Kritiky.cz > Recenze knih > Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti

Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti

a101f0f0000840 barunka z boruvkoveho statku 2d
a101f0f0000840 barunka z boruvkoveho statku 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte vese­lou kni­hu pro své děti za vysvěd­če­ní? Máte rádi pohád­ky o zví­řa­tech? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Barunka z Borůvkového stat­ku, jejíž autor­kou je Eva Čepičková. 

Barunka je moc ráda u babič­ky na samo­tě u lesa, za ves­ni­cí Borůvka. Má tam jezev­čí­ka Puňťu, kočič­ku Adélku, koz­lí­ka Lozíka, kozu Julču, či kohou­ta Kykyróna. Na stat­ku i v lese zaží­vá mno­ho dob­ro­druž­ství, potká divo­ká pra­sát­ka, funí­cí­ho jež­ka, boju­je se zlo­bi­vým kohou­tem Kykyrónem. Také pomá­há babič­ce na zahra­dě, navští­ví Borůvkový ryb­ník a nejen to. Prázdniny u babič­ky jsou pros­tě bez­va. Všechno krás­né ale jed­nou kon­čí a jed­no­ho rána při­jíž­dí mamin­ka s tatín­kem. Jaké pře­kva­pe­ní mají pro Barunku při­pra­ve­né? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Tato kni­ha nesmí chy­bět v žád­ném batůž­ku, se kte­rým odje­de­te na prázd­ni­ny k babič­ce.

Kniha má nád­her­né ilu­stra­ce Petry Šolcové, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka a vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Příběh se mně oprav­du moc líbil. Knihu dopo­ru­čím všem dětem, co mají rády pří­běhy o zví­řát­kách, také rodi­čům i pra­ro­di­čům, kte­ří hle­da­jí pro své děti a vnou­ča­ta milou kni­hu pro spo­leč­né večer­ní čte­ní. Příběh zajis­té oce­ní i uči­tel­ky mateř­ských škol.

V kni­ze najde­te mno­ho bás­ni­ček a pís­ni­ček, kte­ré se pojí k pří­bě­hu. Velké plus této kni­ze dávám za bás­nič­ky, kte­ré se s dět­mi může­te nau­čit, ale také pís­nič­ky s noto­vý­mi zápi­sy. Příběh se čte vel­mi dob­ře, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ný, dopl­ně­ný krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Příběh je plný zví­řá­tek, je tak­též o pří­ro­dě. Autorka pro­bou­zí v dětech lás­ku k pří­ro­dě a ply­ne z něj pona­u­če­ní.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te zpěv­ní­ček zhu­deb­ně­lých říka­nek z pří­bě­hů, cel­kem 9 pís­ni­ček s noto­vým zápi­sem a tex­ty. Jsou to: Jarní, Kozlík Lojzík, Ježek, Koťata, Kykyrón, Déšť aj.

Ukázka z kni­hy:

Jednoho dne zve­če­ra

hrá­la ven­ku kape­la.

Všechno začal klid­ný deštík,

kdo šel tan­čit, vzal si dešt­ník,

aby nezmok za chvil­ku

a užil si čtve­ryl­ku.

 

Po chvil­ce však zahřmě­lo

a ven­ku se setmě­lo.

Liják, vichry, hro­mo­bi­tí,

ješ­tě k tomu bles­ky sví­tí,

bylo tam moc vese­lo,

všem se dob­ře tan­či­lo.

Informace o autor­ce:

Eva Čepičková (*1979) je uči­tel­ka na ZŠ (hudeb­ní výcho­va) a ZUŠ (kla­vír, key­bo­ard, zpěv, hudeb­ní nau­ka) a autor­ka mno­ha pís­ni­ček pro děti. Po matu­ri­tě na gym­ná­ziu vystu­do­va­la Pedagogickou fakul­tu Masarykovy uni­ver­zi­ty, obor hudeb­ní výcho­va a čes­ký jazyk. Souběžně také čty­ři roky stu­do­va­la sólo­vý zpěv.

Informace o ilu­strá­tor­ce:

Petra Šolcová je autor­ka a ilu­strá­tor­ka z Chomutova. Vystudovala Vyšší zdra­vot­nic­kou ško­lu v Mostě, obor Porodní asi­s­tent­ka. Píše a pře­de­vším ilu­stru­je dět­ské kni­hy, tvo­ří ori­gi­nál­ní barev­né i čer­no­bí­lé ilu­stra­ce a obráz­ky, zejmé­na s dět­skou tema­ti­kou. Svou tvor­bou při­spí­vá rov­něž do časo­pi­sů. Žije v Jirkově.

Kniha je urče­na dětem od 5 let.

Autor: Eva Čepičková

Žánr: pís­nič­ky, pří­běhy pro děti

Vydáno: 2022, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-5505-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62450 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72339 KB. | 24.05.2024 - 02:39:39