Kritiky.cz > Recenze knih > Svatební plán

Svatební plán

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1811 a Frederica, nej­star­ší dce­ra zemře­lé­ho vikom­ta z Panswicku se těší, že bude uve­de­na do spo­leč­nos­ti v Londýně. Takto začí­ná ano­ta­ce kni­hy Svatební plán, jehož autor­kou je Sophia Farago. 

Frederica sní o nád­her­né sezó­ně v Londýně, kde má být uve­de­na do spo­leč­nos­ti jako dáma, jen­že její otec jako dědic­tví rodi­ně zane­chal spous­ty dlu­hů a rodi­na se s tím musí vyrov­nat. Do Londýna odjíž­dí její veli­ce krás­ná sest­ra Penelope a Frederica má být její gar­de­dá­mou. Pokusy o  uve­de­ní do spo­leč­nos­ti mají ale vel­ké trh­li­ny. Co zaži­jí spo­leč­ně sest­ry v Londýně? Podaří se Frederice najít své sestře báječ­né­ho ženi­cha a očis­tit tak jmé­no jejich rodi­ny a celé­ho pan­ství? Jak to nako­nec vše dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a ponoř­te se do pří­bě­hu z 19. sto­le­tí, kte­rý vás zave­de mezi hra­běn­ky, baro­ny, vikom­ty a cti­hod­né pány.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si vybra­la náho­dou. Román Svatební plán mě zau­jal už svým názvem. Hlavním téma­tem byla sice svat­ba, ale pře­de­vším hle­dá­ní toho pra­vé­ho. Po pře­čte­ní něko­li­ka řád­ků ano­ta­ce jsem si řek­la, že tako­vý román si chci roz­hod­ně pře­číst. Musím říci, že mě nezkla­mal. Čtení jsem si od začát­ku až do kon­ce uží­va­la. Zajímavý děj, rok 1811, mno­ho postav s růz­ný­mi titu­ly. Způsob vyprá­vě­ní mě zau­jal a roz­hod­ně bych si moc ráda pře­čet­la dal­ší kni­hu s podob­ným obsa­hem. Kniha má 271 stran, je roz­dě­le­na na 38 kapi­tol, zakon­če­na dovět­kem o his­to­rii mno­ha postav i jejich titu­lu.

Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi his­to­rii, Londýn a více postav v kni­ze. Co vás v kni­ze může roz­hod­ně pře­kva­pit, tak je jme­no­vi­tý seznam růz­ných hra­bě­nek, vikom­tů, baro­nů, jejich struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka, kte­rá vám usnad­ní ori­en­ta­ci v tex­tu.

sva­teb­ní foto­graf pra­ha

Ukázka z kni­hy:

„Do Londýna poje­de s Agathou Penelope, uklo­ní se před krá­lov­nou a tím, tím... prin­cem regen­tem a pro­vdá se za jed­no­ho z nej­bo­hat­ších mužů v zemi. Kdo by při­chá­zel v úva­hu jako vhod­ný choť, ješ­tě určí­me.“

Samozřejmě že se v tu chví­li ozva­ly nesou­hlas­né námit­ky.

„Ale mamá!“ zvo­la­ly Frederica a Penelope jed­no­hlas­ně.

„Ale teto Louiso!“ pro­tes­to­va­la Agatha.

Mylady je tedy liš­ka pod­ši­tá, pomys­lel si zato správ­ně obdiv­ně a záro­veň už v duchu pro­chá­zel mož­né kan­di­dá­ty.

„Proč nesmím jet s Agathou do Londýna já, jak jsme to plá­no­va­ly?“ zepta­la se úpěn­li­vým hla­sem Frederica.

„Už se na svůj debut těším celé roky. Dokážu se pře­ce pro­vdat za muže, kte­ré­ho mi vybe­reš, mamá. Penelope tak jako tak zůsta­ne mno­hem radě­ji tady u všech těch zví­řat, že, brouč­ku?“

„Freddy má prav­du, mamá. Prosím, dovol mi tu zůstat.

Ty pře­ce také nemáš ráda vel­ko­měs­to se vším tím hlu­kem a zápa­chem a vše­mi těmi...“

„Občas musí­me při­ná­šet obě­ti,“ pře­ru­ši­la ji vzá­pě­tí mat­ka chlad­ně.

Velice zají­ma­vý je dově­tek v kni­ze, kde se píše něko­lik infor­ma­cí o hlav­ních posta­vách:

Frederica *22.3.1789, dva­a­dva­ce­ti­le­tá, tma­vo­vla­sá, hezká, chyt­rá, nápa­di­tá, sečtě­lá, milu­je vel­ko­měst­ský život, šachy a kni­hy a má ošk­li­vou aler­gii na břeč­ťan.

Penelope *12.7.1791, takřka dva­ce­ti­le­tá, je zda­le­ka nej­krás­něj­ší v celé rodi­ně. Nic jí neří­ka­jí ani krás­né šaty, ani zába­va ve spo­leč­nos­ti. Zajímá jí život na ven­ko­vě, a pře­de­vším zví­řa­ta.

sva­teb­ní foto­graf

  • Autor: Sophia Farago
  • Přeložila: Soňa Brtna Havlová
  • Žánr: belet­rie, roman­ti­ka
  • Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha
  • Počet stran: 271
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-249-4163-9

Foto: Euromedia Group a.s. Ikar, Praha


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80650 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71908 KB. | 08.12.2023 - 14:38:57