Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!

Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!

Rybova Finger
Rybova Finger
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nezvána a neo­če­ká­vá­na se už dnes obje­ví na pra­hu slav­né­ho domu Vlastimila Peška (Rudolf Hrušínský) jeho neteř Blanka Voláková. V nové roli sebe­vě­do­mé, samo­stat­né, ale v neleh­ké život­ní situ­a­ci se zmí­ta­jí­cí ženy uvi­dí divá­ci seri­á­lu Ulice hereč­ku Lindu Rybovou.  

„Blanka je doce­la kom­pli­ko­va­ná oso­ba, kte­rá vchá­zí do děje s vel­kým pro­blé­mem. Dostala se do neleh­ké život­ní situ­a­ce, roz­vá­dí se a má dvě děti. V tuhle chví­li nemá úpl­ně klad­ný postoj k mužům. Ale není to žád­ná upla­ka­ná oběť a chu­din­ka, nao­pak se s tou situ­a­cí vyrov­ná­vá poměr­ně razant­ním způ­so­bem. Pro mě je Blanka zají­ma­vá, má něko­lik poloh, není to jed­no­strun­ná hoto­vá posta­va, kte­rá se nevy­ví­jí. Její dal­ší strán­ky se ale pro­je­ví až poz­dě­ji, všech­no má svůj čas,“ popi­su­je svo­ji novou roli Linda Rybová.

Ta coby Blanka při­je­de navští­vit strýč­ka Peška pro­to, aby se poku­si­la napra­vit sta­ré rodin­né křiv­dy. To ješ­tě netu­ší, jak osu­do­vý její pří­chod do Ulice bude nejen pro ni, ale celou rodi­nu Peškových. „Blanka do Ulice při­chá­zí se svo­jí mat­kou Marií, kte­rou hra­je Jitka Smutná, a obě citel­ně zasáh­nou do osu­du rodi­ny Peškových. Zajímavé to začne být ve chví­li, kdy se potká­vá s Evženem, kte­ré­ho hra­je Martin Finger. Ti dva si vel­mi nesed­nou, mají na sebe aver­zi. Blanka je v pod­sta­tě nor­mál­ní žen­ská, ale na muže nemá aktu­ál­ně nála­du, on je navíc úpl­ně jiné­ho dru­hu než ona, má jiné spo­le­čen­ské posta­ve­ní. Budou to mít mezi sebou vel­mi napnu­té, Blanka na něj bude oprav­du dost ost­rá,“ pro­zra­zu­je hereč­ka s tím, že s Blankou jsou si v někte­rých ohle­dech podob­né. „Člověk vždyc­ky čer­pá nějak sám ze sebe, Blanka mi svou pova­hou není moc vzdá­le­ná, ačko­liv někte­ré situ­a­ce bych asi neře­ši­la tak razant­ně jako ona. Některé její vlast­nos­ti mám upo­za­dě­né,“ říká Rybová.

A jak se jí líbí v Ulici? „Přiznám se, že já mám pře­cho­dy slo­ži­tý. Vždycky mi chví­li trvá, než se sži­ju s kolek­ti­vem, než si zvyk­nu. Nejsem člo­věk, kte­rý někam nastou­pí a je oka­mži­tě v kli­du. Jsem pořád ve fázi rozkou­ká­vá­ní, ale tady jsou všich­ni hroz­ně milí, pořád mě někam vodí, sta­ra­jí se o mě a sna­ží se, abych se tu neztra­ti­la,“ smě­je se hereč­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82659 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72121 KB. | 21.02.2024 - 16:58:20