Kritiky.cz > Recenze knih > Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 %

Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 %

220
220
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
lewis_podklad

Jedním slo­vem krás­ná. Tak by se dala ozna­čit audi­ok­ni­ha Co mě nau­čil tuč­ňák. Původní psa­nou kni­hu stvo­řil ang­lic­ký spi­so­va­tel Tom Michell, kte­rý vlast­ně vyprá­ví jako­by svůj pří­běh, jen pro upřes­ně­ní, jed­ná se o pohád­ku. Tom Michell se naro­dil na ven­ko­vě. Od malič­ka tíhl jak k pří­ro­dě, tak ke zví­řa­tům. Žil i v Argentině, kam zasa­dil pod­stat­nou část toho­to pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu, však uvi­dí­te sami. Mimochodem, kni­hu úžas­ně nače­tl Kryštof Hádek, jeden z neob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých her­ců sou­čas­nos­ti. Jeho až poklid­ný styl dává této audi­ok­ni­ze jiný roz­měr. Dá se říct, že ply­ne poklid­ným tem­pem, ale v žád­ném pří­pa­dě nud­ným. Popasovat se s tak nároč­ným úko­lem, jako je načíst audi­ok­ni­hu není pro kaž­dé­ho a Kryštof Hádek se toho jako vypra­věč zhos­til se ctí.

Audiokniha se sklá­dá z 25 kapi­tol. Už v té úvod­ní, což je pro­log, popi­su­je Tom, jaké měl plá­ny. Jeho sen byl odjet do Jižní Ameriky. Tak se začal jako dítě učit špa­něl­sky, ale jeho přá­ní se spl­ni­lo až po dese­ti letech. V prů­bě­hu let stu­do­val a stal se uči­te­lem. Odjel poslé­ze do Argentiny, kde se stal asi­s­ten­tem uči­te­le s mimo­škol­ní­mi povin­nost­mi na pres­tiž­ní inter­nát­ní ško­le a prá­vě v tom­to kou­tě země­kou­le pro­žil nej­vět­ší dob­ro­druž­ství jeho živo­ta.

Nebylo to ale tak jed­no­du­ché. Dostal se tam v době pero­nis­tic­ké vlá­dy a chys­ta­né­ho pře­vra­tu, ale nako­nec to neby­lo tak hor­ké, i když ho všich­ni varo­va­li, že je to absurd­ní. Jednoho dne, když se pro­chá­zel oko­lo pří­sta­vu, obje­vil tuč­ňá­ka. Bohužel jeho ostat­ní dru­ho­vé byli mrt­ví, pro­to­že je zlik­vi­do­va­la naf­ta a olej, vypuš­tě­né do vody.

Jediný ten­to pře­žil. Co dalo Tomovi prá­ci ho dostat k sobě domů a tam ho vyčis­tit. Ze začát­ku dělal Tomovi pro­blémy, ale když poznal, že mu nechce ublí­žit, tak pře­stal vyvá­dět. Tom mu poz­dě­ji dal i jmé­no – Juan Salvador. Když se tedy ska­ma­rá­di­li, zaži­li vel­ká a tro­chu i nebez­peč­ná dob­ro­druž­ství. Například když se ho pokou­šel pro­pa­šo­vat přes cel­ni­ci. Tam to bylo jen tak tak.

Nebo když ho pře­vá­žel v auto­buse a Juan Salvador vypus­til gua­no – spe­ci­ál­ní trus. Tom se straš­ně sty­děl, pro­to­že se zrov­na sezná­mil s půvab­nou dív­kou, ta ale díky tomu zápa­chu, co gua­no vytvo­ři­lo, se na Toma už ani nepo­dí­va­la.

Chtěl ho dokon­ce i vypus­tit zpát­ky do moře, ale nepo­da­ři­lo se to. Tak si ho nechal. Samozřejmě, nemoh­lo to trvat věč­ně, že by ho skrý­val. Když prasklo, že má Tom doma toho­to ope­řen­ce, tak ho brá­val i do ško­ly a Juan Salvador se stal oka­mži­tě oblí­ben­cem. Nebudu pro­zra­zo­vat všech­no, ale mohu dodat, že konec audi­ok­ni­hy je dojem­ný. A nyní pro koho je urče­na. Tak pře­de­vším kro­mě těch, co mají rádi audi­ok­ni­hy, tak pro milov­ní­ky zví­řat. Tady oprav­du hra­je prim zví­ře.

Ovšem kdo má rád ang­lic­ký styl, též bude spo­ko­jen. Já mohu tuto audi­ok­ni­hu dopo­ru­čit na 100 pro­cent úpl­ně kaž­dé­mu. Kromě toho je pěk­ný i obal. Však to vidí­te na obráz­ku, kde je nakres­le­ný samot­ný Juan Salvador a kolem krku má šálu – výbor­ný nápad od auto­rů kres­by. Kromě toho je vel­mi pří­jem­ný i hudeb­ní pod­maz, nijak nevtí­ra­vý, lehce ply­nou­cí. Jistě poslu­cha­če bude zají­mat i dél­ka audi­ok­ni­hy – 6 hodin a 33 minut.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbook. Recenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/co-me-naucil-tucnak/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2587/Audiokniha-Co-me-naucil-tucnak-Tom-Michell.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Autor: Tom Michell
  • Žánr: humor, kome­die a sati­ra
  • Vydavatel: OneHotBook
  • Rok vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44674 s | počet dotazů: 357 | paměť: 71729 KB. | 14.07.2024 - 07:28:01