Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Colette Baron-Reid: Orákulum 7 energií

Colette Baron-Reid: Orákulum 7 energií

zzzzzwww
zzzzzwww
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karty jem­né a záro­veň plné vel­mi inspi­ru­jí­cích infor­ma­cí, doká­ží totiž roz­rýp­nou přes­ně to, co roz­rýp­nout potře­bu­je­me.

Odhalí nám inspi­ru­jí­cí otáz­ky a náhle­dy na to, v jaké se nachá­zí­me situ­a­ci, co máme dělat, jak jed­nat… jaký může být dal­ší krok.

Obrázky a zpra­co­vá­ní jed­not­li­vých karet je vel­mi sym­pa­tic­ké, jsou pas­te­lo­vě barev­né, struč­ně popsa­né a už na prv­ní pohled při­ná­ší něja­ký dojem. Vjem. Něco pocí­tí­te… „Ach ano!“ „Tak se vlast­ně cítím.“

A ve svých výkla­dech při­ná­še­jí nadě­ji. Měla jsem z nich pocit, že jsou…

….VŽDY O KROK NAPŘED…

Jako by cíti­ly, co si tak moc pře­je­te udě­lat, nebo dokon­ce vědě­ly, co je pro vás nej­lep­ší. Protože pod­vě­do­mí sahá prá­vě na ty kar­ty, ze kte­rých cítí to důle­ži­té? Možná ano… ostat­ně prin­ci­py fun­go­vá­ní všech výkla­do­vých karet jsou stá­le obe­stře­ny tajem­stvím…

Ale vždy jsem měla pocit, že ty kar­ty přes­ně ví, co si mys­lím. Faktem je, že jejich význa­my jsou pod­po­ru­jí­cí, vděč­né, navá­dě­jí­cí k pře­mýš­le­ní. Autorka je význa­my jem­ně naved­la ke všem důle­ži­tým čás­tem naše­ho bytí. Od zákla­dů a jis­tot po potře­bu cítit a žít něja­ký vyš­ší smy­sl. Všech těch sedm čaker je tu cit­li­vě pojme­no­vá­no a dá se říci, že vždy potře­bu­je­me v něja­ké oblas­ti živo­ta pod­po­ru.

Být jak se říká…

… O MYŠLENKU NAPŘED…

To tyhle kar­ty umí parád­ně. Umí nala­dit mysl prá­vě na tu myš­len­ku, kte­rá nám nejde do hla­vy. Kterou kvů­li něja­ké vnitř­ní či vněj­ší pře­káž­ce neu­mí­me nalézt.

Neslibuji, že ihned po výkla­du pozná­te řeše­ní své­ho pro­blé­mu, ale může­te mít nalin­ko­va­nou ces­tu, kte­rou se ke své­mu řeše­ní může­te pou­žít. Nebo nemu­sí­te, když se vám nebu­de líbit či se na ni ješ­tě nebu­de­te cítit zra­lí.

zzz orakulum

Někdy mi při­šlo zají­ma­vé si napsat infor­ma­ce z výkla­du k něja­ké­mu pro­blé­mu, kte­rý řeším a zamít­la jsem dané řeše­ní. Po půl roce, po roce, je nad­mí­ru čti­vé si výklad zno­vu pře­číst. Téměř vždy v něm bylo něco, co jsem nechtě­la vyu­žít nebo nemoh­la. Naznačoval sku­teč­ně ces­tu, na kte­rou jsem se ale necí­ti­la. Nebo jsem se ke stej­né­mu řeše­ní dobra­la poz­dě­ji, jinak, ale v pod­sta­tě byl výsle­dek ten, kte­rý nazna­čo­va­ly kar­ty.

Tak tako­vé je Orákulum 7 ener­gií. Přívětivé, las­ka­vé kar­ty s kupou pořád­ných prak­tic­kých infor­ma­cí.

O auto­ro­vi: Colette Baron-Reid je mezi­ná­rod­ně uzná­va­nou spi­so­va­tel­kou, duchov­ní léči­tel­kou a médi­em. Založil a vede vzdě­lá­va­cí plat­for­my. Svůj čas trá­ví stří­da­vě v USA a Kanadě s man­že­lem a tře­mi roz­to­mi­lý­mi pome­ra­ni­a­ny. Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2022 https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000552_orakulum-7-energii.php

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,63220 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72020 KB. | 18.04.2024 - 03:33:17