Kritiky.cz > Recenze knih > Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize

Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize

Audiokniha Ctyri dohody Miguel Ruiz
Audiokniha Ctyri dohody Miguel Ruiz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyři doho­dy je vel­mi prak­tic­ký rád­ce, čer­pa­jí­cí z dáv­né moud­ros­ti sta­rých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osob­ní svo­bo­dě a k pocho­pe­ní pra­vé pod­sta­ty štěs­tí a život­ní spo­ko­je­nos­ti.

A jak zní ony čty­ři doho­dy?

První doho­da je „Nehřešte slo­vem“, miř­te slo­vem přes­ně. Druhá doho­da zní „Neberte si nic osob­ně“. Třetí doho­da je „Nevytvářejte si žád­né domněn­ky“. A posled­ní čtvr­tá doho­da zní „Vždy dělej­te vše, jak nej­lé­pe dove­de­te“.

Dohoda prv­ní: „Nehřešte slo­vem“

První doho­da kla­de důraz na to, že slo­vo jako tako­vé má vel­mi vel­kou moc, a pro­to bychom jej měli vždy pou­ží­vat zod­po­věd­ně, abychom jím vědo­mě či nevě­do­mě něko­mu neu­blí­ži­li. Jde pros­tě o to pou­ží­vat slo­va správ­ným způ­so­bem.

Nejlépe je vyvar­to­vat se toho, abys­te pokud mož­no niko­mu slo­vy neu­blí­ži­li, zby­teč­ně jej „neza­klí­na­li“ slo­vem, a vyva­ro­va­li se všech výro­ků, kte­ré dále vedou k vytvá­ře­ní kom­plexů a vnitř­ních pro­blé­mů. Toho lze docí­lit pou­ze, pokud bude­te chá­pat a domýš­let, co slo­vo dělá, a jakým způ­so­bem půso­bí pak na jiné a doslo­va je ovliv­ňu­je

Jestliže pocho­pí­te, jak tato prv­ní doho­da fun­gu­je, a jakou tak zís­ká­vá­te moc nad ostat­ní­mi lid­mi a oko­lím, může­te změ­nit záro­veň i způ­sob, jak zachá­zí­te sami se sebou a poz­dě­ji i s ostat­ní­mi lid­mi, pře­váž­ně z řad svých nej­bliž­ších.

Pokud si sami pro sebe řek­ne­te, že jste báječ­ní, jak jste vel­cí a jak moc se máte rádi, bude to i tak sku­teč­ně fun­go­vat. Díky tomu bude­te sami sebou a pře­sta­ne­te mít potře­bu lid­mi mani­pu­lo­vat a sami bude­te vůči jaké­ko­liv vněj­ší mani­pu­la­ci imun­ní.

Zajímavé výro­ky z prv­ní doho­dy:

„Naše pozi­tiv­ní slo­vo je bílou magií, zne­u­ži­tí se stá­vá čer­nou magií.“

„Lidská mysl je jako úrod­ná půda, do kte­ré jsou neu­stá­le zasí­vá­na seme­na - názo­ry, ide­je a pojmy. zasej­te semín­ko - myš­len­ku - a to ros­te. Slovo je jako semín­ko a lid­ská mysl je tak plod­ná!

„Slovo je jako kouz­lo - lidé ho pou­ží­va­jí jako čer­ní mágo­vé a bez­myš­len­ko­vi­tě se navzá­jem zaklí­na­jí.“

„Když vidí­me děsi­vou moc slo­va, musí­me si uvě­do­mit, jaká síla vychá­zí z našich úst.“

„Nehřešit slo­vem zna­me­ná nepo­u­ží­vat slo­vo pro­ti sobě.“

Dohoda dru­há: „Neberte si nic osob­ně“

Dohoda dru­há nabá­dá, že bychom si měli uvě­do­mit, že nikdy nikdo nic neu­dě­lá kvů­li nám, a když něco říka­jí nebo děla­jí, je to pro­je­vem pře­váž­ně jejich vlast­ní situ­a­ce, snů a přá­ní. Ostatně nemá­me zod­po­věd­nost za činy dru­hých, pou­ze a  jen za ty činy své.

Staňte se imun­ní vůči názo­rům a činům dru­hých, jen tak se nesta­ne­te obě­tí oby­čej­né­ho utr­pe­ní. Nečekejte, že vám lidé budou vždy říkat jen a jen prav­du, neboť i oni sami sobě lžou, tak proč by nelha­li i vám? Lžeme ze stra­chu! Jen si to uznej­me!

