Kritiky.cz > Recenze knih > Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky

Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky

128556 350 0 fit
128556 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak je to vlast­ně s dob­rem s zlem? Víte, že mají andíl­ci za své kama­rá­dy čer­tí­ky? Jak je to mož­né, že se čer­ti nesmí umý­vat? Vtipný, las­ka­vý a vese­lý pří­běh z pera Pavla Vrány se vám bude moc líbit. 

Vzorný tatí­nek anděl Ota má moc rád svou man­žel­ku Andělku, kte­rá je duší čer­ti­ce a své děti Otíka a Lucinku, kte­ří občas vyve­dou něja­kou tu neple­chu. Tatínek anděl vyprá­ví svým dětem pohád­ky o obrech. Vždy při­zvou i své chlu­pa­té kama­rá­dy. Maminka se kvů­li tomu občas zlo­bí, že jejich čer­tí kama­rá­di jsou špi­na­ví, tro­chu zapácha­jí a mají ble­chy, ale nako­nec je stej­ně pus­tí k nim domů s ote­vře­nou náru­čí a jen nao­ko se zlo­bí. Čertíci i andě­lé vyra­zí k dědo­vi Bouralovi na prázd­ni­ny. Jak to všech­no vlast­ně dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se spo­leč­ně do čte­ní, jeli­kož už se blí­ží čas čer­tů a Mikuláše, tak ať jste na to pří­jem­ně nala­dě­ni.

Kniha plná vlíd­né­ho humo­ru, kdy se vám nebu­de chtít pře­stat smát. Již dlou­ho jsem se u kni­hy neza­smá­la, tak jako u této novin­ky, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book.  Musím říci, že mě oprav­du zau­ja­la a ráda bych ji dopo­ru­či­la všem, co mají rádi vese­lé pří­běhy, chtě­jí zažít nevšed­ní pří­běhy a vůbec se při­tom nenu­dit. Z kni­hy číší oprav­do­vá poho­da a klid a lze z ní vycí­tit to, že autor i ilu­strá­tor mají nejen pra­cov­ní, ale i přá­tel­ský vztah, kte­rý se roz­hod­ně do kni­hy pro­mí­tl a je to moc dob­ře. Asi nikdy jsem ješ­tě nečet­la pří­běh o čer­tech a andíl­cích, aby se spo­leč­ně kama­rá­di­li, ale musím říci, že mě to pří­jem­ně pře­kva­pi­lo. Rozhodně mě zau­ja­ly ver­šo­va­né pohád­ky o obrech, na kte­rých si autor dal oprav­du zále­žet. Čekají na vás pří­běhy mezi nebem a zemí, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka. Jak andíl­ci, tak i čer­ti to nema­jí oprav­du leh­ké. Nebo může­me i my na zemi potká­vat tako­vé andě­líč­ky, jenom o tom neví­me?

Pavel Vrána (1946) - autor kní­žek pro děti

Jaromír Fumas Palme (1963) - výtvar­ník a hudeb­ník

Z jejich přá­tel­ství vzni­ka­jí k rados­ti dětí i dospě­lých pohád­ky, jimž oba jejich tvůr­ci dáva­jí do vín­ku humor. Nadsázka a vtip tu číha­jí jak v pří­bě­hu, tak i v ilu­stra­cích.

Spisovatele, bás­ní­ka, nakla­da­te­le a knih­kup­ce Pavla Vránu zna­jí pří­z­niv­ci lite­ra­tu­ry pro děti jako zapá­le­né­ho čítár­ní­ka, pro­gra­má­to­ra dět­ských knih  jeho praž­ská čítár­na pro děti Tapatan se sta­la legen­dár­ním pro­sto­rem, kde si děti moh­ly samy číst dob­ré kni­hy nebo se zapo­slou­chat do před­čí­tá­ní. V řadě knih Pavla Vrány si nej­vět­ší obli­bu zís­ka­la Tetka vrá­na, kte­rá se dočka­la opa­ko­va­ných vydá­ní. S Jaromírem F. Palmem spo­lu­pra­co­val Pavel Vrána mimo jiné na kni­hách Žižkovské stra­ši­del­no, Strašidla Žižkovem povin­náStrašidlování na Vinohradech a oko­lí.

Autor: Pavel Vrána

Ilustrace: Jaromír F. Palme

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2855-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01044 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71563 KB. | 25.06.2024 - 20:58:56