Kritiky.cz > Články autora:Tereza Jirásková

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou... Read more »

Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

Milujete kri­mi­nál­ky, kde se tým vyšet­řo­va­te­lů sna­ží dopad­nout pacha­te­le, sklá­dá jed­not­li­vé sto­py, kte­ré je navá­dí ať již blí­že nebo dále od vyře­še­ní otá­zek, a záro­veň máte mož­nost nahléd­nout do pacha­te­lo­vy... Read more »

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka. Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho... Read more »

Diamantová sekera B1/B2

Rádi se učí­te ang­lic­ky a nej­lé­pe na ang­lic­kém tex­tu? Nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Edika dal­ší kníž­ku zrca­dlo­vých tex­tů, kte­ré jsou u těch, co se učí ang­lic­ky, znač­ně oblí­be­né. Poměrně útlá kníž­ka při­ná­ší... Read more »

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak... Read more »

Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí

Nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Alpress vás zave­de do egypt­ské­ho pro­stře­dí plné­ho arche­o­lo­gic­kých nále­zů, kte­ré mohou ukrý­vat na prv­ní pohled neza­jí­ma­vé obje­vy, ale také i tajem­ství či záha­dy z minu­los­ti, kte­ré čeka­jí na obje­ve­ní... Read more »

Fitness pro mozek – Jana Vejsadová

Skutečnost, že je tře­ba náš mozek neu­stá­le udr­žo­vat v kon­di­ci, snad již všich­ni víme, ale mnoh­dy neví­me, jak na to. Na kniž­ním trhu se nyní obje­vi­la kni­ha, kte­rá pomá­há čte­ná­řům... Read more »

Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee

Nakladatelství Fragment při­ná­ší na trh kni­hu ze svě­ta fan­ta­sy ori­en­to­va­nou na mla­dé čte­ná­ře od 14 let, což ale nezna­me­ná, že do kni­hy se s potě­še­ním nezačtou i čte­ná­ři star­ší. Kniha vás... Read more »

Srdce Aporveru – David Šenk

Na kniž­ním trhu se obje­vi­la nová kníž­ka z říše fan­ta­sy pro mla­dé čte­ná­ře zhru­ba od 12 let. Děj je zasa­zen do země Aporver, kte­rým se po době míru šíří tem­no­ta a nepo­koj.... Read more »

Domácí mazlíčci – omalovánky

Relaxační oma­lo­ván­ky již není tře­ba před­sta­vo­vat, něja­ký rok drží svou neotře­si­tel­nou pozi­ci na trhu a nakla­da­tel­ství při­chá­zí stá­le s dal­ší­mi moti­vy, tudíž v dneš­ní době vybrat si námě­ty vám blíz­ké není již... Read more »

Bedekr: Francie

Po Bedekru Rakouska se na kniž­ní pult dostá­vá ten­to­krát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kte­ří chtě­jí čte­ná­řům před­vést to nej­lep­ší z dané loka­li­ty ať už co se... Read more »

Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

Líbí se vám háč­ko­va­né výrob­ky, oble­če­ní, hrač­ky, už něko­li­krát jste se pokou­še­li nau­čit háč­ko­vat, ale po něko­li­ka neu­spě­ších jste to nako­nec vzda­li? Nebo stá­le nemá­te zku­še­nos­ti s háč­ko­vá­ním, ale přes­to vás... Read more »

Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní... Read more »

Síla správného okamžiku – Michael Breus

Díky správ­né­mu nača­so­vá­ní akti­vit může­te být efek­tiv­něj­ší, šťast­něj­ší, může­te lépe odpo­čí­vat a napl­no vyu­žít svůj poten­ci­ál. Je tře­ba poznat svůj bio­ryt­mus a co nej­lé­pe se s ním sla­dit. Možná to zní na... Read more »

Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro

Snad kaž­dý ví, že památ­ky zapsa­né na sezna­mu UNESCO nabí­zí to nej­lep­ší, co lze v dané zemi vidět. Někteří ces­to­va­te­lé se řídí prá­vě tím­to seznam. V Čechách na seznam UNESCO pat­ří... Read more »

Zelená kosmetika – Michaela Suchá

Máte rádi pří­rod­ní kos­me­ti­ku bez zby­teč­né che­mie a ješ­tě navíc bys­te si ji chtě­li vyrá­bět sami své­po­mo­cí a nemuset ji kupo­vat? Pokud jste na někte­rou z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak Vás urči­tě... Read more »

Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja

Nakladatelství Grada vyda­lo kníž­ku, kte­rá je jako děla­ná pro všech­ny ty, kte­ří hle­da­jí ces­tu ke kli­du a vyrov­na­nos­ti, neboť sou­čas­ný svět člo­vě­ka nemi­lo­srd­ně zasy­pá­vá obrov­ským množ­stvím infor­ma­cí, kte­ré ani člo­věk... Read more »

Jeden kluk z milionu – Monika Woodová

Stařenka ve věku 104 let, kluk se záli­bou v Guinessových rekor­dech a otec muzi­kant se setká­va­jí v této kníž­ce. Příběh o přá­tel­ství, před­sud­cích, ale i o krá­sách živo­ta. Read more »

Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

V dneš­ní hek­tic­ké době, kdy se na nás valí nejen spous­ta infor­ma­cí, povin­nos­tí a kdy máme pocit, že musí­me všech­no stih­nout, lidem chy­bí prá­vě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy... Read more »

Les sebevrahů Aokigahara

Slyšeli jste již o japon­ském lese Aoikgahara na úpa­tí hory Fudži, kte­rý je spjat s démo­ny z japon­ské myto­lo­gie a sebe­vra­ho­vé si ho vybí­ra­jí jako mís­to, kde chtě­jí dob­ro­vol­ně ukon­čit svůj život? Autor... Read more »

Motýlí omalovánky - Yulia Mamonova

Stejně jako je pes­t­ro­ba­rev­ná jar­ní kve­tou­cí pří­ro­da oko­lo, stej­ně tak pes­t­ro­ba­rev­ní mohou být motý­li, kte­ří čeka­jí v nových oma­lo­ván­kách od nakla­da­tel­ství Edika. Read more »

Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

Na trhu se obje­vi­la dal­ší detek­tiv­ka, kte­rá se na zad­ní stra­ně pře­ba­lu ozna­ču­je jako „Maják v moři thrille­rů“. Děj se ode­hrá­vá v sever­ském pro­stře­dí, pro­to čte­nář bude pln oče­ká­vá­ní, zda napl­ní... Read more »

Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

O Češích se ví, že v těž­kých dobách čas­to boju­jí humo­rem, aby vůbec pře­ži­li. Proč by jinak Švejk mohl mít tako­vý úspěch? A prá­vě těž­ké obdo­bí mapu­je tato kníž­ka, zamě­ře­ná na... Read more »

Cukrfree kuchařka – Janina Černá

Cukr – sou­část našich živo­tů, úžas­ná chuť, kte­rá vás dosta­ne do dob­ré nála­dy a zba­ví stre­su. Sladká chuť jahod, zmrz­li­ny, zákusku, kte­rá se vám roz­plý­vá na jazy­ku… Pokud se roz­hod­ne­te... Read more »

Stále single? – Laura Laneová a Angela Speraová

V dneš­ní době je mno­ho lidí, ať už mužů či žen, sin­gle, a přes­to se již ten­to způ­sob živo­ta tole­ru­je, nikdo na ně nepo­hlí­ží skrz prs­ty jako dří­ve. Pokud už máte sin­gle... Read more »

Dívka v ledu – Robert Bryndza

Na kniž­ní trh se dosta­la detek­tiv­ka, kte­rá si v zahra­ni­čí zís­ka­la tisí­ce čte­ná­řů, kte­ří se již nemo­hou dočkat dal­ší­ho dílu. Stane se Dívka v ledu best­selle­rem i u nás? Read more »