Touto doho­dou se nau­čí­te dostát vnitř­ní­ho kli­du, a záro­veň i vybu­do­vá­ní nepro­dyš­nos­ti vůči mani­pu­la­ci a zby­teč­ným kon­flik­tům.

„A věř­te, že díky dru­hé doho­dě může­te požá­dat o coko­liv, co bude­te potře­bo­vat.“

„Můžete říkat „ANO“ či „NE“ na coko­liv, co si vybe­re­te, bez viny nebo sebe­od­su­zo­vá­ní.“

„Můžete si dovo­lit řídit se vždy svým vlast­ním srd­cem. Pak se může­te ocit­nout tře­ba upro­střed pek­la, a při­tom zakou­šet vnitř­ní klid a štěs­tí, a nikdo a nic se vás už nedo­tkne.“

Třetí doho­da: „Nevytvářejte si žád­né domněn­ky“

Třetí doho­dou jste na dob­ré ces­tě změ­nit svůj život k lep­ší­mu. Naleznete-li odva­hu klást otáz­ky a vyjá­d­řit, co doo­prav­dy chce­te, bude­te dale­ko svo­bod­něj­ší a spo­ko­je­něj­ší.

Stačí jen mlu­vit sro­zu­mi­tel­ně a jas­ně. Jen tak se vyhne­te jaké­mu­ko­liv nedo­ro­zu­mě­ní, roz­hoř­če­ní a zkla­má­ní. A pokud něče­mu nero­zu­mí­me, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se zno­vu zeptat. Ostatně je vždyc­ky lep­ší klást otáz­ky, než si jen vytvá­řet jakési domněn­ky o tom, co jiní říka­jí nebo děla­jí, pro­to­že si to pak vzta­hu­je­me na sebe sama, a pak je ve finá­le i obvi­ňu­je­me z vlast­ních nega­tiv­ních dojmů.

Zajímavé výro­ky z tře­tí doho­dy:

„Máme strach být mezi jiný­mi lid­mi sami sebou a radě­ji se sami zavrh­ne­me ješ­tě dří­ve, než mají pří­le­ži­tost to udě­lat jiní.“

„Vidíme a sly­ší­me jen to, co vidět a sly­šet chce­me, nevní­má­me věci tak, jak ve sku­teč­nos­ti jsou.“

„Vytváření domně­nek ve vzta­zích vede ke spous­tě bojů, potí­ží a nedo­ro­zu­mě­ní mezi lid­mi, kte­ré milu­je­me.“

„Očekáváme, že budou dělat to, co chce­me, pro­to­že nás dob­ře zna­jí. A když se tak nedě­je, cítí­me se zra­ně­ni.“

„Máme spous­tu otá­zek, kte­ré si žáda­jí odpo­vě­di.“

Prostřednictvím tře­tí doho­dy bychom se měli sna­žit pocho­pit a uvě­do­mit si svo­je vlast­ní náv­ky. Dělat stá­le zno­vu a zno­vu to samé, neboť to posi­lu­je naši vůli, pomá­há nám to růst a sta­vět pev­né zákla­dy, na kte­rých může být posta­ven náš nový návyk.

Čtvrtá doho­da: „Dělejte vše tak, jak nej­lé­pe dove­de­te“

Ve čtvr­té doho­dě dělej­te vždyc­ky všech­no tak, jak sami nej­lé­pe dove­de­te, „ne více, ne méně než tak, jak to jde“. Poslední doho­da si kla­de vel­ký důraz na to, neza­bý­vat se minu­los­tí, ale žít v pří­tom­ném oka­mži­ku, prá­vě teď a tady, pro­to­že jen tak zlo­mí­te vel­ké kouz­lo a pro­ži­je­te inten­ziv­ní život. A neza­po­meň­te na to, že to, co nás uči­ní oprav­du šťast­ný­mi, jsou jen a pou­ze naše činy.

