Kritiky.cz > Recenze knih > Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli - receptář plný nápadů a dobrého jídla

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli - receptář plný nápadů a dobrého jídla

co nase babičky uměly
co nase babičky uměly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Naši před­ko­vé doká­za­li vyu­žít dary zahra­dy, lesa i dvo­ra úpl­ně na maxi­mum. Pekli nej­růz­něj­ší peči­vo, zava­řo­va­ly a kon­zer­vo­va­ly ovo­ce, zele­ni­nu, ale také maso. Produkty pou­ží­va­li bez uži­tí pří­dat­ných a kon­zer­vač­ních látek. Vše spo­tře­bo­va­li co nejdří­ve, aby se nic nezka­zi­lo. 

Dnešní doba je vel­mi uspě­cha­ná s vel­ký­mi mož­nost­mi si coko­li a kdy­ko­li kou­pit, tře­ba kaž­dý den. Řada potra­vin je zby­teč­ně při­bar­vo­va­ných a dochu­co­va­ných. Je to oprav­du ško­da, že máme ten­den­ci u řady potra­vin pro­dlu­žo­vat jejich mini­mál­ní dobu spo­tře­by. Používáme pří­liš mno­ho che­mic­kých pro­střed­ků v naší domác­nos­ti, aniž bychom pře­mýš­le­li, co v kuchy­ni za lev­né suro­vi­ny nám pomů­že vyčis­tit řadu nečis­tot, než abychom vyzkou­še­li sílu byli­nek ze zahrád­ky, jde­me radě­ji hned od lékár­ny pro léky. Myslím si, že to není dob­ře. Stálo by za to se nad tím pořád­ně zamys­let. Ale na dru­hé stra­ně jsou lidé, kte­ří kon­zu­mu­jí vše v bio kva­li­tě, vyu­ží­va­jí pří­rod­ní kos­me­ti­ku a tře­ba i oble­če­ní.

Tato kni­ha vznik­la pod­le divác­ky úspěš­né­ho pořa­du České tele­vi­ze a při­ná­ší mno­ho tipů a recep­tů, jak vyu­žít dary z pří­ro­dy a díky nim se vrá­tí­te do dob vašich babi­ček a pra­ba­bi­ček. Věřte, že to bude krás­ný návrat do dob minu­lých. Kniha je napros­to skvě­lý receptář na pří­pra­vu dob­rot, vyu­ži­tí byli­nek v kuchy­ni i pří­rod­ním léči­tel­ství, návrat k tra­dič­ním meto­dám zpra­co­vá­ní potra­vin jako je kva­še­ní, naklá­dá­ní a kon­zer­va­ce.

Touto kni­hou nás pro­vá­zí mode­rá­to­ři ze seri­á­lu Tereza Hátleová, Petr Pěknic a Simona Berková. Hned v úvo­du autor­ka před­sta­vu­je všech­ny tři mode­rá­to­ry. Dále kni­ha obsa­hu­je, jak tře­ba při­pra­vit pra­vý žit­ný kvá­sek, recep­ty na zpra­co­vá­ní vajec, naklá­dá­ní ovo­ce, zele­ni­ny, výro­ba pálen­ky, jak na pra­vou čes­kou zabí­jač­ku, dob­ro­ty z krá­lí­ka, ale také jak vyu­žít sůl, ocet i při výro­bě růz­ných pro­duk­tů pro lido­vé léči­tel­ství. Receptář vám před­sta­ví, jaké lev­něj­ší vari­an­ty kávy pou­ží­va­li naši před­ko­vé, jak moc je pro nás důle­ži­tá oby­čej­ná voda a jak ji vyu­žít v naší kuchy­ni. Jedna z kapi­tol pojed­ná­vá také o lese, jak půso­bí na naši duši jako bal­zám. Jeho vůně, barva, to je pros­tě nád­he­ra. Dřevo potře­bu­je­me např. k uze­ní masa. Víte, jak vyčis­tit skvr­ny od vše­ho mož­né­ho za pou­ži­tí toho, co máme doma v kuchy­ni? Na kon­ci pub­li­ka­ce nalez­ne­te jmen­ný rejstřík, kte­rý vám usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze.

Přiznám se, že jsem vidě­la pou­ze kou­sek zmi­ňo­va­né­ho pořa­du České tele­vi­ze a musím říci, že mě to mrzí, že jsem se na něj nedí­va­la už dáv­no. Od teď se na něj začnu dívat pra­vi­del­ně. Je plný nápa­dů, kte­ré roz­hod­ně vyu­ži­ji ve své kuchy­ni při zpra­co­vá­ní ovo­ce, zele­ni­ny a byli­nek ze své zahrád­ky. Celé léto se vždy při­pra­vu­ji na to, jak se říká, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě? Zavařuji, kon­zer­vu­ji, mra­zím, suším, pros­tě vše, abych všech­ny pro­duk­ty vyu­ži­la a při­pra­vu­ji polo­to­va­ry na zimu. Pak už je vaře­ní snad­né. Vím, že je to z kva­lit­ních suro­vin.

Kniha má boha­tou foto­ga­le­rii. Kniha i seri­ál v tele­vi­zi mají za cíl pod­po­řit zájem o zdra­vý život­ní styl, oži­vit to prak­tic­ké a léty pro­vě­ře­né návo­dy a recep­ty, ale také důvtip našich babi­ček, kte­ré si doká­za­ly pora­dit se vším i bez moder­ních tech­no­lo­gií.

Ukázka z kni­hy:

„Český duch může sice na čas blou­dit, roz­mach mohut­né­ho jeho kří­d­la může zanést někdy tře­ba až na kraj svě­ta, ale k pivu vrá­tí on se najis­to vždyc­ky zase!“

                                                                                  Jan Neruda

Publikace se mě moc líbi­la a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la všem, co rádi vaří, mají zahrád­ku, chtě­jí se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět a není jim lhos­tej­né, co jí a pijí. Velké plus dávám kni­ze za boha­tou foto­ga­le­rii a dále za to, že je skvě­lé, mít pohro­ma­dě, v tak uce­le­né for­mě tako­vé­to množ­ství námě­tů, recep­tů i infor­ma­cí z jed­no­ho pořa­du. Tato kni­ha by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né rodi­ny. Stojí za ten záži­tek si ji něko­li­krát jen tak pro­hléd­nout a čer­pat z ní inspi­ra­ce. Co bude dnes dob­ré­ho?

Autor: Michaela Učňová

Žánr: kuchař­ka, receptář

Počet stran: 208

Vydáno: 2019, Edice ČT, Praha

Vazba kni­hy: pev­ná, lesk­lá, bez pře­ba­lu

ISBN: 978-80-7404-316-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26727 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71803 KB. | 17.07.2024 - 10:30:34