Podle náhodného výběru - Max Eisen

V podo­bě kníž­ky při­chá­zí dal­ší auten­tic­ké svě­dec­tví člo­vě­ka, kte­rý pře­žil peklo zva­né Osvětim. Knížka nasti­ňu­je pří­běh židov­ské­ho chlap­ce, kte­rý je plný zvra­tů, lhos­tej­nos­ti, nási­lí, smr­ti a umí­rá­ní, poci­tu bez­mo­ci a bez­na­dě­je, ale... Read more »

Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock

Omalovánky pro dospě­lé již není tře­ba před­sta­vo­vat, zís­ka­li si své zájem­ce, nad­šen­ce, kte­ří si již svůj život bez odpo­čin­ku u vyma­lo­vá­ní před­kres­le­ných šab­lon roz­lič­ných moti­vů nedo­ká­žou pře­sta­vit. Jedná se pře­de­vším... Read more »

Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

Možná dle názvu bude­te čekat vyprá­vě­ní o ces­tě psa Blůmy, jak dosá­hl doko­na­los­ti. Nenechte se zmást názvem, žád­né vyprá­vě­ní se neko­ná. Pes Blůma ví, že kdy­by se začal učit ve... Read more »

20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte

Jistě si kaž­dý vzpo­me­ne, že v době dět­ství se mu do ruky dostal obrá­zek, kte­rý vzni­kl tak, že se spo­ji­lo něko­lik teček. Obvykle sta­či­lo něko­lik tahů a jed­no­du­chý obrá­zek byl na... Read more »

Alena Kuzmová: Simply Speaking: učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení

Pro věč­né začá­teč­ní­ky, ale i ty, kte­ří se nechtě­jí učit ang­lič­ti­nu jen pasiv­ně, ale potře­bu­jí hlav­ně mlu­vit, je tu nová učeb­ni­ce Simply Speaking, kte­rá je tvo­ře­na cel­kem tře­mi díly. Autorka... Read more »

Sprechen Sie mit! Intenzivní kurz německé konverzace – Jaromír Czmero, Barbora Veselá

Odradila Vás něm­či­na svou nároč­nos­tí od toho, abys­te se roz­hod­li ten­to jazyk nau­čit? Právě nová učeb­ni­ce v nakla­da­tel­ství Edika Sprechen Sie mit si dala za cíl při­blí­žit něm­či­nu stu­den­tům v moder­ní... Read more »

Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

Začínáte běhat? Nebo už nao­pak běhá­te rádi a pra­vi­del­ně? A víte, že sou­čás­tí správ­né­ho běhá­ní je i kva­lit­ní pro­ta­že­ní nebo­li stre­čink? Díky němu se může­te vyva­ro­vat mno­hým nepří­jem­ným úra­zům a zra­ně­ním. Jestliže Vám... Read more »

Gramatika v obrázcích: Němčina

Také se vám při slo­vě gra­ma­ti­ka v sou­vis­los­ti s cizí­mi jazy­ky zje­ží všech­ny chlu­py, pro­to­že si vzpo­me­ne­te na hodi­ny dri­lo­vá­ní, kdy jste si do hla­vy pokou­še­li vtlouct různá pra­vi­dla, kdy se pou­ží­vá... Read more »

Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková

Jak nej­lé­pe se nau­čit cizí jazyk a ide­ál­ně i zábav­nou for­mou? Tuto otáz­ku si kla­de snad kaž­dý, kdo se k tomu­to kro­ku chys­tá. Jednu z mož­nos­tí nabí­zí čet­ba knih v ori­gi­ná­le. Asi si hned... Read more »

Bedekr: Rakousko

Po zhléd­nu­tí maga­zí­nu České tele­vi­ze jsem byla zvě­da­vá na jeho kniž­ní podo­bu. Televizní ver­ze neby­la špat­ná, jen mi tam někte­ré věci vadi­ly, pro­to mě zají­ma­lo, jak se popra­ly s kniž­ní... Read more »

BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt

Rádi běhá­te, ale chce­te se stá­le zlep­šo­vat, podá­vat lep­ší výko­ny a přes­to se vám to stá­le neda­ří? Právě Vám, ale i ostat­ním zájem­cům o běh by nemě­la unik­nout nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Mladá... Read more »

Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů

Také jste již někdy na pro­cház­ce pře­mýš­le­li, jaký pták hnízdí v tom křo­ví u ryb­ní­ka, z něhož se line smě­si­ce zvu­ků? Nebo jste uva­žo­va­li, co je to za ptá­ka, kte­rý pro­le­těl nad... Read more »

Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore

Rádi si hra­je­te, vyma­lo­vá­vá­te, nechá­vá­te se pře­kva­pit? Pak Vám nakla­da­tel­ství Grada při­ná­ší spo­jo­vač­ky, kte­ré tře­ba zná­te ze své­ho dět­ství. Spousty čísí­lek a jejich postup­ným spo­jo­vá­ním zís­ká­te obraz, jehož námět nemu­sí... Read more »

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vra­cí opět na scé­nu. V prv­ním díle byly na sto­pě podiv­né­ho úmr­tí kucha­ře, ten­to­krát utí­ka­jí před život ztě­žu­jí­cí rekon­struk­cí domo­va důchod­ců Podzimní háj do spo­leč­né­ho... Read more »

Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster

Omalovánky pro dospě­lé zná v dneš­ní době asi již kaž­dý. Získaly si své mís­to na žeb­říč­ku oblí­be­nos­ti, čímž se uká­za­lo, že hra s barva­mi je oblí­be­nou kra­to­chví­lí mno­ha dospě­lých, při níž se... Read more »

Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś

Na trh při­chá­zí dal­ší ze série oma­lo­vá­nek, kte­ré si vel­mi rych­le zís­ka­ly na popu­la­ri­tě u mno­ha čte­ná­řů, kte­ří se bez ohle­du na věk rádi pono­ří do svě­ta obráz­ků, barev a fan­ta­zie,... Read more »

Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

V jed­né myší rodi­ně mají již vel­kou myší sleč­nu, prá­vě vhod­nou na vdá­vá­ní. Ale jak to tak bývá, rodi­če chtě­jí pro svou dce­ru to nej­lep­ší, aby její život byl lep­ší... Read more »

Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem. Read more »

Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová

Různé bytos­ti, kte­ré čas­to nahá­ně­ly hrů­zu, už když se vyslo­vi­lo jejich jmé­no či nao­pak ty hod­né, kte­ré měly lidi chrá­nit, jsou sou­čás­tí živo­ta člo­vě­ka snad odjak­ži­va. Různá smyš­le­ná vyprá­vě­ní o pří­rod­ních... Read more »

Soví omalovánky

Hůůů, hůůů, už se sem slé­ta­jí ze všech kou­tů … Read more »

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji... Read more »

Pletení na rukou: Lenka Sýkorová

Když se řek­ne ple­te­ní, vyba­ví se vám jeh­li­ce, vlna a tře­ba něja­ký kou­sek, kte­rý stá­le čeká na dokon­če­ní už spous­ty let, ale stá­le mar­ně? Nebo nao­pak sly­ší­te uklid­ňu­jí­cí zvuk jeh­lic,... Read more »

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

Máte rádi záha­dy, tajem­ství a navíc s obli­bou putu­je­te po pes­t­rých kou­tech naší země? Pak by tato kníž­ka roz­hod­ně nemě­la unik­nout vaší pozor­nos­ti. S kníž­kou se vydá­te na „vzru­šu­jí­cí puto­vá­ní po loka­li­tách opře­de­ných rouš­kou... Read more »
Stránka načtena za 11,98690 s | počet dotazů: 8165 | paměť: 52417 KB. | 13.07.2024 - 02:23:13