Zajímavé výro­ky z čtvr­té doho­dy:

„Nejsi tu pro­to, abys obě­to­val svou radost nebo život. Jsi zde pro­to, abys žil, abys byl šťast­ný a milo­val.“

„Když už nám život vez­me coko­liv, nechej­me to být. Nepotřebujete nic vědět nebo si něco doka­zo­vat. Stačí být, ris­ko­vat a těšit se ze živo­ta, to je vše, na čem sku­teč­ně zále­ží.“

„Naše návy­ky jsou pří­liš zako­ře­ně­né v naší mys­li. Proto vždy řek­ně­te NE, když se vám chce říci NE, a ANO, když se vám chce říci ANO. Máte prá­vo být sami sebou, ale sami sebou může­te být jen teh­dy, když dělá­te vše tak, jak nej­lé­pe dove­de­te.“

„Máme-li vyjá­d­řit, co jsme, musí­me jed­nat. Jednat zna­me­ná být naži­vu. Můžeme mít hla­vu plnou nápa­dů, ale bez akce nejsou k niče­mu.“

Audioknihu „Čtyři doho­dy“ jsem si zvo­li­la, neboť mě toto téma vel­mi zají­má a člo­věk by si urči­tě měl najít na sebe čas a zku­sit na sobě více pra­co­vat. Je to audi­ok­ni­ha, kte­rou poslou­chá­te s úsmě­vem na tvá­ři, a záro­veň se zamýš­lí­te nad svým vlast­ním živo­tem, kte­rý poté bude­te vidět v mno­hem živěj­ších bar­vách. Naleznete tu spous­tu zají­ma­vých myš­le­nek, názo­rů, jež vás doslo­va nená­sil­nou for­mou donu­tí k zamyš­le­ní, a kdo ví, tře­ba se jimi bude­te i řídit.

A díky skvě­lé­mu vypra­vě­či Jaroslavu Duškovi, kte­rý audi­ok­ni­ze pro­půj­ču­je jedi­neč­nost díky své­mu cha­risma­tic­ké­mu a pod­ma­ni­vé­mu hla­su, se snad­no nechá­te uná­šet na vlnách nahráv­ky, a tři hodi­ny vám ute­čou jako nic.

Audioknihu lze zařa­dit nejen do duchov­ní téma­ti­ky, ale pře­váž­ně do kate­go­rie osob­ní­ho roz­vo­je, neboť po jejím poslech­nu­tí se váš život, pokud při­jme­te tyto čty­ři doho­dy, od zákla­du změ­ní, a bude se cítit mno­hem spo­ko­je­něj­ší a šťast­něj­ší.

Audiokniha: Čtyři doho­dy

Autor: Don Miguel Ruiz

Namluvil: Jaroslav Dušek

Délka: 3:04 hodin

Jazyk: čes­ký

Vydavatel: Tympanum, 2009


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Muž, který chtěl být šťastný20. září 2019 Muž, který chtěl být šťastný Muž, který chtěl být šťastný se odehrává v krásném prostředí kouzelného ostrova Bali. Hlavním hrdinou je mladý Američan jménem Julien, který tu tráví svoji vysněnou dovolenou, a jak už to […] Posted in Recenze knih
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […] Posted in Recenze knih
  • Tajný život stromů-výborný komiks pro všechny milovníky lesa18. července 2024 Tajný život stromů-výborný komiks pro všechny milovníky lesa Les a jeho krása mě vždycky fascinovala. Zvláštní směsice síly a křehkosti, svět rostlin plný tajemných zákoutí. Les je nedotčený a často se s ním špatně zachází. Tvoří však základ života […] Posted in Recenze knih
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Královna, Na cestě k trůnu29. března 2024 Královna, Na cestě k trůnu Máte rádi romány o velmi významných ženách? Chcete se dozvědět, jak žila a vládla Alžběta II.? Do rukou se mně dostává nádherná biografie, která je plná zajímavostí o životě významné […] Posted in Recenze knih
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) společně vystudovali Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a v letech 1987 - 1991 katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské filmové a […] Posted in Profily osob
  • Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků21. prosince 2023 Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků „Film, jako je Pelíšky, vyžaduje účast výrazných hereckých osobností," říká režisér JAN HŘEBEJK. „Potřebovali jsme lidi, kteří nám postavy nejenom odehrají, ale kteří vnesou do příběhu své […] Posted in Speciály
  • Pelíšky: Nezaměnitelná vánoční klasika české kinematografie s dobovým humorem a kouzlem21. prosince 2023 Pelíšky: Nezaměnitelná vánoční klasika české kinematografie s dobovým humorem a kouzlem Jen těžko byste hledali český film, který se u nás zapsal jako taková vánoční klasika jako Pelíšky. Nu, možná ještě Tři oříšky pro Popelku, ale zde už seznam končí. Co k tomu víc říct? […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27019 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71986 KB. | 20.07.2024 - 04:58:39