­sa­né gumič­kou. Veselé ilu­stra­ce nás ale neče­ka­jí pou­ze zven­ku, nýbrž i zevnitř – výji­meč­ně může­me sou­dit kni­hu pod­le oba­lu, pro­to­že je stej­ně zpra­co­va­ná i uvnitř 🙂

Fejetony mají téměř stej­nou dél­ku a kaž­dý je dopl­ně­ný obráz­kem od Aniny sest­ry Lely. Autorka píše pře­váž­ně o jíd­le, lás­ce, dětech, půva­bech jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí a vzpo­mí­ná na dět­ství, pře­de­vším na své pova­hou pro­ti­klad­né babič­ky a na tatín­ka. Daleko čas­tě­ji než kon­krét­ní vzpo­mín­ky a postře­hy ovšem nara­zí­me na váž­ná i neváž­ná pře­mí­tá­ní nad živo­tem, kte­rá jsou pro­dchnu­tá oso­bi­tým nad­hle­dem a leh­kos­tí. Žádné hlu­bo­ké filo­zo­fic­ké myš­len­ky ale nehle­dej­te, jde spíš o tako­vý las­ka­vý pohled na svět a na dosa­vad­ní (ne)úspěchy, mnoh­dy se zají­ma­vým tipem na oběd.

Ačkoliv je P.S. kni­ha odpo­čin­ko­vá, dopo­ru­ču­ji si i od ní dávat men­ší pau­zy. Pokud ji bude­te číst na jeden zátah, neo­myl­ně se dosta­ví pocit, že se feje­to­ny tro­chu podo­ba­jí. Což by se ostat­ně dalo čekat od koho­ko­liv, kdo píše něko­lik let pro časo­pis. Čtenáři časo­pi­sů si toho sotva všim­nou, v kniž­ní podo­bě je to však nepře­hléd­nu­tel­né.

Osobně bych kni­hu ozna­či­la za tako­vé „žen­ské počte­ní“. Ne snad, že by ji muži nemoh­li číst, ale pochy­bu­ji, že se v mno­ha vyprá­vě­ných situ­a­cích najdou (aneb porod, vaře­ní pro celou rodi­nu, boj s váhou atd.). Jedná se o svě­ží nená­roč­né čti­vo vhod­né pro chví­le, kdy chce­te vypnout, mlsat u čte­ní sušen­ky a zalí­vat to kávou.

P. S.: U všech dob­rých knih­kup­ců od 225 Kč

P. P. S.: Při tro­še šikov­nos­ti může­te gumič­ku na kníž­ce pou­žít i jako zálož­ku

Hodnocení: 70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43398 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72056 KB. | 19.04.2024 - 13:48:49