Kritiky.cz > Festivaly > Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni

Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni

Bolly
Bolly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přehlídka indic­ké kine­ma­to­gra­fie je opět tady - Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu! Ve svém 13. roč­ní­ku ten­to­krát expan­du­je v rám­ci České repub­li­ky také mimo Prahu, na fil­my z Indie se totiž mohou těšit ješ­tě v Brněv Plzni! V těch­to měs­tech se postup­ně před­sta­ví fil­mo­vé novin­ky, osvěd­če­né fil­my nebo zají­ma­vé doku­men­ty. Také se uká­že, že neje­nom Hollywood u nás natá­čí rád své vel­ko­fil­my.

Hollywood zná kaž­dý. Bollywood a indic­ké fil­my však u nás pozná­vá stá­le více a více lidí. Tradiční Bollywood doká­že nejed­no­ho roz­pla­kat, roze­smát, roz­tan­čit a svou barev­nos­tí vnést plno ener­gie. Filmová stu­dia v Bombaji (odtud Bollywood) jsou však pou­ze jed­ny z mno­ha stu­dií v Indii, jsou tu i dal­ší, regi­o­nál­ní a spí­še méně komerč­ní - nicmé­ně v posled­ní době se také Bollywood zamě­řu­je i na jiné žán­ry a tím indic­ká kine­ma­to­gra­fie zís­ká­vá obdi­vu­hod­nou roz­ma­ni­tost. Výjimkou na fes­ti­va­lu není ani zařa­ze­ní pásma doku­men­tár­ních fil­mů. Zkrátka kaž­dý divák si urči­tě najde to své.

Po dlou­hé době se v cel­ko­vém pro­gra­mu mimo jiné před­sta­ví tři nej­vět­ší herec­ké hvězdy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né – jme­nu­jí se Khan a nejsou pří­buz­ní. Aamir Khan ve stře­du celý fes­ti­val zahá­jí kome­dií PK. Z pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­no­vi s odstá­tý­ma uši­ma se stal dosud nej­vý­dě­leč­něj­ší indic­ký film všech dob. Kromě množ­ství humo­ru a obvyk­lých bolly­wo­od­ských atrak­cí nabí­zí i sati­ric­ký pohled na orga­ni­zo­va­né nábo­žen­ství a s ním spo­je­né před­sud­ky, což v indic­kém multi-náboženském pro­stře­dí před­sta­vu­je poměr­ně odváž­né dílo. Typickou bolly­wo­od­skou „masa­lu“ Bajrangi Bhaijaan před­sta­ví Salman Khan. Smích, pláč, tanec, zpěv a spous­ta barev dopro­vo­dí pří­běh o vzta­zích Indie a Pákistánu, kte­rý se stal v Indii trhá­kem roku 2015. A koneč­ně po 3 letech se na fes­ti­va­lu před­sta­ví také asi úpl­ně nej­vět­ší hvězda Bollywoodu Shah Rukh Khan! Jab Tak Hai Jaan, vol­ná adap­ta­ce romá­nu Grahama Greena Konec dob­ro­druž­ství, je ukáz­ko­vým zástup­cem moder­ní­ho bolly­wo­od­ské­ho melod­ra­ma­tu o lás­ce dvou lidí, kte­rá může ničit jejich živo­ty. Navzdory spí­še komor­ní­mu pří­bě­hu okouz­lu­je film vel­ko­le­pý­mi obra­zy a str­hu­jí­cí­mi hudeb­ní­mi scé­na­mi.

Nejen Bollywood se v rám­ci fes­ti­va­lu před­sta­vu­je v ČR, ale ten­to­krát se ČR před­sta­vu­je také v bolly­wo­od­ském fil­mu! Bang Bang, vyso­ko­roz­počto­vý rema­ke holly­wo­od­ské akč­ní kome­die Zatím spo­lu, zatím živi (2010), láká na jed­ny z nej­vel­ko­le­pěj­ších akč­ních scén v dosa­vad­ní his­to­rii indic­ké­ho fil­mu a mezi atrak­tiv­ní­mi svě­to­vý­mi mís­ty natá­če­ní dosta­la vel­ký pro­stor také Praha! Bollywoodští tvůr­ci se tak do České repub­li­ky začí­na­jí rádi vra­cet (mj. fil­my Rockstar, Drona).

Z bolly­wo­od­ské díl­ny pochá­zí napří­klad i neděl­ní napí­na­vý thriller NH 10, ale tanec a zpěv tady roz­hod­ně nehle­dej­te… A v nepo­sled­ní řadě lze vybrat napří­klad z doku­men­tár­ních fil­mů Jai Ho, doku­ment o jed­nom z nej­vý­znam­něj­ších skla­da­te­lů. A. R. Rahman slo­žil sklad­by pro 120 fil­mů - mimo jiné např. i slav­né Jai ho z fil­mu Milionář z cha­tr­če. Za svou prá­ci zís­kal spous­tu oce­ně­ní, mezi nimi např. Zlatý Globus a dva Oscary.

A samo­zřej­mě je tře­ba si v diá­ři pozna­me­nat datum 10. říj­na, pro­to­že chy­bět na tra­dič­ní oblí­be­né BOLLYWOOD PARTY by byla chy­ba. Tentokrát v novém mís­tě! Klub DCS na Vinohradské.

V Brně a v Plzni se pak budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré divác­ky uspě­ly v minu­lých roč­ní­cích v Praze: English Vinglish, kome­di­ál­ní dra­ma o posta­ve­ní ženy v rodi­ně s tra­dič­ní­mi hod­no­ta­mi, Soodhu Kavvum, sati­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die, kte­rá se i bez účas­ti herec­kých hvězd sta­la vel­kým divác­kým hitem a Zindagi Na Milegi Dobara, hvězd­ně obsa­ze­ný bolly­wo­od­ský road movie, kte­rý pat­řil mezi nej­vět­ší hity fes­ti­va­lu.

Celý pro­gram na www.bollywood.cz

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu

  1. – 11. 10. 2015

Praha, Kino Světozor, www.kinosvetozor.cz

  1. – 24. 10. 2015

Brno, Kino Scala, www.kinoscala.cz

  1. – 7. 11. 2015

Plzeň, Kino Měšťanská Beseda, www.mestanska-beseda.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68570 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71556 KB. | 14.06.2024 - 20:31:27